"w środku" English translation

PL

"w środku" in English

PL w środku
volume_up
{adverb}

w środku
. ~~~ Napisałam je tak, że zaczynają się w środku zdania i kończą w środku zdania.
And I wrote them so that they begin in the middle of a sentence, end in the middle of a sentence.
Znajdujemy się w środku bardzo poważnego kryzysu legitymizacji.
We are in the middle of an extremely serious crisis of legitimacy.
Przepraszam, ale nie możemy zmieniać tematu w środku dyskusji.
I am sorry, but we cannot change the topic in the middle of the discussion.
w środku (also: średnio, raczej, trochę, troszeczkę)
volume_up
rather {adv.}
Istnieje grupa ludzi, którzy w słoneczny dzień wolą przebywać w środku i śledzić to - tablicę informacyjną administratora, także stronę wiki, którą każdy może edytować.
And there are a bunch of people who, on a sunny day, would rather be inside and monitoring this, the administrator's notice board, itself a wiki page that anyone can edit.
w środku

Synonyms (Polish) for "w środku":

w środku

Similar translations for "w środku" in English

w preposition
w pronoun
English
środek noun

Context sentences for "w środku" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW środku tego urządzenia wyprodukowaliśmy energię równą 16 megawatów w 1997 roku.
In the center of this device we made 16 megawatts of fusion power in 1997.
PolishPrzed ustawieniem dawki, po środku w okienku dawki musi być widoczny czworokąt (♦).
A diamond (♦) must be seen in the centre of the dose window before setting your dose.
Polishoporu i do momentu pojawienia się liczby podkreśleniem znajduje się w środku okienka
Turn dose knob clockwise until it stops at in the centre of the dose window.
PolishTymczasem, co robią banki w samym środku kryzysu gospodarczego i finansowego?
However, what are the banks doing in the midst of this economic and financial crisis?
PolishA potem następną rzeczą, którą robimy, jest dorysowanie kropki w środku kółka.
And then the next thing we do is we put a dot in the center of the circle.
PolishW samym środku Unii Europejskiej są dzieci i dorośli, którzy cierpią głód.
Children and adults alike are starving in the centre of the European Union.
PolishGruczoł przędny wygląda trochę jak torebka z mnóstwem jedwabnych białek upchanych w środku.
A silk gland kind of looks like a sac with a lot of silk proteins stuck inside.
PolishTracimy historie kobiet, które dosłonie podtrzymywały życie w środku trwania wojen.
We are missing stories of women who are literally keeping life going in the midst of wars.
PolishW środku „ okienka ” korka powinien być widoczny koniec igły (patrz Rysunek 4).
Look for the needle tip inside the stopper window (see Diagram 4).
PolishW środku „ okienka ” korka powinien być widoczny koniec igły (patrz Rysunek 3).
Look for the needle tip inside the stopper window (see Diagram 3).
PolishW środku „ okienka ” korka powinien być widoczny koniec igły (patrz Rysunek 5).
Look for the needle tip inside the stopper window (see Diagram 5).
PolishA w środku, światło dzienne -- każdy włos jest okiem i wprowadza światło do samego środka.
And inside, the daylight -- each one is an optic and it brings light into the center.
PolishTo są więc Rosjanie pracujący na lodzie w środku syberyjskiej zimy.
So this is the Russians working on the ice in the peak of the Siberian winter.
PolishPo prostu pusty w środku kawałek plastiku z obracającą się wkoło antenką.
It's just a hollow piece of plastic with an antenna that swivels around.
PolishMożecie wyobrazić sobie siebie jako mysz albo jako lecących w środku patrząc przez kamerę.
You can imagine yourself being a mouse or fly inside of it, looking out of its camera.
PolishZ punktu widzenia dobra żeglugi morskiej Szkocja znajduje się więc w samym środku Europy.
So, in terms of maritime interests, Scotland is at the heart of Europe.
PolishWspaniałe zastosowanie lokalnych materiałów, a w środku można odnaleźć kompozycję wnętrza.
A terrific use of local materials, but inside you could find some interior compositions.
PolishWierzę, że dziś w samym środku kryzysu, pojawiają się szanse do wykorzystania.
I believe that today, in the midst of this crisis, clear opportunities are there for the taking.
PolishKapsułki można otwierać, ale nie wolno żuć ani rozgryzać znajdujących się w środku minitabletek.
The capsules may be opened but the minitablets inside may not be chewed or crushed.
PolishPo zakończeniu sprawdzania wstrzykiwacza po środku w okienku dawki musi być widoczny czworokąt (♦).
If a diamond (♦) is not seen in the centre of the dose window, continue pushing