"waluta" English translation

PL

"waluta" in English

PL waluta
volume_up
{feminine}

1. general

waluta (also: waluta rozliczeniowa)
Po dziesięciu latach od momentu wprowadzenia euro, waluta ta jest walutą światową.
Ten years after its introduction, the euro is a world currency.
Posiada też symbole państwowości, takie jak osobna waluta i flaga.
They also possess symbols of statehood such as a separate currency and a flag.
Euro, stabilna wspólna waluta, odegrała rolę faktycznej osłony pieniężnej.
The euro, a stable common currency, has played the part of a real monetary shield.
waluta
Największy światowy rynek walutowy - i największy światowy sektor finansowy - znajduje się w londyńskim City.
The biggest foreign exchange market in the world - the biggest financial sector in the world - is in London.
Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.
The EUR/CHF foreign exchange swap had no effect on the net position of the Eurosystem in foreign currency.
Te swapy walutowe nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.
These foreign exchange swap operations had no effect on the net position of the Eurosystem in foreign currency.
waluta (also: forsa, pieniądze, pieniądz, kasa)
volume_up
money {noun}
We wszystkich krajach strefy euro płaci się w tej samej walucie, co ułatwia podróżowanie.
Payments can be made with the same money in all countries of the euro area, making travelling across these countries easier.
Więc pytaliśmy: co by małpy robiły spontanicznie, gdyby to była naprawdę ich waluta, gdyby naprawdę używały jej jak pieniędzy?
And so we said, well, what would the monkeys spontaneously do if this was really their currency, if they were really using it like money?
Wartością tą jest ograniczenie kosztów związanych z wymianą walut oraz innych kosztów transakcji.
The value is that we reduce the costs involved in exchanging money as well as other transaction costs.

2. colloquial

waluta (also: dziengi)
volume_up
cash {noun} [coll.]
Tydzień po wprowadzeniu euro ponad połowa wszystkich transakcji gotówkowych była przeprowadzana w tej walucie.
One week after the introduction more than half of all cash transactions were in euro.
Navigation Path: Home > Euro > Wymiana walut narodowych > Luksemburg
Navigation Path: Home > The euro > Exchanging national cash > Luxembourg
Navigation Path: Home > Euro > Wymiana walut narodowych
Navigation Path: Home > The euro > Exchanging national cash

Context sentences for "waluta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMusimy zarządzać walutą euro w sposób służący obywatelom, a nie spekulantom.
We need to manage the euro for the benefit of European citizens and not speculators.
PolishDuży obszar, w którym stosowana jest waluta euro jest interesującym celem dla fałszerzy.
The large area in which the euro is used makes it a worthwhile target for forgers.
PolishCała dyskusja odbyła się tak, jak gdyby euro nie było walutą o znaczeniu światowym.
The whole of this discussion has taken place as if the euro were of no global importance.
PolishEuro na długo pozostanie walutą we wszystkich państwach członkowskich strefy euro.
The euro is here for the long haul in all euro area Member States.
PolishWszystko wskazuje na to, że waluta ta nadal będzie się wzmacniać.
All the evidence is that it will continue to go from strength to strength.
PolishWaluta euro stanowi punkt odniesienia, wytyczający właściwe strategie wyjścia z kryzysu.
The euro is a point of reference to guide the appropriate strategies for emerging from the crisis.
PolishObecnie walutą euro posługują się 332 miliony ludzi w siedemnastu państwach członkowskich.
Today, 332 million people in 17 Member States use the euro.
PolishObecnie każdego dnia walutą euro posługuje się 320 milionów ludzi.
Now 320 million people use the euro system every day.
PolishWspólna waluta stała się symbolem Europy, a banknoty i monety euro – częścią naszego codziennego życia”.
It has become a symbol of Europe, and the banknotes and coins have become a part of our daily lives."
PolishEuro jest walutą równie stabilną i wiarygodną jak najmocniejsze dotychczasowe waluty krajowe.
The euro is as stable and credible as the best-performing currencies previously used in the euro area countries.
PolishWiele krajów ma poważne problemy z walutą euro.
A number of countries are having very great problems with the euro.
PolishJakie słowo jest najczęściej używane w związku z walutą euro?
on behalf of the EFD Group. - Mr President, what is the most commonly used word in association with the euro?
PolishWspólna waluta stanowi ważny bodziec dla inwestycji i wzrostu gospodarczego, ponieważ zmniejsza bezbronność całego obszaru.
The euro is an important incentive for investments and economic growth, reducing vulnerability.
PolishWiększość granic na terenie UE przekracza się bez kontroli, a wspólna waluta – euro – ułatwia zakupy.
You can cross many borders within the EU without being checked and the euro makes it easier to shop around for bargains.
PolishPan poseł Hoppenstedt powołał się na pierwszą debatę w sprawie euro, w której wspólna waluta została nazwana wcześniakiem.
Mr Hoppenstedt quoted from the first debate on the euro, in which the euro was called a premature baby.
PolishI wreszcie, euro jest obecnie bardzo prestiżową walutą na całym świecie, ale trzeba dołożyć nieco więcej starań, żeby była ona przejrzysta.
Finally, the euro now has a great deal of prestige worldwide, but it needs to make a little more effort to be transparent.
PolishEuro – waluta używana codziennie przez około 332 milionów Europejczyków – jest najbardziej namacalnym dowodem współpracy między państwami UE.
The euro – used every day by some 332 million Europeans – is the most tangible proof of cooperation between EU countries.
PolishMusimy być sprawiedliwi wobec przyszłych pokoleń, potrzebujemy stabilnych finansów publicznych, a wtedy euro znowu stanie się walutą stabilną.
We need to be fair to future generations, we need sustainable public finances - and then the euro will become stable again.
PolishWspólna waluta przyniosła
PolishPowiedziano tu, że nie waluta euro znajduje się w sytuacji kryzysowej, ale państwa członkowskie, które popadły w długi.
(DE) Madam President, it has been said here that it is not the euro that is in crisis, but the Member States that have got into debt.