"własność" English translation

PL

"własność" in English

PL własność
volume_up
{feminine}

Który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na wykupienie nabytej własności, ku chwale sławy jego.
which is an earnest of our inheritance, unto the redemption of [God's] own possession, unto the praise of his glory.
Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego.
No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
Szczerze mówiąc, własność intelektualna i jej nienaruszalność nie są tu problemem.
Frankly, intellectual property and its sanctity are not an issue here.
Świat mody w niewielkim stopniu chroni własność intelektualną.
In the fashion industry, there's very little intellectual property protection.
Początkowo własność stworzona była jako grupa kopalń.
That's what the property was originally built around -- it was a set of mining claims.
własność
własność (also: prawo własności)

Context sentences for "własność" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie chciano, by garstka projektantów posiadła na własność ważne elementy stroju.
They didn't want a handful of designers owning the seminal building blocks of our clothing.
PolishGdybym posiadał Internet na własność to Napster, Monster i Friendster.com
If I owned the Internet, Napster, Monster and Friendster.com would be one big website.
PolishIdąc dalej, czy państwo, czy też własność publiczna, pozostaje jedynym podmiotem polityki wodnej?
Furthermore, is the state, or public ownership, the sole player in water policy?
PolishTe domeny-cienie często stanowią własność SEO, który twierdzi, że działa w imieniu klienta.
These shadow domains often will be owned by the SEO who claims to be working on a client's behalf.
PolishPrywatyzacja zysków i publiczna własność ogromnych strat...
Privatisation of profits and public ownership of large-scale losses ...
PolishAby zweryfikować własność witryny przez umieszczenie na serwerze pliku HTML:.
To verify your site by uploading an HTML file:
PolishOdwołali się więc do Lorda Blackstone'a, Odwołali się więc do Lorda Blackstone'a, mówiąc, że samoloty naruszają ich własność.
And so they appealed to Lord Blackstone to say these airplanes were trespassing.
PolishW celu ochrony interesów państw członkowskich UE własność i zarządzanie muszą pozostać w sferze publicznej.
Their ownership and administration must be in public hands, in order to protect the interests of EU Member States.
PolishSprawdź, czy zweryfikowano własność witryny.
Check that you have verified ownership of the site.
PolishAby przechowywać mapy wielu witryn w jednej lokalizacji:Upewnij się, że własność wszystkich witryn została zweryfikowana.
To host cross-site Sitemaps in a single location:Make sure that you have verified ownership of all sites.
PolishMamy nasze umysły na własność. I mamy poczucie tego, że każdy z osobna tego doświadcza a nie ktoś siedzący obok.
And we have a sense that it's everyone of us that is experiencing this -- not the person who is sitting next to you.
PolishW ten sposób możemy częściowo zweryfikować własność firmy, sprawdzając, kto odebrał kod PIN pod firmowym adresem.
This way, we can verify ownership of a business in part by validating who received the PIN at the business address.
PolishReprezentuję kraj, w którym większość przedsiębiorstw stanowi własność wielonarodowych przedsiębiorstw europejskich.
I represent a country where the majority of enterprises belong to European multinationals; they are not national.
PolishNie sądzę, aby własność publiczna była jednym z elementów prowadzących do zakłóceń na europejskim rynku energii.
I do not think that public ownership is one of the main elements leading to distortions of the European energy market.
PolishWiadomości są przeznaczone dla webmasterów, którzy potwierdzili własność swojej witryny w Narzędziach Google dla webmasterów.
These message will be sent to webmasters who have verified ownership of the website in Google Webmaster Tools.
PolishNie chcemy aby prywatne firmy posiadały nasiona na własność. I wiecie jaka jest moja odpowiedź na te zarzuty?
We don't want companies owning seeds. ~~~ And you know what my response to all of that is? Yes, you're right.
PolishUwikła to organy UE w powiązania konkurencyjnych relacji między przedsiębiorstwami, które w większości stanowią własność prywatną.
It will involve EU bodies in the area of competitive relationships between companies that are mostly privately owned.
PolishKażda własność chroniona jest przez prawo.
Polish. ~~~ Konferencja nosiła tytuł "Gotowi się dzielić: moda i własność twórcza".
We invited Tom Ford to come -- the conference was called, "Ready to Share: Fashion and the Ownership of Creativity" -- and we asked him exactly this question.
PolishMuszę Wam pokazać jeszcze jedną własność programu - możemy również przedstawić zmienne kolorem - i co teraz wybieram?
Because I have to show you one of the other facilities. ~~~ We can also make the color here represent the variable -- and what am I choosing here?