PL więź
volume_up
{masculine}

volume_up
connexion {noun} [Brit.] [oldfsh.]

Context sentences for "więź" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishI żeby to osiągnąć, staraliśmy się połączyć te pięć wież w jeden system.
And to do that, we tried to connect up ~~~ the five towers into a single system.
PolishMonitorujemy obszar wewnętrzny z wież, satelitów, ultralekkich samolotów.
So now we do the monitoring on the inside -- from towers, satellites, ultralights.
PolishTo oczywiste, że nie tylko matki pragną zbudować więź z noworodkiem.
It is very clear that it is not just mothers who need to bond with a newborn child.
PolishWięź Partnerstwa Wschodniego powinna umocnić Mołdawię na jej drodze.
Linking up with the Eastern Partnership project should strengthen Moldova on this path.
PolishIstnieje ogromna, piękna więź między designem, biznesem a światem.
And there is this huge, beautiful commonality between design, business and the world.
PolishPierwsze elementy zewnętrznej elewacji wież biurowych zostały już założone.
The first pieces of the external facade of the double office tower have already been put in place.
PolishOdzwierciedla wielką determinację ludzi i wzmacnia więź pomiędzy obywatelami i UE.
It reflects the huge determination of individuals and strengthens the bond between citizens and the EU.
PolishMam nadzieję, że dzięki temu znów poczujecie więź z naturą.
Because this is what you will take away from here, a reconnection with nature, I hope.
PolishWidzieli ich we wstecznym lusterku, co wytworzyło małą ludzką więź.
You could, kind of, see them in your rear-view mirror, so it created a tiny human interaction.
PolishGrecy wierzyli, że wspólny płacz tworzy więź między ludźmi.
The Greeks believed that weeping together created a bond between people.
PolishI co najważniejsze dla nas w tym pokoju, więź zostala uformowana.
And most importantly for us here in this room, a bond was created.
PolishWięź między dwoma samcami sprawia, że ich zróżnicowane zawołania stają się podobne.
As these two animals form a social bond, their distinctive whistles actually converge and become very similar.
PolishA to para wież chłodzących dla stacji elektroenergetycznej obok Katedry św.
And this is pair of cooling towers for an electricity substation next to St. Paul's Cathedral in London.
PolishMimo tych zmian nasza więź kontraktowa ze stroną turkmeńską pozostaje niezmieniona od 20 lat.
Despite these changes, our contractual relationship with Turkmenistan has remained unchanged for 20 years.
PolishAby udało się stworzyć szczególną więź między matką a dzieckiem, trzeba pozwolić, by były razem.
In order to ultimately create that special mother-child bond, it is necessary for both to grow together.
PolishA więc to empatia sprawia, że czujemy więź z innymi ludźmi.
So it's empathy that makes us connect to other people.
PolishSądzę, że może nawet łączyła nas specjalna więź.
I think it may have been a special rapport that he and I had.
PolishMamy oto jedną więź, która jest podparciem.
So I got it down to just one tether to be able to support that.
PolishWrzucam je do wnętrza tej kompleksowej struktury a oni mi ufają, gdyż jest miedzy nami głęboka i bogata wieź.
I throw them into this complex matrix, and they trust me because we have a deep, rich relationship together.
PolishDlaczego mielibyśmy to robić skoro to, czego najbardziej potrzebują te kobiety, to stała, pełna miłości więź?
Why would we do this, when what most of these women need most is a stable, loving relationship in their life?