"własny" English translation

PL

"własny" in English

PL

własny {adjective masculine}

volume_up
1. general
własny (also: własne, własna)
Istnieje więc mnogość umiejętności, każdy kraj wnosi swój własny wkład.
So there is a multiplicity of skills, with each country contributing in its own way.
Wokół szkoły posadziliśmy warzywa, mają własny ogródek.
And we use vegetables around the school ground, so they raise their own vegetables.
Ale opowiadamy je we własny sposób - nigeryjski, afrykański.
But we're telling it our own way, our own Nigerian way, African way.
Każdy odnajdzie swój własny wszechświat.
We're going to have a personal universe.
Istotną innowacją jest rejestracja wszelkiej broni we własnym imieniu.
An important innovation is the registration of all weapons in personal ownership.
Trzeci składnik to koncentracja na rozwoju wewnętrznym i własnym rozwoju.
The third ingredient is to focus on inner development and personal growth.
Czy Komisja zgadza się, że plan UEFA dotyczący wychowanków własnego klubu jest zgodny z traktatem?
Does the Commission agree that the UEFA home-grown players' scheme is compatible with the Treaty?
Z tego powodu popieramy również przepisy "wyhodowane na własnym podwórku”, takie jak te, które stosuje UEFA.
For this reason, we support, too, the 'home-grown' regulations, such as those applied by UEFA.
własny (also: rodzony, swój)
Z drugiej strony kopiowanie wyłącznie na użytek własny nie powinno być jej przedmiotem.
On the other hand, copying that is carried out exclusively for one's own needs should be left out.
Czy nie oznacza to przekazania suwerennego prawa do zarządzania własnym skarbem?
Does this hand over the sovereign right to manage one's own treasury?
Możemy udzielić własnych odpowiedzi na te pytania.
One can provide one's own answers to these questions.
Pomieszczenia te, włączone do hali jako odrębne obiekty (system „budynek w budynku”), będą miały własny mikroklimat.
These areas will have their own microclimate, as they will be integrated into the market hall as a separate house-in-house system.
Jeżeli chodzi o doszkalanie wewnętrzne, którego projekt ten dotyczy, to McDonald's - na przykład - pokrył wszystkie koszty z własnej kieszeni.
Where in-house further qualification is concerned, such as in this project, McDonald's - to take an example - bore all the costs itself.
2. IT
proprietary file format

Context sentences for "własny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZasada równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek (
Equal treatment between men and women engaged in a self-employed capacity (
PolishPo prostu niemożliwe jest kontrolowanie czasu pracy osób pracujących na własny rachunek.
It is simply impossible to control the working hours of self-employed people.
PolishOsoby pracujące na własny rachunek i ich partnerzy, w większości kobiety, mają prawa.
Self-employed persons and their partners, the majority of whom are women, have rights.
PolishLiczba osób pracujących na własny rachunek w Zjednoczonym Królestwie wzrosła do 1,7 miliona.
The number of self-employed workers in the United Kingdom has risen to 1.7 million.
PolishIstotne było zwiększenie ochrony kobiet prowadzących działalność na własny rachunek.
It was important to strengthen the protection of self-employed women.
PolishZależnie od kontekstu, zależnie od wyniku, wybierzcie własny paradygmat.
Depending on the context, depending on the outcome, choose your paradigm.
PolishNajlepiej można to od nich wyegzekwować, jeżeli będą musiały zapewnić własny wkład finansowy.
This is best achieved if it has a substantial financial contribution to make itself.
PolishObecnie można faktycznie wpłynąć na własny produkt manipulując nim i nadając mu kształt.
What you could do is really influence your product now and shape-manipulate your product.
PolishJestem zadowolony z przyjęcia sprawozdania pani poseł Jeggle, do którego wniosłem własny wkład.
I am pleased at the adoption of Mrs Jeggle's report, to which I myself contributed.
PolishStworzą wszystko na własny sposób, wykorzystując narzędzia które to my wymyśliliśmy.
As far as colleges go, there's about 350 colleges around the world teaching video game courses.
PolishPomagamy w rozwoju biznesu, finansujemy pożyczki i kapitał własny.
And we give them business development services, as well as financing loan and equity.
PolishObiekt, to coś interaktywnego 10 milionów cały czas myśli każdy z nich ma przypisany własny kod.
Tens of millions of them are thinking all the time; they have code attached to them.
PolishKażda kolonia ma własny numer, który jest namalowany na kamieniu.
And every colony has a name, which is a number, which is painted on a rock.
PolishAlbowiem jeźli kto mniema, żeby czem był, nie będąc niczem, takiego zawodzi własny umysł jego.
For if a man thinketh himself to be something when he is nothing, he deceiveth himself.
PolishJeśli prowadzisz działalność na własny rachunek, nie potrzebujesz pozwolenia na pracę w UE.
Self-employed workers should not require a work permit within the EU.
PolishTo jest bardziej bezpośrednie, pozwala "poczuć" matematykę i przypomina własny dowód Pitagorasa.
And that leaves two open areas that are kind of suspicious ... and bingo.
PolishDyrektywa ta nie obejmuje jednak kierowców pracujących na własny rachunek.
However, the Directive does not include self-employed drivers.
PolishW Unii Europejskiej osoby zatrudnione na własny rachunek nie potrzebują pozwolenia na pracę.
Work permits are never required for self-employed people in the EU.
PolishKoncepcja objęcia dyrektywą o czasie pracy osób pracujących na własny rachunek jest nierealistyczna.
The idea of including self-employed people in the working time directive is unrealistic.
PolishCzy powinniśmy z tej dyrektywy wyłączyć wszystkich kierowców pracujących na własny rachunek?
Should we exclude all self-employed drivers from this directive?