"wjechać" English translation

PL

"wjechać" in English

PL

wjechać {perfective verb}

volume_up
1. general
Ta lista istnieje, ale fakt, że akurat pan Łukaszenka nie może wjechać do Unii Europejskiej, jest mało przekonywujący.
This list already exists, but the fact that Mr Lukashenko himself cannot come to the European Union is not very convincing.
Tedy Festus wjechawszy na państwo, po trzech dniach przyjechał do Jeruzalemu z Cezaryi.
Festus therefore, having come into the province, after three days went up to Jerusalem from Caesarea.
I wjechali do Jeruzalemu z harfami, i z cytrami, i z trąbami, do domu Pańskiego.
And they came to Jerusalem with psalteries and harps and trumpets unto the house of Jehovah.
wjechać (also: wjeżdżać)
Pierwszy w historii wjechałem tam samochodem.
I was the first person to actually drive a car to the spot.
Poszczególne części można otwierać, tak by motocykle mogły wjechać prosto w przedstawienie, lub nawet wystawić sztukę na wolnym powietrzu, lub w antraktach.
Portions can be opened, so you can now actually have motorcycles drive directly into the performance, or you can even just have an open-air performance, or for intermissions.
Samochód po lewej wjechał w zwykły stalowy słup.
The car on the left drove into the steel pillar.
Budujemy mury i będziemy wybierać, kto może wjechać: będziemy wybierać ludzi, którzy są nam potrzebni.
We are building walls and we are going to choose who is allowed to enter: we are going to choose the people we need.
Kiedy wjechaliśmy na pustynię, dżip się zepsuł.
And as we started to go through the desert, the Jeep broke down.
Tedy Festus wjechawszy na państwo, po trzech dniach przyjechał do Jeruzalemu z Cezaryi.
Festus therefore, having come into the province, after three days went up to Jerusalem from Caesarea.
Tedy Festus wjechawszy na państwo, po trzech dniach przyjechał do Jeruzalemu z Cezaryi.
Festus therefore, having come into the province, after three days went up to Jerusalem from Caesarea.
2. "na stację"
3. automotive, colloquial

Context sentences for "wjechać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishCzy jest ktoś, kto chce czekać w kolejce na granicy, aby wjechać do sąsiedniego kraju?
Is there anyone who wants to wait in a queue at the border in order to enter a neighbouring country?
PolishObywatele trzech państw członkowskich EU nadal muszą posiadać wizę, by wjechać na terytorium Kanady.
Citizens of three EU Member States still require visas to enter Canada.
PolishObywatele tych nowych państw członkowskich, ale też Grecy, nadal potrzebują wizy, aby wjechać do USA.
These new Member States, together with Greece, still need visas to travel to the United States.
PolishNaszemu wysłannikowi nie pozwolono nawet wjechać do Birmy.
Our Envoy has not even managed to set foot in Burma.
PolishJedynie ci, którzy zapewnili sobie zatrudnienie będą mogli wjechać na obszar Unii Europejskiej i uzyskać zezwolenie.
Only those who have secured employment will be able to enter the European Union and obtain a permit.
PolishBudujemy mury i będziemy wybierać, kto może wjechać: będziemy wybierać ludzi, którzy są nam potrzebni.
We are building walls and we are going to choose who is allowed to enter: we are going to choose the people we need.
PolishCzy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
PolishWciąż pamiętam czasy, kiedy aby wjechać z mojego kraju, Portugalii, do Hiszpanii, musieliśmy pokonywać wiele trudności.
I still remember when we had to overcome many difficulties in order to travel from my country, Portugal, to Spain.
PolishSą okresy, w których na naszych przejściach granicznych panuje tłok z uwagi na dużą liczbę osób chcących wjechać na terytorium strefy Schengen.
In certain periods, our borders are crowded with people wanting to enter the Schengen area.
PolishRozmawiamy o nich, ale obecnie niestety nie mamy jeszcze rozwiązania i nawet nie możemy wjechać na teren Osetii Południowej.
We talk about them, but for the moment, unfortunately, we have no solution to it and we ourselves cannot enter South Ossetia.
PolishW większości krajów wiza jest wymagana, aby do nich wjechać, ale na Białorusi obywatele muszą uzyskać wizę, aby wyjechać z kraju.
Whereas in most instances a visa is required to enter a country, in Belarus one needs a visa in order to leave the country.
PolishPo złagodzeniu wymogów wizowych, musimy znieść je całkowicie, aby zwykli Serbowie mogli wjechać do Europy, kiedy tylko chcą.
After relaxing visa requirements, we need to abolish them altogether so that ordinary Serbs are able to enter Europe whenever they wish.
PolishWszyscy uchodźcy polityczni mają prawo wjechać na terytorium Unii Europejskiej i po uznaniu ich statusu na nim przebywać.
All political refugees have the right to enter the European Union and, once their status has been recognised, to reside on European territory.
PolishJak wiemy, wiele z nich stanowi schronienie dla ekstremistycznych stowarzyszeń islamistycznych, których członkowie mogą teraz łatwo wjechać do Europy i na Zachód.
As we know, many of them harbour extremist Islamic associations whose members can now easily enter Europe and the West.
Polishwjechać z impetem
PolishBrazylia tymczasem wciąż wymaga wiz od obywateli Estonii, Cypru, Malty i Łotwy, państw członkowskich UE, aby mogli wjechać na jej obszar.
However, Brazil has continued to require a visa in order for citizens from Estonia, Cyprus, Malta and Latvia, EU Member States, to enter its territory.
PolishPaństwa członkowskie przyjmują wykaz krajów innych niż państwa członkowskie, których obywatele muszą posiadać wizę, aby wjechać na terytorium Unii Europejskiej.
The Member States adopt a list of non-member countries whose nationals must be in possession of a visa to enter the European Union.
PolishBrazylia tymczasem wciąż wymaga posiadania wiz przez obywateli czterech państw członkowskich UE: Estonii, Cypru, Malty i Łotwy, którzy chcą wjechać na jej obszar.
However, Brazil still requires a visa in order for citizens from four EU Member States to enter its territory: Estonia, Cyprus, Malta and Latvia.
PolishZatem każdy nielegalny imigrant, by móc wjechać do Europy musi jedynie powiedzieć, że jest ofiarą działania siatki przestępczej wymuszającej od niego tysiące euro.
Thus, all any illegal immigrant will have to do to get into Europe is to say that he is the victim of a network that is extorting thousands of euros from him.
PolishObecnie obywatele brazylijscy nie potrzebują wiz, aby wjechać na obszar UE, podczas gdy obywatele Estonii, Łotwy, Malty i Cypru potrzebują wiz, aby móc wjechać na terytorium Brazylii.
At present, Brazilian citizens do not need a visa to enter the EU, while citizens of Estonia, Latvia, Malta, and Cyprus do need a visa to enter Brazil.