"w celu" English translation

PL

"w celu" in English

PL w celu
volume_up
{conjunction}

w celu (also: aby, żeby, ażeby, dla)
W celu utrzymania takiej sytuacji niezbędne jest zachowanie szczególnej czujności.
In order to maintain this, it is important to remain extremely vigilant.
W celu skutecznego działania preparatu Viagra niezbędna jest stymulacja seksualna.
In order for VIAGRA to be effective, sexual stimulation is required.
Czy miałoby to oznaczać streaming Internetu w celu zidentyfikowania naruszeń?
Would it mean streaming the Internet in order to identify violations?
w celu (also: aby, dla)
volume_up
to {conj.}
Ampułkostrzykawkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
Keep the pre-filled syringe in the outer carton in order to protect from light.
Przechowywać strzykawkę w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Store the syringe in the original package in order to protect from light.
Przechowywać pipety w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Store the pipettes in the original container in order to protect from light.

Synonyms (Polish) for "w celu":

w celu

Similar translations for "w celu" in English

w preposition
w pronoun
English
cel noun

Context sentences for "w celu" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishzalecił działania uzupełniające w celu dalszego zbadania bezpieczeństwa stosowania
recommended follow up measures to further investigate the safety of lumiracoxib.
PolishW celu zapamiętania daty otwarcia butelki, należy zanotować ją na opakowaniu.
To help you remember, write down the date you opened it in the space on the box.
PolishUE zaproponowała rozmaite środki w celu promowania współpracy transgranicznej:
The EU has responded with various measures to promote cross-border cooperation:
PolishW celu zapewnienia bezpieczeństwa środki powinny być skuteczne i proporcjonalne.
Measures also need to be effective and proportionate to the gain of security.
PolishW tym celu potrzebna jest a nawet niezbędna mała rewizja perspektywy finansowej.
This necessitates, forces even, a mini-revision of the financial perspective.
PolishW styczniu 2005 roku Parlament Europejski wysłał delegację w celu ustalenia faktów.
The European Parliament sent a fact-finding delegation to Serbia in January 2005.
PolishPytanie brzmi: co Europa czyni w celu chronienia swojej władzy, prawa i obywateli?
The question is, what is Europe doing to protect its authority, laws and citizens?
PolishDziecko nie powinno przyjąć dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Your child should not take a double dose to make up for a forgotten individual dose.
PolishPonadto kraj musi podjąć bardziej zdecydowane działania w celu zwalczania korupcji.
In addition, the country must make more decisive efforts to combat corruption.
PolishPrzepisy, które przyjmuje Parlament, pomagają, jak uważam, w osiągnięciu tego celu.
The rules that Parliament is adopting do, I think, help to achieve this objective.
PolishW tym celu potrzebujemy nowego podejścia, a zatem jest pan na właściwej ścieżce.
For this, we need new approaches and, therefore, you are on the right path.
PolishTo samo dotyczy polityki regionalnej, w celu zniesienia różnic regionalnych.
The same goes for regional policy, for the elimination of regional differences.
PolishW tym celu wymienia wiele środków, które należy podjąć na różnych szczeblach.
To this end she lists a number of measures that should be taken at various levels.
PolishŚrodki wykorzystane w celu osiągnięcia tych zamierzeń nie są zgodne z celami.
The means employed to achieve these purposes are not in line with the targets.
PolishUE powinna popierać międzynarodową dyplomację w celu ochrony praw człowieka.
The EU should support international diplomacy for the protection of human rights.
PolishCo Rada robi w celu ochrony tej mniejszości, której egzystencja jest zagrożona?
What is the Council doing to protect this minority, whose existence is under threat?
PolishDzieci i młodzież należy badać co 3 miesiące w celu wykrycia zaburzeń czynności
Children and adolescents should be monitored every 3 months for evidence no
Polishu twojego dziecka mogą być stosowane aminozydy (rodzina antybiotyków) w celu leczenia
your baby may be given aminosides (one family of antibiotics) to treat infection.
PolishW celu ułatwienia wdrożenia strefy wolnego handlu określono następujące priorytety:
The partners define priorities for facilitating the establishment of the FTA:
PolishOczywiście całym sercem wspieramy prezydencję w jej wysiłkach w dążeniu do tego celu.
Of course, we support the Presidency wholeheartedly in its efforts to that end.