"wesprzeć" English translation

PL

"wesprzeć" in English

PL wesprzeć
volume_up
{perfective verb}

Dlatego też musimy wesprzeć przemysł europejski.
We therefore need to back European industry.
Na koniec: wysiłki polityczne należy wesprzeć pomocą finansową, a program Daphne może zapewnić właściwe po temu ramy.
Finally, the political effort must be backed up with financial support, and the Daphne Programme can provide a suitable framework for this.
Popieram działania Komisji, która próbując wesprzeć rynek wprowadziła na początku 2009 roku pomoc przeznaczoną na wsparcie prywatnego przechowywania.
I back the Commission, which in early 2009 introduced aid for private storage of butter in an effort to support the market.
Irlandzkich i europejskich podatników żyłuje się, aby wesprzeć europejski system bankowy i wspólną walutę.
Irish taxpayers and EU taxpayers are being gouged in order to prop up the European banking system and the single currency.
To po prostu karanie zwykłych, ciężko pracujących Greków za rozrzutność ich polityków oraz pragnienie tych samych polityków, by wesprzeć skazaną na upadek unię walutową.
It simply penalises the ordinary, hard-working Greek people for the profligacy of their politicians and the desire of those same politicians to prop up the doomed currency union.
Musi zatem zareagować na kryzys i wesprzeć jedną walutę, która potrzebuje własnych reguł obowiązujących wszystkie państwa członkowskie.
It therefore needs to provide a response to the crisis and to uphold a single currency which needs rules of its own, applied to all Member States.

Synonyms (Polish) for "wesprzeć":

wesprzeć

Context sentences for "wesprzeć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJako UE powinniśmy wesprzeć kraje arabskie w pokojowym przeprowadzaniu reform.
As the EU, we should support the Arab countries in the peaceful pursuit of reforms.
PolishMożemy ich wesprzeć i w ten sposób razem zaprowadzać prawdziwą europejską demokrację.
We can help, and that way we can establish together a real European democracy.
PolishTeraz musimy wesprzeć Grecję, a Grecja ogłosiła już podjęcie bardzo ważnych działań.
Now we have to support Greece, and Greece has now announced very important measures.
PolishMusimy ograniczyć biurokrację oraz wesprzeć MŚP i podmioty rozwijające technologię.
We need to reduce bureaucracy and support SMEs and technology developers.
PolishA oprócz tego, jak zwykle, podjęliśmy wszelkie środki, żeby wesprzeć rolnictwo.
Otherwise, we have taken all measures to support agriculture as always.
PolishEuropa powinna na przykład wesprzeć panią Habibę Sarabi, gubernator prowincji Bamiyan.
Europe should, for instance, support Habiba Sarabi, the governor of Bamiyan Province.
PolishI dlatego zrobimy, co w naszej mocy, aby wesprzeć europejskie dążenia.
That is why we will do everything we can to support this great endeavour of yours.
PolishMusimy wesprzeć proces, który pozwoli na przyłączenie Naddniestrza do Mołdawii.
We must support the process which will allow the incorporation of Transnistria into Moldova.
PolishMusimy znaleźć sposób, by faktycznie powiązać i aktywnie wesprzeć ludzi w tych krajach.
We must find a way to truly relate and actively support the people in these countries.
PolishUE zgadza się wesprzeć irlandzką gospodarkę, aby w ten sposób zapewnić stabilność euro.
The EU agrees to support the Irish economy to help safeguard the stability of the euro.
PolishMusimy wesprzeć je, wprowadzając wiążące przepisy, zgodnie z ramami WTO.
We must underpin these with binding legislation, in accordance with the WTO framework.
PolishPonadto musimy wesprzeć ochronę statków i ludzi, którzy się na nich znajdują.
Then we have to help and protect the boats and all the people there.
PolishChciałabym wspomóc kobiety w zakresie ich zatrudnienia i wesprzeć je w okresie macierzyństwa.
I wish to help women in their employment and to support them during maternity.
PolishPowinniśmy teraz, jak zauważyli moi przedmówcy, wesprzeć tę transformację.
We should now support this transformation, as other speakers have said.
PolishJak Komisja zamierza wesprzeć rolników w ich działaniach zwalczających zmiany klimatu?
How does the Commission intend to support farmers in their battle against climate change?
PolishPropozycje zawarte w mini-pakiecie są słuszne i należy je wesprzeć.
The proposals contained in the mini-package are sensible and deserve support.
PolishWy, obecni tu politycy, możecie wesprzeć to działanie, jak nikt inny.
This is an aspect which you, as politicians, can help to bolster more than anyone else.
PolishChciałbym zatem wesprzeć przewodniczącego naszej komisji, pana Depreza.
I should therefore like to encourage our Committee Chairman, Mr Deprez.
PolishZ zadowoleniem przyjmuję fakt, że UE jest w stanie wesprzeć takie działania.
I welcome the fact that the EU is able to support such activities.
PolishDlatego pragnę wesprzeć wprowadzenie stabilnego instrumentu, który będzie chronić euro.
This is why I have come here to support the need for a stable instrument to defend the euro.