PL waga
volume_up
{feminine}

Niech mię zważy na wadze sprawiedliwej, a niech Bóg pozna szczerość moję.
(Let me be weighed in an even balance, That God may know mine integrity);
Thekel, zważonyś na wadze, a znalezionyś lekki.
TEKEL; thou art weighed in the balances, and art found wanting.
A uczyniwszy zapis zapieczętowałem i oświadczyłem świadkami, odważywszy pieniądze na wadze.
And I subscribed the deed, and sealed it, and called witnesses, and weighed him the money in the balances.
Waga bezpieczeństwa energetycznego nigdy nie była tak duża, co pokazały ostatnie miesiące.
Past months have shown that the importance of energy security has never been as acute.
Cechują się one zróżnicowaną wagą.
The projects differ in their importance.
Waga bezpieczeństwa energetycznego nigdy nie była tak duża, co pokazały ostatnie miesiące.
As the past months have shown, the importance of energy security has never been as acute.
waga (also: ciężar, odważnik)
volume_up
weight {noun}
The length is one meter and six, and the weight, it is only 450 grams.
This is just the weight versus the age.
Weight (with battery): 450 g (0.99 lb.)
waga (also: ciężar)
volume_up
avoirdupois {noun} [Amer.] [coll.]
waga (also: istota, sedno, albedo, miękisz)
volume_up
pith {noun}
waga (also: skala, gama, łuska, taryfa)
volume_up
scale {noun}
This is my WiFi scale.
To mój biedny synek, Patrick (śmiech) Paleontologiczne znęcanie się nad dziećmi Stój spokojnie, jesteś wagą.
. ~~~ Hold still, you're the scale.
Jednakże jest ono ogromne zarówno pod względem zasięgu, jak i wagi.
It, however, is enormous in both scale and importance.
waga
volume_up
scales {noun}
(SK) W ostatnich latach medycyna sądowa zyskała na znaczeniu, głównie z powodu bezprecedensowego zwiększenia wagi zwalczania przestępstw i przestępczości.
(SK) The field of forensic medicine has gained prominence in recent years, mainly due to its ever increasing importance in the fight against crime and criminality.
Uważam również, że na nadchodzącym spotkaniu na szczycie UE-Rosja należy potraktować te sprawy jako pilne, nie jako zagadnienia drugoplanowe, tylko zgodnie z wagą, na jaką zasługują.
I also believe that the forthcoming EU-Russia summit needs to tackle these issues as a matter of urgency, and not merely as side issues, but with the prominence that they deserve.

Context sentences for "waga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWaga Karty zostanie w związku z tym właściwie doceniona tutaj w Strasburgu.
The solemn dignity of the Charter will thus be properly recognised here in Strasbourg.
PolishW przypadku działań antyterrorystycznych waga, jaką przywiązuje się do praw jest często nieodpowiednia.
With all measures against terrorism, the attention given to rights is often inadequate.
PolishU zwierząt, których waga przekracza 250 kg, konieczne będzie podanie zastrzyków w więcej miejsc niż tylko w jedno.
Animals weighing more than 250 kg will need to be injected at more than one site.
PolishPięć ciąż wystąpiło u kobiet z wagą powyżej 90 kg.
Five of the pregnancies were in women weighing over 90 kg.
PolishBez wątpienia waga tej kwestii przewyższa rozgłos, jaki będzie jej towarzyszył.
(GA) Madam President, without a doubt, this is a much more important question than the publicity it will receive.
PolishDługość, metr i sześć centymetrów, waga to 450 gramów.
We have a wingspan of about two meters.
PolishIzali wiesz, co za waga obłoków?
Dost thou know how God layeth [his charge] upon them, And causeth the lightning of his cloud to shine?
PolishWaga tych wydarzeń wynika nie tylko z faktu śmierci tak wielu ludzi, ale także z milczenia i ukrywania faktów.
The gravity of this event stemmed not only from the deaths of so many people, but also from the silence and concealment.
PolishJego waga nie wynika z możliwości wyrażenia emocji, lecz z szansy zadania Komisji dość specyficznych pytań.
It is an important one - not in order to convey emotions, but to ask the Commission the following quite specific questions.
PolishA design behawioralny polega na poczuciu kontroli na którą składa się użytkowość, zrozumienie, ale też odczucia i waga.
And behavioral design is all about feeling in control, which includes usability, understanding -- but also the feel and heft.
PolishPorusza ono kwestię, jak pokazuje ta debata, której waga będzie w przyszłości coraz większa.
It considers issues that, as this debate has illustrated, will become increasingly important in the future.
PolishChciałbym podkreślić, że rzeczywiste powody tych opinii i ich waga różnią się oczywiście w zależności od kraju.
I want to state that the factual grounds that gave rise to these reasoned opinions vary of course from country to country as does their gravity.
PolishPo drugie, waga tego rozporządzenia polega również na tym, iż mamy do czynienia ze zmianą rozporządzenia w trakcie okresu programowania.
Secondly, this Regulation is also significant insofar as it involves amending a regulation during the programming period.
Polish. - Energia odnawialna w Europie jest istotną kwestią, której waga według mnie nie jest tak doceniana, jak na to zasługuje.
in writing. - Renewable energy in Europe is an important issue, which, in my mind, does not get the recognition it fully deserves.
PolishKoronnym argumentem jest dysproporcja pomiędzy wagą rolnictwa w gospodarce i zatrudnieniu, a jego udziałem w budżecie Unii.
The crowning argument concerned the disproportion between the role played by agriculture in the economy and employment and its share of the EU budget.
PolishWaga wymienionych tematów jest tym bardziej widoczna w niektórych państwach, w których w ciągu ostatnich dwudziestu lat dokonały się zasadnicze zmiany.
The relevance of these topics is all the more apparent in some states which have undergone major changes over the last 20 years.
PolishMa on jednak i negatywne strony, na przykład gdy jest wystawiany w celu ścigania przestępstw, których waga jest zbyt mała, aby uzasadniać jego zastosowanie.
However, it also has its downsides, such as when it is issued for crimes which are considered too minor for its justification.
PolishJest to poważny problem, którego waga stale wzrasta, a jednak towary podrabiane i pirackie są nadal łatwo dostępne na rynku wewnętrznym UE.
The problem is serious and is growing more serious, yet counterfeit and pirated goods continue to be freely available within the internal market.
PolishDziecko: Kula sportowa i piłka z gąbki różnią się wagą. ~~~ Jeśli upuścić je jednocześnie, może spadną z tą samą prędkością.
Student 4l: [I decided to] do the shot put and the sponge ball because they're two totally different weights, and if you drop them at the same time, maybe they'll drop at the same speed.
PolishOkoliczności, jak mi się zdaje, wyraźnie pokazały, że tematy te były tematami najwyższej wagi, istotnymi, a ich waga nie ogranicza się bynajmniej do pierwszej połowy 2009 roku.
Circumstances, I think, have demonstrated clearly that these were highly topical, valid themes and their validity is by no means limited to the first half of 2009.