PL w zamian
volume_up
{adverb}

w zamian (also: naprzeciw, przeciw)
Musimy zażądać natychmiastowego uwolnienia Dawita Isaaka w zamian za pomoc finansową.
We have to demand Dawit Isaak's immediate release in exchange for financial aid.
Chciałbym zapytać Panią komisarz, co w zamian otrzymała Unia Europejska?
I would like to ask the Commissioner what the European Union has received in exchange.
To oznacza eksportowanie tanich towarów i broni w zamian za surowce.
This means exporting cost-effective goods and weapons in exchange for raw materials.
w zamian (also: naprzeciw, przeciw)
w zamian (also: naprzeciw, o)
W 2004 roku UE zniosła embargo na dostawy broni do Libii w zamian za kontrolę migracji.
In 2004, the EU removed the arms embargo against Libya in exchange for migration controls.
w zamian (also: wstecz, z powrotem)
volume_up
back {adv.}
Ale nie powinno to polegać na udzielaniu pomocy, aby otrzymać coś w zamian.
But that should not be about giving aid to get something back.
Musimy być przygotowani na to, by dać im coś w zamian.
We have to be prepared to give them something back in return.
Tym samym Francja, która przyczynia się do 16% wpływów budżetowych UE, przekazuje Brukseli coraz więcej pieniędzy, ale w zamian dostaje ich coraz mniej.
Thus France, which contributes 16% of European budget revenue, is giving more and more money to Brussels but getting less and less of it back.
w zamian (also: natomiast, raczej, za to)
W zamian jesteśmy teraz świadkami kontynuacji ich niestosownego zachowania.
Instead, we are now seeing a continuation of such inappropriate behaviour.
W zamian musimy kontynuować prace w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia.
Instead, we must carry out further work based on what has been achieved to date.
W zamian za to wynikiem może być nadmierna regulacja, a to nie jest to, czego pragniemy.
Instead, the outcome could be overregulation, and that is not what we want.
w zamian
W zamian, główne przedsiębiorstwa uzupełnią tą kwotę wkładem rzeczowym.
In return, major companies will match this amount with a contribution in kind.
Pamiętaj, wszystkie skarby świata będą twoje w zamian za tę przysięgę...
Remember, all the riches of the world will be yours in return for this promise...
Wszystkie skarby świata będą twoje, w zamian za małą ofiarę.
All the riches of the world will be yours in return for a small sacrifice
w zamian

Synonyms (Polish) for "w zamian":

w zamian

Similar translations for "w zamian" in English

w preposition
w pronoun
English
zamiana noun

Context sentences for "w zamian" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW zamian Unia Europejska podjęła formalne zobowiązanie, że sfinansuje proces likwidacji.
In turn, the European Union made a formal commitment to fund the decommissioning.
PolishOznacza ono tworzenie bardziej elastycznych warunków pracy w zamian za pewność zatrudnienia.
It means that making working conditions more flexible should be rewarded with job security.
PolishToteż nie mówimy o korzyściach, które moglibyśmy mieć w zamian, ale o samym rozdziale negocjacyjnym jako takim.
Hence, we are not talking about a quid pro quo, but about a negotiating chapter as such.
PolishMógłbym tu odtańczyć efekt tunelowy, ale w zamian pokażę film, o wiele ciekawszy.
And this device uses electron tunneling.
PolishKomisja w zamian za to zobowiązała się do szybkiej reakcji w przypadkach, gdy jest to konieczne.
The Commission has, in turn, undertaken to provide a swift response in cases where it is required to react.
PolishŻałuję, że program dobiegł końca, szczególnie dlatego, że w zamian nie wprowadzono żadnego innego programu.
Hence I regret the passing of that programme, particularly since nothing comparable has taken its place.
PolishMogą Państwo słusznie zapytać, co członkowie otrzymali za to w zamian - może nagrody państwowe, a może uznanie ze strony państwa?
You may rightly ask what reward they have received - state honours or recognition perhaps?
PolishW wieku 11 lat przestałem uczęszczać na niedzielne msze w zamian spacerowałem z moim ojcem i obserwowałem ptaki.
And by the age of 11, I was no longer going to Sunday Mass, and going on birdwatching walks with my father.
PolishCodziennie muszę tłumaczyć się niemieckim podatnikom i wyjaśniać, że w zamian za pieniądze otrzymujemy pewną jakość.
I have to justify myself every day to German taxpayers and explain that we are getting value for money.
PolishW zamian muszą przestrzegać norm związanych z ochroną środowiska, dobrostanem zwierząt i dostarczaniem bezpiecznej żywności.
Farmers must respect standards related to environmental protection, animal welfare and food safety.
PolishChiny bez dodatkowych zobowiązań udzielają ogromnej pomocy krajom rozwijającym się w zamian za dostawy energii.
China is providing enormous amount of aid without strings to developing countries in recompense for energy supplies.
PolishAle co dają w zamian, to przeciętność.
But what they assure in its place is mediocrity.
PolishRezygnujemy ze sprawdzonego mechanizmu stopniowego wycofywania i wprowadzania środków, ale nie oferujemy w zamian żadnych nowych bodźców.
We are leaving the tried and tested phasing-out/phasing-in system but are no longer offering any incentive.
PolishPodaje i dostaje w zamian jedzenie.
Hands it over, and then gets some food.
PolishRośliny oferują zwierzętom słodkie substancje, bardzo energetyzujące w zamian za transport pyłków.
We have the plants that are giving to the animals a kind of sweet substance -- very energizing -- having in change this transportation of the pollen.
PolishJak zamierza pan odpowiedzieć tym, którzy w takim działaniu nie widzą nic poza dotacjami finansowymi w zamian za relokację produkcji?
How do you respond to those who see in such a measure nothing more than a financial subsidy for relocating production?
PolishPo pierwsze, bezkompromisowość lokalnych przywódców, jeśli chodzi o osiągnięcie porozumienia w zamian za choćby odrobinę mniej niż ich maksymalne wymagania.
First, the intransigence of local leaders to settle for nothing less than their maximum demands.
PolishChodziło tu o broń w zamian za więźniów.
PolishMuszę przyznać, że wielu moich wyborców w północno-wschodniej Anglii uważa, że w zamian za taką kwotę otrzymują bardzo niewiele.
I have to say that many of my constituents in the North East of England think they get very bad value for such a large sum of money.
PolishTo była broń w zamian za granice.