"warunki pracy" English translation

PL

"warunki pracy" in English

PL warunki pracy
volume_up
{feminine plural}

warunki pracy
Poprawi to warunki pracy na pokładzie, jak i bezpieczeństwo samego transportu.
This will improve working conditions on board and enhance transport safety.
Musimy zagwarantować wszystkim pracownikom lepsze miejsca pracy i warunki pracy.
We need better job quality and working conditions for all employees.
Jakiego rodzaju warunki pracy i standardy bytowe tam obowiązują?
What kind of working conditions and social standards are effective there?

Similar translations for "warunki pracy" in English

warunki noun
praca noun
przeć verb

Context sentences for "warunki pracy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPoprawi to warunki pracy na pokładzie, jak i bezpieczeństwo samego transportu.
This will improve working conditions on board and enhance transport safety.
PolishWarunki pracy w chińskich firmach działających w Afryce są równe niewolnictwu.
Working conditions in Chinese companies operating in Africa are equal to those of slavery.
PolishMusimy zagwarantować wszystkim pracownikom lepsze miejsca pracy i warunki pracy.
We need better job quality and working conditions for all employees.
PolishW tym kontekście należy szczególnie uwzględnić warunki w miejscu pracy.
The workplace setting should be particularly emphasised in this connection.
PolishJednym z powodów utrudniających pracę są okropne zewnętrzne warunki pracy.
And one of the reasons why it is so hard is because the external ergonomics are terrible.
PolishAby to osiągnąć, musimy im przede wszystkim stworzyć lepsze warunki pracy.
In order to do that, we have to create better work conditions for them.
Polishukrycia faktu, że liberalizacja miała negatywny wpływ na zatrudnienie i warunki pracy.
to hide the fact that liberalisation had a negative impact on employment and working conditions.
PolishJakiego rodzaju warunki pracy i standardy bytowe tam obowiązują?
What kind of working conditions and social standards are effective there?
PolishWarunki pracy na pokładach tych statków w niczym nie odbiegają od warunków, w jakich pracowali niewolnicy.
Working conditions aboard many of these vessels are nothing short of slave labour.
PolishWszyscy pracownicy przemysłu powinni mieć przyzwoite warunki pracy.
All employees in industry should have decent working conditions.
PolishCo równie ważne, do rangi celów współpracy podniesiono praworządność i godne warunki pracy.
Equally important, the rule of law and human dignity in work are elevated to cooperation objectives.
PolishPołożono w nim nacisk na warunki pracy kobiet, w szczególności w zakresie gospodarki, zdrowia i edukacji.
It emphasises women's working conditions, particularly in the economy, health and education.
PolishDlatego uważam, że ważne jest zadanie pytania o warunki pracy i wszelkie zmiany tych warunków.
Therefore, I believe it is important to ask about working conditions and any changes in those conditions.
PolishZasady i warunki pracy nie mogą wynikać z sytuacji na rynku pracy, z dostępności do pracy.
Working terms and conditions cannot be driven by the situation on the labour market, and availability for work.
PolishPoważni pracodawcy, którzy chcą zaoferować godziwe płace i warunki pracy przegrywają z konkurencją.
Serious employers who want to pay decent wages and offer reasonable working conditions are outcompeted.
PolishPo czwarte, że poprawi warunki pracy organizacji pozarządowych, korzystając ze środków prawnych i ustawodawczych.
Fourthly, improve through regulatory and legislative measures working conditions for NGOs.
PolishPrzedmiotowa dyrektywa ramowa w sprawie ochrony pracowników tymczasowych ustanawia nowe warunki ich pracy.
This framework directive on the protection of temporary workers lays down new working conditions.
PolishDostałam też wtedy książeczkę opisującą moje prawa i warunki pracy. ~~~ Ciągle ją mam.
I also got at the time a workbook which explained my rights and my working conditions, and I still have that workbook.
PolishPrzepisy UE zabezpieczają prawa i warunki pracy takich pracowników oraz pozwalają unikać dumpingu socjalnego.
EU rules protect the rights and working conditions of these workers and avoid "social dumping".
PolishW takim przypadku stosuje się warunki pracy obowiązujące w miejscu, w którym praca jest wykonywana.
In this case, those working conditions that are applicable at the place where the work is carried out shall apply.