"wobec" English translation

PL

"wobec" in English

PL

wobec

volume_up
Jest to niedopuszczalne wobec sytuacji budżetowej większości państw członkowskich.
In view of the budgetary situation of most EU Member States, this is unacceptable.
Wobec powyższego niepokojący pozostaje problem bezrobocia wśród młodych.
In view of the above, unemployment among young people remains a worrying problem.
Moim zdaniem tę kwalifikowalność należy stosować wobec wszystkich państw członkowskich.
My personal view is that this eligibility must be applied to all Member States.

Context sentences for "wobec" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

PolishDlatego, nie ma żadnego powodu, aby teraz zmieniać politykę UE wobec Białorusi.
Therefore, there is absolutely no reason to change EU policy towards Belarus now.
PolishPotrzebujemy skoordynowanego podejścia wobec ich eksploatacji i zanieczyszczania.
We need a coordinated approach against the exploitation and pollution of our seas.
PolishPytam zatem, jakie jest stanowisko Komisji wobec tego jednoznacznego oświadczenia?
I therefore ask, what is the Commission's position on this unambiguous statement?
PolishZaledwie pół roku później grecki kryzys postawił UE wobec dramatycznej sytuacji.
Only half a year later, the Greek crisis has put the EU before a dramatic situation.
PolishJak się wydaje, trudno jest dać wyraz krytyce wobec politycznych przyjaciół.
It seems that it is difficult to voice unadorned criticism of political friends.
PolishJest to niedopuszczalne wobec sytuacji budżetowej większości państw członkowskich.
In view of the budgetary situation of most EU Member States, this is unacceptable.
PolishIstnieją również zaniedbania w dochodzeniu przestępstw popełnionych wobec kościołów.
There has also been negligence in the investigation of crimes against churches.
PolishNie zajęto twardego stanowiska wobec Turcji, która nadal nielegalnie okupuje Cypr.
There has been no tough line on Turkey, which continues to occupy Cyprus illegally.
PolishTo co robię, to spełnianie waszych oczekiwań wobec tego jak powinienem żyć.
Now what I'm doing is fulfilling your expectations of how I should live my life.
PolishPowinniśmy pamiętać Irak i to, jak nieskuteczne okazały się sankcje wobec tego kraju.
We should remember Iraq and how ineffective sanctions were against that country.
PolishJest to wielkie wyzwanie, wobec jakiego stoją rządy, biznes światowy i przemysł.
This is the huge challenge facing governments and the world of business and industry.
PolishJak powiedział pan komisarz, nasza polityka wobec Chin musi być jednomyślna.
As the Commissioner said, Europe must be unanimous in its policy towards China.
PolishSprawozdawca sugeruje, aby złagodzić politykę Unii wobec Federacji Rosyjskiej.
The rapporteur suggests relaxing the Union's policy towards the Russian Federation.
PolishCzy wobec sytuacji na wschodniej granicy UE system wizowy jest odpowiedni?
Is the visa regime adequate in view of the situation on the EU's Eastern border?
PolishJeżeli nie będą chcieli współpracować, jakie środki zostaną wobec nich podjęte?
If they do not want to do it, what measures will be taken against the ISPs?
PolishW sprawozdaniu nie uwzględniono tych aspektów, wobec czego wstrzymałem się od głosu.
These aspects are not covered in the report, and I therefore chose to abstain.
PolishRealizacja celów milenijnych wobec krajów rozwijających się jest priorytetem.
The attainment of the millennium objectives for developing countries is a priority.
PolishEuropejska strategia wobec Romów (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
A European strategy on the Roma (motions for resolutions tabled): see Minutes
PolishNie usprawiedliwiają, a udawanie, że tak jest to wielka nielojalność wobec ludzi.
They do not, and the pretence that they do is a huge breach of faith with the people.
PolishEuropa musi zmienić swoją obecną politykę wobec despotycznych reżimów i dyktatur.
Europe needs to revise its current policy on authoritarian regimes and dictatorships.

Synonyms (Polish) for "wobec":

wobec