"wspólna" English translation


Did you mean: wspólny
PL

"wspólna" in English

PL wspólna
volume_up
{adjective feminine}

wspólna (also: ogólny, wspólny, powszechny, popularny)
volume_up
common {adj.}
Wspólna polityka rolna musi pozostać wspólną polityką europejską.
The common agricultural policy must remain a common European policy.
Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (głosowanie)
Common organisation of the markets in fishery and aquaculture products (vote)
Zarządzanie wspólną polityką rolną jest często nadmiernie skomplikowane.
Administering the common agricultural policy is often excessively complicated.
wspólna (also: firmowy, wspólny, zbiorowy, wspólne)
Przedmiot: Wspólna jednolita podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB)
Subject: Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)
Przedmiot: Wspólna jednolita podstawa opodatkowania osób prawnych
Subject: Common Consolidated Corporate Tax Base
Nie mogę zgodzić się na wspólną jednolitą podstawę opodatkowania osób prawnych, gdyż nie ma co do niej zgody.
I cannot agree with a common consolidated corporate tax base as there is no agreement for this.

Context sentences for "wspólna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWspólna polityka rolna dla 27 państw członkowskich jest równie nieodpowiednia.
A single agricultural policy is equally inappropriate for all 27 Member States.
PolishA zatem z całego serca wspieramy wspólną rezolucję w sprawiestrategii lizbońskiej.
So we shall wholeheartedly support the joint resolution on the Lisbon Strategy.
PolishDostrzegamy, że odpowiedzialność jest wspólna, ale wydaje się ona też rozwodniona.
We note that the responsibilities are shared, but they also seem to be diluted.
PolishPrzez dziesięciolecia wspólna europejska waluta była ideą, której sprzyjało niewielu.
Over the decades, the single European currency was an idea shared only by a few.
PolishKolejnym punktem jest wspólna debata na temat oświadczeń Rady i Komisji dotyczących:
The next item is the joint debate on the Council and Commission statements on:
PolishPierwszym punktem porządku dziennego jest wspólna debata nad układem WE/Serbia.
The first item on the agenda is the joint debate on the EC-Serbia Agreement
PolishPrzygotowaliśmy wspólną rezolucję, która obejmuje najistotniejsze zagadnienia.
We have drawn up a joint resolution which covers the most important points.
PolishWspólna strategia i pierwszy plan działań są zatem rezultatem wspólnej pracy.
The joint strategy and the first action plan are therefore the result of joint work.
PolishJest to także nasz wspólny unijny obowiązek i nasza wspólna unijna odpowiedzialność.
In the European Union, we also share this obligation and this responsibility.
PolishWspólna deklaracja dotycząca stanu Wspólnoty zostaje przedstawiona Radzie.
A joint declaration on the state of the Community is submitted to the Council.
PolishKolejnym punktem porządku dziennego jest wspólna debata nad absolutorium za rok 2009.
The next item is the continuation of the joint debate on the 2009 discharge.
PolishZ powyższych powodów wstrzymałam się od głosu podczas głosowania nad wspólną rezolucją.
For the reasons stated above, I abstained in the vote on the joint resolution.
PolishZ nową administracją amerykańską trzeba uzgodnić wspólną drogę dalszych działań.
With the new US administration, we need to agree a joint way forward.
PolishProblemy Irlandii będą trwać tak długo, jak długo posiadać będzie wspólną walutę.
The problems of Ireland are going to carry on for as long as it is in the single currency.
PolishZamykam wspólną debatę nad czterema sprawozdaniami dotyczącymi rybołówstwa.
The joint debate on four reports relating to fisheries affairs is closed.
PolishJest to rzeczywiście wspólna Europa, w której mamy różne poziomy życia.
It is really a united Europe in which we have different standards of living.
PolishCzęsto również przemilcza się wspólną odpowiedzialność społeczeństwa większościowego .
The joint culpability of the majority society is also often glossed over.
PolishSzkolimy tych ludzi wspólnie i potem oczekujemy, że specjaliści rozpoczną wspólną pracę.
We train them together, and then we expect those professionals start to work together.
PolishMówimy o szerzeniu demokracji, jednak nie istnieje wspólna europejska definicja demokracji.
We talk about democracy promotion but there is no single European definition of it.
PolishPotwierdza to wspólną odpowiedzialność państw członkowskich i UE jeśli chodzi o SGI.
That clearly states the shared responsibility of Member States and the EU as regards SGIs.