"ważność" English translation

PL

"ważność" in English

PL ważność
volume_up
{feminine}

Ważność deklaracji poparcia będzie weryfikowana przez państwa członkowskie.
The validity of declarations of support will be gauged by the Member States.
Przeszkadza to, zatem odnieść ważność tych badań na zewnątrz do populacji ogólnej.
This hampers the external validity to the general population.
Planowana ocena stanu potwierdzi ważność tego dwuwymiarowego celu.
The Health Check will now confirm the validity of this twofold objective.
Epidemia ta potwierdza ważność transgranicznej współpracy w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej.
This outbreak demonstrates the importance of cross-border cooperation in the field of preventive health.
It has a symbolic importance.
Inne badania zagrożonych społeczności wyczuliły mnie na ważność zabawy, choć nie rozumiałem jeszcze o co dokładnie chodziło.
And other studies of populations at risk sensitized me to the importance of play, but I didn't really understand what it was.

Context sentences for "ważność" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMonica mieszka w Belgii i posiada włoskie prawo jazdy, które wkrótce straci ważność.
Monica lives in Belgium and has an Italian licence which is about to expire.
PolishŻądanie autoryzacji automatycznie traci ważność i jest usuwane z konta po kilku dniach.
This authorization will automatically expire from your statement in a few days.
PolishParlament Europejski musi zatwierdzić ten wybór, aby zyskał on ważność.
The European Parliament has to approve the selection in order for it to be valid.
PolishDokument powinien mieć nieograniczoną ważność i nie wymagać odnawiania.
The document should be valid indefinitely and does not have to be renewed.
PolishPrawo jazdy wydane w jednym kraju unijnym zachowuje ważność we wszystkich pozostałych krajach UE.
A valid driving licence issued in an EU country is valid throughout the EU.
PolishMam nadzieję, że obecne rozporządzenia zostaną zastąpione lepszymi, kiedy już utracą ważność.
I hope that when these current regulations cease to be valid, better ones will replace them.
PolishWyjątki europejskie, jak użytek prywatny lub zastosowanie edukacyjne, również zachowają swoją ważność.
European exceptions, like private or educational use, will also remain valid.
PolishKarta powinna mieć pięcioletnią ważność (lub krótszą, odpowiednio do planowanego czasu pobytu).
The residence card should be valid for 5 years (or for the planned length of stay, if shorter).
PolishGoogle nie przyjmuje ani nie wymienia kodów, których ważność upłynęła.
Google can't accept or replace expired codes.
PolishJeśli kapsułki utraciły swoją ważność, należy zwrócić lek do apteki, gdzie zostanie w bezpieczny sposób zutylizowany.
If your capsules are out of date, take them to your pharmacist who will get rid of them safely.
PolishW mojej opinii wciąż zachowują one ważność, chociaż uważam, patrząc realistycznie, że czas na ich realizację nie jest właściwy.
In my view they are still valid, but I think that, realistically, the time is not right.
PolishChciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
I would like to renew my driving license.
PolishWiększość nielegalnych imigrantów przybywa do Europy legalnie, ale gdy wygasa ważność ich wiz, ich status się zmienia.
Most illegal immigrants arrive in Europe legally, but simply disappear into illegality when their visas expire.
PolishBiedniejsze kraje, najbardziej doświadczone wirusem H5N1, zgromadzilły zapasy, które już straciły ważność.
Some of the poorer countries that have had the most experience with H5N1 have built up stockpiles; they're already expired.
PolishWszystkie formularze E111 i E128 straciły ważność.
All E111 and E128 forms are now invalid.
PolishPo upływie takiego czasu jest oczywiste, że nie ma więcej zapotrzebowania na danego pracownika i błękitna karta traci ważność.
At this point, it is obvious that the worker is no longer needed and the Blue Card then becomes invalid.
PolishW kontekście rocznego sprawozdania Trybunału za 2009 rok ten program zachowuje swoją pełną ważność w zakresie naszych przyszłych działań.
In the light of the Court's 2009 annual report, this agenda remains fully relevant for our future actions.
PolishWtedy urzędnik będzie mógł sprawdzić, czy kopie są zgodne z oryginałem, poświadczyć ich ważność, a następnie oddać Ci oryginały.
The responsible authority will make copies on the spot and certify them, so that you can take the originals away with you.
PolishKiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
PolishOto jak podkreślasz swoją ważność.