"w ciągu" English translation

PL

"w ciągu" in English

EN
PL

w ciągu

volume_up
w ciągu (also: w, we, z zakresu)
W ciągu 50 lat zmieniliśmy ją bardziej, niż w ciągu całej wcześniejszej historii.
In less than 50 years we've altered it more thoroughly than in the entire history of mankind.
Cztery razy więcej w ciągu ostatnich 30 lat niż w ciągu wcześniejszych 75.
Four times as many in the last 30 years as in the previous 75.
Załóżmy, że zamierzasz w ciągu następnych kilku miesięcy trenować triathlon.
Imagine that you’re interested in doing a triathlon sometime in the next few months.
w ciągu (also: w, w ramach, w obrębie)
W ciągu 24 godzin ustalili, jak się nazywa. ~~~ W ciągu 48 godzin został aresztowany.
Within 24 hours, they had his name, and within 48 hours, he was arrested.
Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu 2 godzin od podania doustnego.
Bronchodilation was observed within 2 hours of oral administration.
Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu 2 godzin po podaniu doustnym.
Bronchodilation was observed within 2 hours of oral administration.

Synonyms (Polish) for "w ciągu":

w ciągu

Similar translations for "w ciągu" in English

w preposition
w pronoun
English
ciąg noun

Context sentences for "w ciągu" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPreparat Helixate NexGen 2000 j. m. należy podawać dożylnie w ciągu kilku minut.
Helixate NexGen 2000 IU should be injected intravenously over several minutes.
PolishJeżeli konieczne jest powtórzenie testu, powinno mieć miejsce w ciągu 48 godzin.
If a repeat test is required, it should not be carried out until the following day.
PolishPearl Jam, w ciągu ostatnich dwóch lat wydali 96 albumów Wszystkie odnisły sukces.
Pearl Jam, 96 albums released in the last two years. ~~~ Every one made a profit.
PolishMusimy zwrócić baczniejszą uwagę na tę debatę w ciągu kolejnych kilku miesięcy.
We must give this debate much more serious attention over the next few months.
PolishTo kwestie do dyskusji, oczywiście otwartej, które możemy poruszyć w ciągu 2008 r.
These are matters for discussion, obviously open, that we can tackle during 2008.
PolishNaprawdę najwyższa pora pomyśleć o tym, co osiągnęliśmy w ciągu ostatnich 100 lat.
It really is time to think about what we have achieved during the last 100 years.
PolishW ciągu ostatnich 20 lat omawiany kraj osiągnął znaczące postępy z dwóch powodów.
Over the last 20 years, the country has made significant progress for two reasons.
PolishPreparat Helixate NexGen 250 j. m. należy podawać dożylnie w ciągu kilku minut.
Helixate NexGen 250 IU should be injected intravenously over several minutes.
PolishPreparat KOGENATE Bayer 1000 j. m. należy podawać dożylnie w ciągu kilku minut.
KOGENATE Bayer 1000 IU should be injected intravenously over several minutes.
PolishJedynym krajem w Europie, który w dalszym ciągu stosuje karę śmierci, jest Białoruś.
The only country in Europe that continues to apply the death penalty is Belarus.
PolishPreparat należy podawać powoli, przez wstrzyknięcie dożylne, w ciągu jednej minuty.
The medicine is given by slow intravenous injection (into a vein) over one minute.
Polishwykonywanego przed rozpoczęciem leczenia, w każdym miesiącu jego trwania oraz w ciągu
ed each month during treatment, and for the 4 months after treatment is stopped.
Polishprzyjęta w ciągu całego dnia, należy przyjąć zwykle stosowaną dawkę następnego dnia.
If you do not take your tablet on one day, take your normal dose on the next day.
PolishW ciągu minionego pięćdziesięciolecia zmieniła się Europa i zmienił się świat.
Europe is not the same place it was 50 years ago, and nor is the rest of the world.
PolishNie zapominajmy, że pryszczyca jest w Brazylii w dalszym ciągu poważnym problemem.
Let us not forget that foot-and-mouth disease is still a serious problem in Brazil.
PolishA to są tylko wybrane rzeczy, które zostały zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat.
And this is just a selection of things that were built in the last couple of years.
PolishChcemy rozwinąć 15 ośrodków AIMS w ciągu następnych pięciu lat, w całej Afryce.
We want to roll out 15 AIMS centers in the next five years, all over Africa.
Polish% substancji wydalanej w moczu uległo wydaleniu w ciągu pierwszych 72 godzin.
Ninety-four percent (94 %) of the urinary excretion occurred in the first 72 hours.
PolishJeśli produkt nie zostanie zużyty w ciągu tego 7 dniowego okresu, należy go wyrzucić.
If the product is not used during the seven-day period, it should be discarded.
PolishPreparat KOGENATE Bayer 250 j. m. należy podawać dożylnie w ciągu kilku minut.
KOGENATE Bayer 250 IU should be injected intravenously over several minutes.