"we" English translation

PL

"we" in English

EN
volume_up
WE {f} [abbreviation]
EN

"we" in Polish

volume_up
we {pron.}
PL
PL

we {preposition}

volume_up
we (also: w, w ciągu, z zakresu)
zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi (szczególna substancja we krwi)
increase in blood alkaline phosphatase (a certain substance in the blood)
We wsi Tangia i we wsi Rupagaon chrześcijanie ginęli w ogniu wskutek podpaleń.
In the villages of Tangia and Rupagaon Christians were burnt to death in their houses.
zmniejszenie stężenia sodu we krwi (hiponatremia); zwiększenie stężenia potasu we krwi
decreased sodium in the blood (hyponatraemia); increased potassium in the blood
EN

we {pronoun}

volume_up
we
We are the ones with the legislative power and we delegate these powers to the Commission.
To my dzierżymy władzę ustawodawczą i my delegujemy owe uprawnienia Komisji.
We must ourselves ensure that we are not discriminating against any one minority.
My sami musimy zapewnić, że nie dyskryminujemy którejkolwiek mniejszości.
This I can imagine, as we had to too, we individual MEPs.
Mogę sobie wyobrazić, bo my również, my, posłowie indywidualni.

Context sentences for "we" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSugestie zawarte w omawianym sprawozdaniu pomogą nam we wdrożeniu tego wniosku.
The suggestions contained in the report will help us to implement this proposal.
PolishGłównym, krążącym we krwi metabolitem jest glukuronian irbesartanu (około 6 %).
The major circulating metabolite is irbesartan glucuronide (approximately 6 %).
Polish. / ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie Penfill insulina detemir
Levemir 100 U/ ml solution for injection in a cartridge Penfill insulin detemir
PolishPonieważ nie ma terminu ostatecznego, powinniśmy to zrobić we właściwy sposób.
As there is no immediate deadline, we should go about it in a reasonable manner.
Polishzmniejszenie masy ciała, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi,
Investigations Common: weight decreased, blood lactate dehydrogenase increased.
Polish. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie
Insulin Human Winthrop Comb 25 100 IU/ ml suspension for injection in a cartridge
Polish. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie
Insulin Human Winthrop Comb 50 100 IU/ ml suspension for injection in a cartridge
Polish. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
Insuman Basal 100 IU/ ml suspension for injection in a cartridge Insulin human
PolishW przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki leku Lantus stężenie cukru we krwi może
If you have injected too much Lantus, your blood sugar level may become too low
PolishPreparat podawany jest co trzy tygodnie we wlewie dożylnym trwającym jedną godzinę.
It is given every three weeks by infusion into a vein over a period of one hour.
PolishMówimy "tak” dla dużego budżetu, "nie” - dla cięć we wspólnej polityce rolnej.
We say yes to a large budget, and no to cuts to the common agricultural policy.
PolishW przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki leku Apidra stężenie cukru we krwi może
If you have injected too much Apidra, your blood sugar level may become too low
PolishDokonamy go my, wybrani przedstawiciele we wszystkich europejskich regionach.
It is we, the elected representatives of all European regions, who will do this.
PolishNie jest zainteresowana wolnością informacji w Europie, ale jedynie we Włoszech...
They are not interested in freedom of information in Europe, but only in Italy...
PolishStandardy, których oczekujemy zostały jasno przedstawione we wspólnej rezolucji.
The standards that we want have been set out clearly in the joint resolution.
PolishPrzedsiębiorstwa we Flandrii już od dłuższego czasu domagają się takiego systemu.
Businesses in Flanders have been clamouring for such a scheme for a long time.
PolishNależy rozważyć ścisłe kontrolowanie stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4. 4).
Close monitoring of glycaemic control should be considered (see section 4.4).
PolishWyjąć z lodówki tackę zawierającą jedną dawką leku Trudexa we wstrzykiwaczu.
Take one dose tray containing a pre-filled pen of Trudexa from the refrigerator.
PolishWe wszystkich cyklach skuteczność działania aprepitantu wyraźnie się utrzymywała.
The efficacy of the aprepitant regimen was apparently maintained during all cycles.
PolishFORSTEO 20 mikrogramów/ 80 mikrolitrów roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
FORSTEO 20 micrograms/ 80 microliters solution for injection in pre-filled pen