PL

ważne {adjective}

volume_up
Myślę, że jest to ważne dla transportu w Europie i ważne dla nas wszystkich.
I think it is important for transport in Europe and important for us all.
Pieniądze są ważne, ale czy nie mniej ważne jest wiedzieć, jak uczyć lepiej języków?
Money is important, but is it not more important that we know how to teach languages better?
To jest niezwykle ważne dla umocnienia wiarygodności naszej roli międzynarodowej.
This is immensely important for strengthening our credible international role.
Uzyskano istotne i ważne klinicznie wyniki w niektórych spośród tych badań.
Significant and relevant results were obtained in some of these studies.
Uważam, że warto ponownie przytoczyć niektóre ważne cechy przedmiotowej umowy.
I think it is very worthwhile reiterating some of the significant features of the agreement.
Dlatego też jest to ważne absolutorium i musieliśmy skonkretyzować nasz dialog.
It was therefore a significant discharge and we have had to exact dialogue.

Context sentences for "ważne" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSprawozdanie zawiera odpowiedzi na ważne pytania powstałe podczas wdrażania WPR.
The report offers a response to the major issues that the CAP approach left open.
PolishWażne jest również, aby partie opozycyjne swobodnie uczestniczyły w tych wyborach.
It is also vital that opposition parties participate fairly in these elections.
PolishWiemy, jak MŚP są ważne dla gospodarki irlandzkiej i gospodarki europejskiej.
We know the importance of SMEs to the Irish economy and to the European economy.
PolishWsparcie ze strony USA w tej kwestii jest oczywiście ważne, ale niewystarczające.
Of course, support from the US on this issue is vital, but it is not enough.
PolishJest to szczególnie ważne w przypadku leków przeciwko chorobie Parkinsona.
Especially tell your doctor if you are taking medicines for Parkinson's disease.
PolishNiestety ważne standardy demokratyczne są obecnie w tym kraju zaprzepaszczane.
Unfortunately, vital democratic norms are presently much compromised in this country.
PolishPytania, jakie stawiają, są ważne dla nas wszystkich: Jak wykorzystać ten czas?
And they are asking -- we should all be asking -- how do we use this time?
PolishDzisiejsza debata raz jeszcze dowodzi, jak ważne są dla nas sprawy równości płci.
Once again, today's debate proves how much the issue of gender equality matters to us.
PolishPacjenta należy pouczyć, jak ważne jest regularne przyjmowanie preparatu Trizivir.
Patients should be advised of the importance of taking Trizivir regularly.
Polishpacjenta należy pouczyć, jak ważne jest regularne przyjmowanie preparatu Ziagen.
patients should be advised of the importance of taking Ziagen regularly.
PolishPacjenta należy pouczyć, jak ważne jest regularne przyjmowanie preparatu Kivexa.
Patients should be advised of the importance of taking Kivexa regularly.
PolishSą to najistotniejsze kwestie, do których panie i panowie posłowie wnieśli ważne uwagi.
These are the major issues, on which all of you have made very valuable points.
PolishMożemy jednak bezpośrednio pokazać prezydentowi Mugabe, że nasze opinie są ważne.
There is something we can do immediately to tell Mr Mugabe that our opinions do matter.
Polishna piśmie - Umowa nie jest idealna, ale faktycznie oznacza ważne postępy.
in writing. - The Agreement is not perfect but does herald some serious progress.
PolishSektory wymienione w pana pytaniu zajmują bardzo ważne miejsce w programie Komisji.
The sectors mentioned in your question are high on the Commission's agenda.
PolishWszystkie sprawy poruszone w tej rezolucji są teraz bardzo ważne dla Łotwy.
All the issues included in the resolution are of current concern to Latvia.
PolishTo nie tylko coś, co pokazujesz, bo trzeba relacjonować ważne wydarzenie.
It is not something that you only cover because you have to cover a great incident.
PolishTo było osobiste przekonanie, nie ważne co się działo, bez zbędnych szczegółów.
And that was a personal belief, regardless of what's going on, regardless of the details.
PolishCo ważne, dane te uwzględniają składki nie tylko z linii 1, ale także z innych linii.
Importantly, these figures include premiums not only under Axis 1 but also other Axes.
PolishCypr i Grecja są - i nadal pozostaną - ogromnie ważne dla Unii Europejskiej.
Cyprus and Greece are, and will remain, of the utmost importance to the European Union.