"wiedza" English translation


Did you mean: wiedzieć
PL

"wiedza" in English

PL wiedza
volume_up
{feminine}

Innowacyjność wymaga nakładów finansowych: zainwestowane środki zaowocują wiedzą.
Innovation needs financial investment: funding will bring knowledge.
Wiedza zainwestowana w innowacje spotęguje nadkłady finansowe.
Knowledge invested in innovation will boost this financial contribution.
Przejrzystość oznacza równowagę i poszanowanie procedury, a nie strach przed wiedzą.
Transparency means balance and respect for procedure, not fear of knowledge.
wiedza (also: świadomość)
volume_up
cognisance {noun} [Brit.]
wiedza (also: świadomość)
volume_up
cognizance {noun} [Amer.]
wiedza
volume_up
privity {noun} [form.]

Context sentences for "wiedza" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishKomisja, jak państwo wiedzą, przedstawiła konkretne propozycje w tych dziedzinach.
The Commission, as you know, has put forward specific proposals in these areas.
PolishWiedzą państwo, jaką wagę przywiązuje komisarz Michel do regionu Wielkich Jezior.
You know the regard in which Commissioner Michel holds the Great Lakes region.
PolishPracą tą, jak państwo wiedzą, rządzi kilka podstawowych zasad, które są nam wspólne.
The work, as you know, has been guided by a few basic principles that we share.
PolishAle najlepsza wiadomość to ta, iż chirurdzy wiedzą, że musimy prowadzić badania.
And the best news of all is that surgeons know that we need to do research.
PolishJak państwo wiedzą, ani Komisja, ani Rada nie podzielają jednak tego punktu widzenia.
As you know, the Commission and also the Council do not share this point of view.
PolishWreszcie, panie przewodniczący, Rada i Komisja wiedzą, czego się od nich oczekuje.
Finally, Mr President, the Council and the Commission know what is expected of them.
PolishJak Państwo wiedzą, Komisję Rybołówstwa niepokoi sytuacja dotycząca makreli.
As you know, the Committee on Fisheries is concerned about the mackerel situation.
PolishWierzymy, że oni nie wiedzą kim jest...... że po prostu zabrali jakaś dziewczynę.
We believe they don't know who she is...... that they just took some girl.
PolishJak państwo wiedzą, nie wszystkie państwa członkowskie UE mają miejsce w grupie G-20.
As you know, not all the EU Member States have a seat of their own in the G20.
PolishBardzo ważna jest wiedza, które choroby podlegają procedurze uprzedniej zgody.
It is vital to know exactly when conditions should be subject to prior authorisation.
PolishCi ludzie bardziej lubią to co posiadają, chociaż nie wiedzą, że to posiadają.
These people like better the one they own, but they don't know they own it.
PolishCi, którzy mnie znają, wiedzą, że moją wielką pasją jest poszerzanie granic kosmosu.
Those of you who know me know how passionate I am about opening the space frontier.
PolishWszyscy wiedzą, że rozwiązanie zbrojne nie daje rezultatów na Bliskim Wschodzie.
Everyone knows that a military solution will not work in the Middle East.
PolishSądzę, że wiedzą państwo, iż obecnie wygląda na to, że podejście to jest kwestionowane.
For the moment, then, I think you know that this approach appears to be disputed.
PolishJak państwo wiedzą przed końcem roku przedstawimy naszą analizę budżetową.
As you know, we will put forward our budget review before the end of the year.
PolishDla mnie jako konsumenta wiedza, gdzie dany produkt został wykonany, jest ważna..
As a consumer myself, it matters to me to know where the product is made.
PolishJak państwo wiedzą, Parlament Europejski podjął liczne działania w tej sprawie.
As you know, the European Parliament has been very active in this matter.
Polish(NL) Państwo to wiedzą, my to wiemy: Rada Praw Człowieka ONZ to jedna wielka farsa.
(NL) You know it, we know it, the UN Human Rights Council is one big farce.
PolishWięc dzieci zarówno wiedzą jak i uczą się więcej niż kiedykolwiek byśmy pomyśleli.
So children both know more and learn more than we ever would have thought.
PolishTe dzieci wiedzą, że bezbolesna kontrola klimatu może nie być częścią ich przyszłości.
And these kids know that painless climate control may not be part of their future.