"wskazać" English translation

PL

"wskazać" in English

PL wskazać
volume_up
{perfective verb}

1. general

Czy Komisja może wskazać dalsze działania w tym zakresie w szczególności?
Can the Commission indicate the following, in particular?
Czy Rada może wskazać, z którymi krajami negocjuje możliwą pomoc w tym zakresie?
Can the Council indicate with which countries they are still negotiating regarding possible contributions?
Dlaczego nie mamy odwagi, by wskazać, mówiąc "nie”, że zdołamy dokonać tego, w co wierzymy?
Why do we not have the nerve to indicate what we believe we are able to succeed with by saying 'no'?
Wiem, że trudno jest próbować wskazać jedno odpowiedzialne za to państwo.
I know it is difficult to try and pinpoint any one individual state.
Było raczej tak, że rynek wskazał na podstawowy błąd, na praprzyczynę.
Rather, it is the market that has pinpointed the underlying fault, the underlying cause.
Po pierwsze, chciałbym wskazać najważniejsze elementy wyniku procedury pojednawczej.
Firstly, let me point out some key elements of the conciliation outcome.
Koniecznie trzeba wskazać na potrzebę dobrego zarządzania w polityce regionalnej.
It is very important to point out that there is a need for good governance in regional policy.
Chciałabym także wskazać na wagę działań krótkoterminowych.
I would also like to point out the importance of short-term measures.

2. IT

wskazać
Pragnę jednak również wskazać opóźnienia w uruchamianiu tego rodzaju wsparcia.
However, I would like to point to the delay in the mobilisation of this type of support.
Po pierwsze, chciałbym wskazać najważniejsze elementy wyniku procedury pojednawczej.
Firstly, let me point out some key elements of the conciliation outcome.
Koniecznie trzeba wskazać na potrzebę dobrego zarządzania w polityce regionalnej.
It is very important to point out that there is a need for good governance in regional policy.

Synonyms (Polish) for "wskazać":

wskazać

Context sentences for "wskazać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWstrzymałem się od głosu, aby podkreślić ten aspekt i wskazać wartość dokumentu.
I abstained from the vote to highlight this aspect and acknowledge its value.
PolishNie można jednak nie wskazać, że wciąż obecne są pewne poważne niedoskonałości.
We cannot avoid pointing out, however, that there are still some major deficiencies.
PolishChciałabym jednak wskazać problem, który dostrzegam, i nie jest on nieznaczący.
However, I would like to mention a problem that I sense here, and not a marginal one.
PolishTrzeba wskazać, kto ponosi odpowiedzialność i te osoby należy publicznie wytknąć palcem.
We must determine who was responsible and these people must be named and shamed.
PolishChciałbym na koniec wskazać także, że trzeba uczynić więcej w zakresie walki z oszustwami.
Finally, I just want to say also that more needs to be done in combating fraud.
PolishNie można było wskazać działań niepożądanych wynikających z leczenia skojarzonego.
No undesirable effects could be related to the combination treatment.
PolishWreszcie, pragnę wskazać dwie ważne dźwignie wzrostu, które trzeba pilnie wykorzystać.
Finally, let me highlight two essential levers of growth that must be applied urgently.
PolishPragnę wyraźnie wskazać rolę grupy PPE w dokonanych udoskonaleniach.
I would like to expressly acknowledge the PPE Group's part in these improvements.
PolishW odniesieniu do dwóch ostatnich agencji chciałabym wskazać na następujące elementy:
I would like to make the following points on the latter two agencies:
PolishChciałem tylko wskazać na ostatni element - kwestię bezpieczeństwa.
I would just like to draw attention to the last matter - the question of security.
PolishIstotne jest, aby wskazać kilka wyjść, bo Europa musi reprezentować wartość dodaną.
It is important to identify a number of gateways, because Europe must represent added value.
PolishPowinniśmy pomóc im i zaoferować dobrą radę, wskazać im sposób najlepszego postępowania.
We should be there to help farmers and to offer advice on how they can do things better.
PolishChciałbym wskazać na kwestię dostępu produktów rolnych do rynku.
I would like to highlight the issue of market access for agricultural products.
PolishPragnę teraz wskazać obszary, gdzie decydujące znaczenie miały interwencje Parlamentu.
I would now like to emphasise the areas in which Parliament's intervention has been decisive.
PolishNie jestem jednak w stanie wskazać w propozycji żadnych konkretnych rozwiązań w tej kwestii.
However, I am unable to identify any specific solutions in this regard from the proposal.
PolishTak czy inaczej, prowadzonych jest 14 analiz wykonalności, aby wskazać nowe projekty.
In any case, 14 feasibility studies are being carried out with a view to identifying new projects.
PolishMożna wskazać różne aspekty strategii lizbońskiej, w przypadku których sukces był ograniczony.
Various aspects of the Lisbon Strategy in which there was little success can be identified.
PolishKtóre państwa członkowskie można jej zdaniem wskazać jako przykłady najlepszych praktyk?
Which Member States could serve as examples of best practice?
PolishOsobiście uważam, że bardziej celowym jest wskazać, dlaczego popieramy projekt Traktatu.
Personally, I think it is more worthwhile to highlight the reasons why we support the draft Treaty.
PolishPodobnie jak Chorwacja, Czarnogóra może teraz wskazać pozostałym krajom drogę w kierunku członkostwa w UE.
Like Croatia, Montenegro can show the remaining countries the way to EU membership.