"wpisać" English translation

PL

"wpisać" in English

PL wpisać
volume_up
{perfective verb}

Aby wpisać zawartość w pustej komórce, kliknij komórkę i wpisz zawartość.
To enter content in an empty cell, click the cell and add your content.
Aby obliczyć obie formuły w pojedynczej komórce, musisz wpisać w niej wyrażenie „=ABS(SUM(A1:A7))”.
To calculate both formulas in a single cell, enter '=ABS(SUM(A1:A7))' into the cell.
Używa się interfejsu by wpisać ile kalorii się zjadło i ile się ćwiczyło.
You'd use a screen interface to enter information, like how many calories you ate that day, how much exercise you got.
volume_up
to key {v.t.} (type)
Takie uczestnictwo istotnie stanowi klucz do sprawnej integracji oraz wpisania Unii w system konwencji.
Such participation is indeed a key element in the smooth integration and insertion of the Union into the system of the convention.
Jeżeli po prostu wpisze się "miejsca pracy w Europie” pojawi się cała lista innych portali, takich jak Eurojobs, Jobpilot, Topjobs, Careers in Europe itp.
If you simply key in 'jobs in Europe', you get a whole list of other portals, such as Eurojobs, Jobpilot, Topjobs, Careers in Europe, etc.
Powinna zawierać kluczowe informacje o potrzebie wykonywania regularnych badań krwi i testów ciążowych oraz miejsce do wpisania dat wizyt u lekarza prowadzącego i wyników testów.
This should include key messages regarding the need for regular blood and pregnancy tests and provide spaces for the dates of appointments and the results of tests.
wpisać (also: dopisywać)
Dzisiaj w miejsce słowa "stabilizacja” musimy wpisać "demokracja”.
Today, in place of the word 'stability' we have to write 'democracy'.
Dla opakowania zawierającego jedną butelkę należy wpisać tylko jedną datę.
For a pack containing a single bottle, write only one date.
opakowaniu można wpisać datę i godzinę nałożenia systemu transdermalnego.
can write the date and time you applied the patch.
wpisać (also: podać, wprowadzić)
Pielęgniarka ma wpisać pewne dane.
They'll ask the nurses to input data.
Chodzi o to, że możemy po prostu takie pytanie wpisać jakkolwiek je sformułujemy.
The idea is that we can just type this in, this kind of question in, however we think of it.
Wystarczy wpisać nazwę domeny w normalny sposób, aby została ona poprawnie wyświetlona w Narzędziach dla webmasterów.
Just type your domain name as usual, and it will appear correctly in Webmaster Tools.
Powiedzieli też, że mogę wpisać, co chcę powiedzieć i moje imię i dowiem się, co powiem potem.
And they said that I could just type in "What was I going to say next?"

Synonyms (Polish) for "wpisać":

wpisać

Context sentences for "wpisać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishInformację o wykonaniu tych badań należy wpisać do karty informacyjnej dla pacjenta.
The conduct of these tests should be recorded on your Patient Alert Card.
PolishNie jest to ograniczone do ludzi czy dat, możemy tu również wpisać pojęcia.
And it's not limited to just people or dates, but we can actually put in concepts also.
PolishCi, którzy chcą prowadzić działalność lobbyingową, muszą się wpisać do rejestru.
Those who want to lobby must enrol themselves in the register.
PolishDobrze, że chcemy wpisać do traktatu pewne zapisy dyscyplinujące nasze działania.
It is good that we want to add to the Treaty certain provisions which will impose discipline on what we do.
PolishAby zastosować go do wszystkich robotów, należy zamiast nazwy wpisać gwiazdkę.
An entry that applies to all bots looks like this:
PolishW tym przypadku musi Pani stanąć tutaj i powiedzieć: "Udało nam się wpisać na listę jedynie 13 osób”.
In this case, you must stand up here and say: 'We have only been able to put 13 on the list'.
PolishMożna to wszystko wpisać w tabelę, która ma 1 000 kolumn i 1 000 wierszy.
And that you can put these on a grid that's 1,000 columns long across the top and 1,000 rows down the other way.
PolishNa koniec chciałbym wyrazić pogląd, że UE powinna wpisać Hezbollah na listę nielegalnych organizacji terrorystycznych.
Finally, the EU should place Hezbollah on the list of proscribed terrorist organisations.
PolishNależy wpisać datę i czas nałożenia plastra.
Please fill in date and time when you put your patch on.
PolishChociaż większość z tych rzeczy trzeba wpisać samemu.
However you have to put in most of this stuff.
PolishBudżet Unii Europejskiej na rok 2012 powinien wpisać się w tradycję zrównoważonych budżetów.
- (CS) Madam President, the 2012 budget of the European Union should continue the tradition of balanced budgets.
PolishJeśli chcecie kupić coś przez sieć, powinniście wpisać adres i powinniście wybrać, z jakiego jesteście kraju, tak?
If you are buying something on the web, you're supposed to put in your address and you're supposed to choose which country you're from, OK?
PolishPo zaznaczeniu na mapie w Google miejsca gdzie mieszkam musiałam wpisać najbliższe miasto - jest w odległości około 640 kilometrów.
When I placed a marker on the Google Earth Map, I had to go with the nearest city, which is about 400 miles away from where I live.
PolishWszystkie sprawozdania wyraźnie pokazują, że wszystkie grupy w Parlamencie Europejskim chcą wpisać politykę handlową UE w szersze ramy.
All of the reports make it clear that all the groups in the European Parliament want to put EU trade policy into a broader context.
PolishParlament Europejski zdołał wpisać do przedmiotowej dyrektywy zasadę równości, bo w pierwotnym wniosku Komisji brakowało takiego zapisu.
The European Parliament has managed to establish in the Directive this principle of equality, which had been lacking in the original Commission proposal.
PolishKiedy europejska poprawność polityczna na gwałt odżegnuje się od swych chrześcijańskich korzeni, Węgrzy ośmielili się z dumą wpisać je do swej konstytucji.
While European political correctness is forcefully dissociating itself from its Christian roots, the Hungarians have dared to take pride in enshrining them in their constitution.
PolishProdukt w opakowaniu zewnętrznym może być przechowywany w temperaturze pokojowej (< 25°C) przez okres trzech miesięcy; nowy termin ważności należy wpisać na opakowaniu zewnętrznym.
The product when kept in its outer carton may be stored at ambient room temperature (< 25°C) for a single period of up to 3 months; note the new expiry date on the carton.