"według" English translation

PL

"według" in English

EN
PL

według {preposition}

volume_up
według (also: wedle, podług)
Według sprawozdawczyni pomoże to zrównoważyć spadkową tendencję demograficzną.
According to the rapporteur, this will help to tackle the falling demographic trend.
Według tych wszystkich słów i według wszystkiego widzenia tego, tak mówił Natan do Dawida.
According to all these words, and according to all this vision, so did Nathan speak unto David.
Według wszystkich słów tych, i według wszystkiego widzenia tego, tak mówi Natan do Dawida.
According to all these words, and according to all this vision, so did Nathan speak unto David.
według (also: do, przez, za pomocą, obok, od)
Zbierz summę synów Gersonowych według domów ojców ich, i według familii ich;
Take the sum of the sons of Gershon also, by their fathers' houses, by their families;
Syny także Merarego według familii ich, i według domów ojców ich policzysz:
As for the sons of Merari, thou shalt number them by their families, by their fathers' houses;
Produkty lecznicze według obszarów terapeutycznych
Medicinal products by therapeutic areas ANTI-INFECTIVES Antiretrovirals NRTIs
według (also: pod, poniżej, zgodnie z)
Przepisy dotyczące silników wprowadzanych do obrotu według "formuły elastycznej" (
Engines placed on the market under the flexibility scheme (
Ludzie przybywają, by żyć według nowych zasad statutu.
People can come live under the new charter, but no one is forced to live under it.
Dlatego też lek Rapilysin wolno podawać jedynie w obecności i według wskazówek lekarza.
Therefore Rapilysin must be given only in the presence and under the instructions of an emergency doctor.
według (also: ku, do, dla, po, wobec, aż do, naprzód na miejsce, niż)
volume_up
unto {prp.} [oldfsh.]
Dał też Mojżesz pokoleniu Gad, synom Gadowym, według domów ich dziedzictwo.
And Moses gave unto the tribe of Gad, unto the children of Gad, according to their families.
Bo on według uczynku płaci człowiekowi, a według drogi jego każdemu nagradza.
For the work of a man will he render unto him, And cause every man to find according to his ways.
A tak oddał Mojżesz pokoleniu synów Rubenowych dziedzictwo według familii ich.
And Moses gave unto the tribe of the children of Reuben according to their families.

Context sentences for "według" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

PolishWedług szacunków wszystkie państwa członkowskie odnotują w tym roku ujemny wzrost.
It is estimated that all Member States will have negative growth rates this year.
PolishJest to aspekt, który według mnie nie został w tym sprawozdaniu uwzględniony.
This aspect, in particular, is an element I find to be missing from this report.
PolishWedług postanowienia wiecznego, które uczynił w Chrystusie Jezusie, Panu naszym,
according to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord:
Polish(PL) Chciałbym skierować do pana ministra pytanie, które według mnie jest istotne.
(PL) I would like to ask the Minister a question which I consider rather important.
PolishWedług różnych źródeł, oficjalna liczba ofiar śmiertelnych to 80 tysięcy osób.
According to a number of sources, the official death toll is around eighty thousand.
PolishWedług naszych służb prawnych, wybór podstawy prawnej przez Komisję jest zasadny.
According to our Legal Service, the Commission's choice of legal basis is legitimate.
PolishI rzekła Maryja: Oto służebnica Pańska; niechże mi się stanie według słowa twego.
And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word.
PolishWedług sprawozdawczyni pomoże to zrównoważyć spadkową tendencję demograficzną.
According to the rapporteur, this will help to tackle the falling demographic trend.
PolishA tak oddał Mojżesz pokoleniu synów Rubenowych dziedzictwo według familii ich.
And Moses gave unto the tribe of the children of Reuben according to their families.
PolishSkąd zatem bierze się ten problem, którego według pana komisarza nie da się zmierzyć.
So why does this phenomenon arise, which the Commissioner says cannot be measured?
PolishChciałabym tutaj podkreślić trzy elementy, które według mnie są priorytetowe.
I would just like to highlight three points here that I feel are priorities.
PolishMam również nadzieję, że wszyscy będą traktowani według takich samych standardów.
I also hope that everyone will be treated according to the same standards.
PolishWedług mnie mamy trudności z liczeniem.
Mrs Hall made this point, and the way I see it, we have trouble calculating.
PolishObrazujące według mnie założenia stojące u podstaw badań nad Niebieskimi Strefami.
And I think it supremely illustrates the premise of this Blue Zone project.
PolishGłównym według niego krajem w tym właśnie łuku, takim zwornikiem, jest Iran.
According to him, the main country in this arch, a sort of linchpin, is Iran.
PolishNie badano pacjentek z ciężkimi zaburzeniami wątroby (grupa C według skali Child- Pugh).
Subjects with severe hepatic impairment (Child-Pugh class C) were not evaluated.
PolishCzęstość występowania działań niepożądanych określonych według doniesień literaturowych
Frequency of adverse reactions identified from literature data Adverse reaction
PolishAberracje chromosomowe zostały sklasyfikowane według modelu hierarchicznego Döhner’ a.
Chromosomal aberrations were categorized according to Döhner's hierarchical model.
PolishW obu badaniach wszyscy pacjenci otrzymali Busilvex według schematu 16/ 16 dawek.
In both studies, all patients received a 16/ 16 dose regimen of Busilvex.
PolishDalej należy postępować według „ INSTRUKCJI PODAWANIA ZASTRZYKU ” zamieszczonej poniżej.
Take the syringe and follow the “ INSTRUCTIONS FOR INJECTION” information below.

Synonyms (Polish) for "według":

według