"wciągnąć w" English translation

PL

"wciągnąć w" in English

PL wciągnąć w
volume_up
{verb}

1. general

2. "coś"

wciągnąć w (also: włączać do, włączyć do, wciągać w)

Similar translations for "wciągnąć w" in English

wciągnąć verb
w preposition
w pronoun
English

Context sentences for "wciągnąć w" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie powinniśmy dać się wciągnąć w te gierki propagandowe.
Madam President, we should not enter into this propaganda exercise.
PolishTo bardzo typowe w czasach nowoczesnych konfliktów, gdyż łatwo można je wciągnąć w wojnę.
And this is very normal now, of modern day conflict, because they're easy to bring into wars.
PolishW przeciwnym bowiem razie może to nas wciągnąć w perypetię, której skutki będą trudne do okiełznania.
Otherwise, we could be led into an adventure, the results of which may be difficult to cope with.
PolishEuropę trzeba było koniecznie wciągnąć w rozwój gospodarczy.
Europe had to be dragged into economic development.
PolishNie powinniśmy dać się wciągnąć w tę dyskusję.
It is not our place to get involved in this discussion.
PolishNie wiem dlaczego dałam się w to wciągnąć.
I don't know why I have to get dragged into this.
PolishMusi nawet być wystarczająco silna, by wciągnąć wszystkie gospodarki w regionie na ścieżkę prowadzącą w kierunku nowego wzrostu.
It even needs to be strong enough to drag all the regional economies onto the path towards new growth.
PolishStąd szaleństwo UE, która daje się wciągnąć w pułapkę finansowania takiej plugawości i obłędu przewodniczącego...
Hence the folly of the EU falling into the trap of funding such an obscenity and the foolishness of the President ...
PolishNie zamierzam dać się wciągnąć w poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy Bóg istnieje, dopóki ktoś nie zdefiniuje terminów poprawnie.
I refuse to be drawn on the question of whether God exists, until somebody properly defines the terms.
PolishAle mówiąc bardziej serio, chciałabym oświadczyć w imieniu mojej grupy, że nie damy się wciągnąć w tę grę.
Having said this and on a more serious note, I would like to say on behalf of my group that we are not getting involved in this game.
PolishKolejną kwestią jest to, żeby skutecznie wdrożyć stypendia naukowe i wciągnąć w ten system przedsiębiorstwa.
Another matter is the need for the effective introduction of a system of education grants and attracting businesses into the system.
PolishKraj dotknięty kryzysem finansowym ma większe trudności z wyjściem z niego i może wciągnąć w przepaść pozostałe państwa członkowskie.
A country hit by the financial crisis finds it more difficult to recover and could well drag other Member States into the abyss.
PolishNie możemy dać się wciągnąć w przepaść dzisiejszego kryzysu strefy euro, ale musimy zastanowić się, z jakimi problemami MFW może mieć do czynienia w przyszłości.
We must not get caught up in the prism of today's eurozone crisis but look to what problems the IMF may face in the future.
Polishwciągnąć się w
Polishwciągnąć w płuca