PL

ważny {adjective masculine}

volume_up
Nigeria to ważny kraj, bardzo ważny.
(PL) Mr President, Nigeria is an important country - a very important country.
Był to naprawdę ważny punkt zwrotny i ważny moment.
It really was an important turning point and an important moment.
Jest to ważny sektor oraz ważny składnik diety.
It is an important sector, and fish is an important part of our diet.
Dlatego statystyki te stanowią ważny element kształtowania polityki.
For this reason, these statistics represent a significant element of policy making.
Będzie to kolejny ważny krok dopełniający członkostwo w Unii Europejskiej.
This will represent a further significant step towards full membership of the European Union.
Ameryka Łacińska to ważny partner dla UE, nawet bez kubańskiego reżymu.
Latin America is a significant partner for the EU, even without the Cuban regime.
Certyfikat zgodności jest ważny w całej Wspólnocie Europejskiej.
The certificate of compliance is valid throughout the European Community.
Nie, pod warunkiem że pojazd ma ważny certyfikat stwierdzający zdatność do ruchu drogowego.
No, provided the vehicle has a valid roadworthiness certificate.
Taki certyfikat jest ważny od 10. dnia po szczepieniu do 10 lat po pierwszej dawce szczepionki.
This certificate is valid from 10 days until 10 years after the first dose of vaccine.
Pani poseł Wallis nie przedstawiła ważnych dowodów, które potwierdzałyby potrzebę wprowadzenia instrumentu opcjonalnego.
Mrs Wallis has failed to provide compelling evidence of the need for an optional instrument.
Ważne są argumenty ekonomiczne przemawiające za zmianą: uwolnienie potencjału kobiet mogłoby zwiększyć PKB nawet o 2%.
Economic arguments to change are compelling: unlocking women's potential could contribute up to 2% of GDP.
Dlatego po tylu latach doceniam ważny krok, jakim było utworzenie jedynego na świecie parlamentu wielonarodowego, wybranego w wyborach powszechnych.
So I appreciate, after all those years, what a consequential step it has been to build the only multinational parliament in the world elected by universal suffrage.
I tak jest z wszystkimi ważnymi rzeczami.
. ~~~ Any meaningful sort of thing.
Podobne ustalenia są ważne jedynie wtedy, gdy oferują ochronę prawną ludziom nie posiadającym ważnych dokumentów.
Agreements like this are only meaningful if they offer legal protection to people without valid documents.
Think about meaningful places.
Jest także niezmiernie ważny dla naszych stosunków zewnętrznych i rozwoju.
It is also crucial for external relations and development.
Młodzi ludzie to bardzo ważny element warunkujący powodzenie strategii Europa 2020.
Young people are a crucial element of the success of the Europe 2020 strategy.
Poza wszystkim jest to ważny krok w naszych pracach dotyczących zmian klimatu.
Among other things, this is a crucial step in the development of our climate change work.
Uważam, że jest on bardzo ważny dla przyszłości gospodarczej Unii Europejskiej.
I believe it to be of essential importance to the economic future of the European Union.
Z punktu widzenia innowacji bardzo ważny jest też wymiar regionalny.
The regional dimension is also essential to innovation.
Najważniejszą kwestię udało się załatwić, i tą najważniejszą kwestią jest pokój.
The essential issue has been resolved. Peace is the essential issue.
Ale ważne jest to, że słuchamy, bo to co słyszymy jest niezaprzeczalne i definitywne.
But it's imperative that we listen because it's undeniable and definitive.
Niezwykle ważne jest zapobieganie wystąpieniu efektów drugiej rundy w zachowaniach płacowych i cenotwórczych w całej gospodarce.
It is imperative to avoid broad-based second-round effects in price and wage-setting.
W tym względzie ważne jest informowanie, a przejrzystość jest imperatywem.
Information is vital here, and transparency is imperative.
Sprawozdania te stanowią ważny element w realizacji wspólnej polityki rybackiej.
These reports are a key factor in the implementation of the common fisheries policy.
Dzisiejsze głosowanie to ważny krok naprzód, który dobrze rokuje na przyszłość.
Today's vote is a key step forward which bodes well for the future.
Ważny wyjątek stanowią przypadki osób z rzadkimi chorobami.
A key exception is the case of individuals with rare diseases.
Redukuje wszystko do tego, co ważne, a wyrzuca to, co nieistotne.
It reduces everything down to what's relevant and it discards everything that's not relevant.
Deficyt białka w UE to aktualny i ważny problem.
The protein deficit in the EU is a relevant and important issue.
Uzyskano istotne i ważne klinicznie wyniki w niektórych spośród tych badań.
Significant and relevant results were obtained in some of these studies.
Ciężkić jest kamień, i piasek ważny; ale gniew głupiego cięższy, niż to oboje.
A stone is heavy, and the sand weighty; But a fool's vexation is heavier than they both.
Komisja ma tutaj do spełnienia ważny obowiązek.
The Commission has a weighty responsibility here.
Albowiem mówią: Listy ważne są i potężne, ale ciała obecność niepotężna jest i mowa niepłatna.
For, His letters, they say, are weighty and strong; but his bodily presence is weak, and his speech of no account.

Context sentences for "ważny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishHandel ludźmi stanowi wciąż ważny problem także na terytorium Unii Europejskiej.
Human trafficking is also still a serious problem within the European Union.
PolishOto, dlaczego pierwszy filar systemu emerytalnego jest szczególnie ważny.
This is why the first pillar of the pension system is of particular importance.
PolishPodejmując dziś decyzję, czynimy ważny krok naprzód. To nie ulega kwestii.
With today's decision, we are taking a major step forward; that is beyond question.
PolishJest to ważny element, który powinien promować integrację i modernizację.
This is a vital new element that should promote integration and modernisation.
PolishJestem przekonana, że różnorodność językowa kontynentu stanowi ważny atut kulturalny.
I firmly believe that Europe's linguistic diversity represents a major cultural asset.
PolishWpływ ten jest szczególnie ważny w przypadku, gdy leki te wpływają również na pracę nerek.
This is especially if these other medicines also affect how well kidneys work.
PolishUdział Ameryki w naszym wspólnym bezpieczeństwie jest i będzie niezmiernie ważny.
America's part in our collective security is, and will remain, vital.
PolishDlatego też Fundusz Społeczny jest równie ważny jak dotychczas, o ile nie ważniejszy.
This is why the European Social Fund is as valuable as it has ever been, if not more so.
PolishUważam, że dyskutowany dziś pakiet jest niezwykle ważny również dla Rumunii.
I consider the package discussed today to be of particular importance to Romania as well.
PolishMamy jeden ważny wniosek, dotyczy on tego, by UE zmieniła przyjętą strategię.
We have one major demand, and that is that the EU switch its strategy.
PolishRównie ważny był jednak fakt jak ograniczone horyzonty mają obywatele naszego kraju.
But the other motivating factor is the insular nature of our country.
PolishBył to, zatem, jeden ważny problem, o którym rozmawiano, jego niewybiórcze użycie.
So this was one particular problem they talked about, that it might be used indiscriminately.
PolishPrzedmiotowy tekst stanowi ważny krok naprzód w zakresie regulacji finansowej.
This text represents a major step forward in financial regulation.
PolishPod tym względem dialog w sprawie praw człowieka jest szczególnie ważny.
In this respect, dialogue on human rights is of particular importance.
PolishWażny moment w fizyce, oraz ukoronowanie fascynującej mnie historii.
And to me this is a really remarkable story, and a remarkable opportunity.
PolishWłaśnie odnieśli się panowie do tego, jak ważny jest cel w kontekście miejsc pracy.
You just referred to the importance of the goal in terms of jobs.
PolishTen rodzaj operacji to ważny krok naprzód, ważny krok we właściwym kierunku.
It is quite a step forward, quite a step in the right direction to have this type of operation.
PolishGrupy robocze: myślę, że to bardzo ważny pomysł, by w Parlamencie funkcjonowały grupy robocze.
Working groups: I think it is a very good idea for Parliament to have them.
PolishCały świat arabski dostrzega oczywiście, jak ważny jest postęp.
Indeed, the entire Arab world has recognized the importance of moving forward.
PolishDziałania Unii Europejskiej stanowiły w ostatnich latach ważny wkład.
European Union action has made a major contribution over the last year.