PL

wnieść {perfective verb}

volume_up
1. general
Spróbujmy wnieść to nasze unijne know-how w politykę klimatyczną.
Let us try to bring our EU know-how to bear in climate policy.
Nie wszystkie inicjatywy zyskują wystarczające poparcie, ale mogą wnieść do debaty nowe perspektywy.
Not all initiatives gain sufficient support, but they can bring new perspectives to the debate.
Mogą nawet wnieść ze sobą nieco dofinansowania.
They even can bring with them some financing.
Spróbujmy wnieść to nasze unijne know-how w politykę klimatyczną.
Let us try to bring our EU know-how to bear in climate policy.
Nie wszystkie inicjatywy zyskują wystarczające poparcie, ale mogą wnieść do debaty nowe perspektywy.
Not all initiatives gain sufficient support, but they can bring new perspectives to the debate.
Mogą nawet wnieść ze sobą nieco dofinansowania.
They even can bring with them some financing.
To jest to, co wniosłem na górę.
This is what I carried up the mountain.
wnieść (also: wnosić)
Sprawę dotyczącą alimentów możesz wnieść głównie do sądów:
You can file a request concerning maintenance mainly with the courts:
Będziemy zmuszeni wnieść skargę, choć bardzo bym chciał uniknąć takiego biegu zdarzeń.
We will be forced to file a complaint, although I would very much like to avoid this course of action.
to file for divorce
2. "do sprawy", elevated
wnieść (also: wnosić)
volume_up
to contribute {vb} (to the case)
Przedmiotowa dyrektywa może wnieść tu wkład pod względem legislacyjnym.
This directive may contribute to that in legislative terms.
Pomoże nam to wnieść wkład do przyszłej wspólnej perspektywy.
It will then help us to contribute to a common perspective for the future.
W istocie rzeczy uważamy, że każdy powinien wnieść wkład w zwalczanie skutków kryzysu.
Indeed, we believe that everyone should contribute towards dealing with the crisis.

Synonyms (Polish) for "wnieść":

wnieść

Context sentences for "wnieść" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW niektórych obszarach działalności również UE może wnieść istotny wkład.
In some areas of activity, the EU may also be able to make a useful contribution.
PolishMusi ona wnieść pozytywny wkład w rozwiązanie konfliktu, w miarę swoich możliwości.
It must make a positive contribution to resolving the conflict, insofar as it is able.
PolishW istocie rzeczy uważamy, że każdy powinien wnieść wkład w zwalczanie skutków kryzysu.
Indeed, we believe that everyone should contribute towards dealing with the crisis.
PolishSektory energochłonne muszą również wnieść swój wkład w zmniejszenie emisji CO2.
The energy-intensive sectors must make their contribution to cutting CO2 emissions as well.
PolishUważam, że możemy wnieść ten wkład na kilku frontach na szczeblu UE.
I believe we can make this contribution on several fronts at European level, too.
PolishCzy zamierzają państwo wnieść sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości?
Do you intend to take the matter to the European Court of Justice?
PolishW ten sposób mogą one wnieść znaczny wkład w lepsze stanowienie prawa.
In this way, they can make a considerable contribution to better law making.
PolishJak TIK mogą wnieść tak ogromny wkład w przekształcenie naszej gospodarki?
How can ICTs make this major contribution to transforming our economy?
PolishMogą oni wnieść swoje pomysły na to, jak ten region będzie wyglądał w 2020 roku.
So they can go online and contribute ideas on what that region would look like by the year 2020.
PolishKomisja Europejska i Rada muszą w tym wypadku wnieść znaczący wkład.
The European Commission and the Council must make a major contribution here.
PolishZgodnie z tym, co powiedział tu dziś pan Reinfeldt, UE obiecała wnieść poważny wkład.
Just as Mr Reinfeldt said here today, the EU has promised to make a reasonable contribution.
PolishChciałbym wnieść ustną poprawkę do mojej poprawki pisemnej.
rapporteur. - Mr President, I have an oral amendment to my own written amendment.
PolishDebata to doskonała okazja, aby wnieść swój wkład w kształtowanie przyszłości Europy!
Take this opportunity to play your part in defining the road ahead.
PolishProszę zrozumieć, że lewica po prostu szukała tematów, aby wnieść sprzeciw.
You see, what the left were trying to do was to look for topics to raise objections about - why?
PolishOd wyroku zaocznego można wnieść sprzeciw w terminie jednego miesiąca od zawiadomienia o nim.
An objection may be lodged against the judgment within one month of it being notified.
PolishWcześniej wyrażano pewien sceptycyzm, jeśli chodzi o wartość dodaną, jaką może wnieść EIT.
Before there was some scepticism as to the added value EIT could offer.
PolishUE może wnieść ogromny wkład w pokój i dobrobyt naszej planety.
The EU can make a powerful contribution to the peace and prosperity of our planet.
PolishWniosku o rewizję nie można wnieść po upływie dziesięciu lat od wydania wyroku.
No application for revision may be made after the lapse of ten years from the date of the judgment.
PolishRybacy muszą także wnieść opłaty za zezwolenia, a w niektórych przypadkach także za kwoty połowowe.
They also need to pay for licences and, in certain cases, may do so for quota too.
PolishJeśli skarżący nie zgadza się z opinią Inspektora, może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.
If you disagree with his decision, you may take the matter to the Court of Justice.