"wspólnie" English translation

PL

"wspólnie" in English

PL wspólnie
volume_up
{adverb}

wspólnie (also: razem, kolektywnie)
Od 1967 r. nie wypracowaliśmy wyniku, wspólnie, jako społeczność międzynarodowa.
Since 1967 we have not produced a result, collectively, as an international community.
To efekt uboczny czegoś, co wspólnie wypracowujemy. ~~~ czegoś, co wspólnie wypracowujemy.
It really is going to be a side effect of what we, collectively, make of these kinds of efforts.
Mam nadzieję, że Rada, Komisja i Parlament wspólnie je ulepszyły.
I hope that Council, Commission and Parliament have collectively improved upon them.
wspólnie
W sprawozdaniu uwzględniono wiele zasad i wspólnie obranych kierunków.
The report also lays out a large number of principles and jointly agreed routes.
Musi pani zapewnić na przyszłość dobrą kondycję tych wspólnie zarządzanych zasobów.
You must ensure that this jointly managed stock remains healthy in the future.
Wielu polityków z Kosowa także mówi, że ten proces może być prowadzony wspólnie.
Many politicians from Kosovo are also saying that this process can be jointly pursued.
wspólnie (also: powszechnie)
Ustanawiają one również, poprzez najnowsze prawodawstwo, wspólnie uzgodnione normy w zakresie polityki odsyłania.
It also, through the most recent legislation, sets commonly agreed standards on return policy.
Jednocześnie Parlament nalega na rygorystyczne stosowanie kar za naruszenia wspólnie uzgodnionych przepisów.
At the same time, Parliament is insisting on a rigorous application of fines for violations of the commonly agreed rules.
Ale państwa członkowskie muszą działać na podstawie wspólnych zasad i w obrębie wspólnie uzgodnionych ram uwzględniając transgraniczne skutki podejmowanych działań.
But Member States need to act on the basis of common principles and within a commonly agreed framework and to take into account the cross-border effects of their actions.
wspólnie (also: kolektywnie, zespołowo)
wspólnie
Kontrola granic powinna być jednak sprawowana wspólnie przez państwa członkowskie.
Border controls, however, ought to be common to Member States.
Musimy wszyscy wspólnie być zainteresowani powodzeniem operacji Atalanta.
We must all have a common interest in a successful Operation Atalanta.
To wspólne wartości europejskie, których musimy wszyscy wspólnie bronić.
These are the common values of Europe that we must all defend together.
wspólnie (also: razem, wraz)
Pracują oni samodzielnie lub wspólnie z niewielkimi zespołami.
They work alone or in concert with small teams.
Idealnym rozwiązaniem byłoby możliwie jak najszersze rozdzielenie tych inwestycji i rozwijanie ich wspólnie.
Investments of this kind are ideally spread as widely as possible and developed in concert.
Unia powinna działać szybko i wspólnie, by wesprzeć te kraje członkowskie, które doświadczają wzmożonego napływu uchodźców.
The Union should act quickly and in concert to support those Member States which are experiencing an increased influx of refugees.
wspólnie (also: razem)
Słusznie wzmożono naciski na reżim Kaddafiego wspólnie z NATO, ONZ i innymi partnerami.
The pressure on the Gaddafi regime has rightly been escalated in conjunction with NATO, the United Nations and others.
W nadchodzącym czasie zwrócimy, wspólnie z krajowymi organami nadzoru, szczególną uwagę właśnie na ten zakres działań.
This is an area we, in conjunction with national supervisors, will be giving close attention to in the time ahead.
Prace te będą prowadzone wspólnie z sieciami jednostek władz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, które będzie musiała koordynować Agencja.
This work will be carried out in conjunction with the networks of national safety authorities, which the Agency will have to coordinate.
wspólnie
Nowe technologie, opracowywane wspólnie przez przedsiębiorstwa i naukowców, stanowią naszą przyszłość.
New technologies, developed by business and science in tandem, are our future.
Zapewnienie najwyższej klasy administracji jest zadaniem, któremu trzeba stawić czoła wspólnie z instytucjami UE.
Ensuring a top-class administration is a task that must be tackled in tandem with the EU institutions.
Mam nadzieję, że służba będzie działała wspólnie z krajowymi służbami dyplomatycznymi i stanie się korzystnym czynnikiem zwiększającym ich skuteczność.
I hope that the service will operate in tandem with the national diplomatic services and act as a positive factor to enhance their performance.
Pracujemy też wspólnie w innych obszarach, na przykład stałego mechanizmu kryzysowego.
We are also working side by side in other areas, such as the permanent crisis mechanism.
Różne rynki pracy powinny funkcjonować wspólnie.
Different labour markets should operate side by side.
Uważam za bardzo istotne, abyśmy wspólnie stawili się na przesłuchaniu w sprawie Romów dnia 14 lutego i działali w imieniu tej mniejszości.
I feel it would be very important for us to appear together, side by side, at the Roma hearing on 14 February and to act for this minority.

Synonyms (Polish) for "wspólnie":

wspólnie

Context sentences for "wspólnie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWspólnie z pracownikami i zarządem biblioteki ustaliliśmy dwie czołowe pozycje.
With the library staff and the library board, we settled on two core positions.
PolishWspólnie z Parlamentem możemy z pewnością doprowadzić do podwyższenia frekwencji.
Together with Parliament we can make sure that we increase the voter turn-out.
PolishDlatego też mój elektorat oczekuje na samookreślenie, wspólnie z Kaszmirczykami.
Therefore, my electorate awaits self-determination, along with the Kashmiris.
PolishW ten sposób wspólnie możemy ustalić wysokie standardy na szczeblu europejskim.
In that way, we can together establish a high standard at the European level.
PolishO przyjęciu tego rozporządzenia zdecydują wspólnie Parlament Europejski i Rada.
This regulation will be codecided by the European Parliament and the Council.
PolishZablokuje drogę do UE; uniemożliwi znalezienie rozwiązania wspólnie z Grecją.
It blocks the path to the EU; it prevents a solution being found with Greece.
PolishInne omawiają wspólnie z Amerykanami własne podejście do obrony rakietowej.
Others are discussing their own approach to missile defence with the Americans.
Polish"Kiedy Europa wpada na dobry pomysł, wspólnie idą przez świat”.
Mr President: 'When Europe meets a good idea, they go around the world together'.
PolishSukces i wyniki w tym względzie osiągniemy jedynie, jeśli będziemy działali wspólnie.
In the face of these, we can only succeed and attain results if we stand together.
PolishNaprawdę bezwzględnie należy zrozumieć, że działając wspólnie mamy większy wpływ.
It is indeed necessary to recognise that we have greater influence if we act together.
PolishPracujmy wspólnie, aby znaleźć taką równowagę między prawami i obowiązkami.
Let us work together to find this balance between rights and responsibilities.
PolishWspólnie z innymi uważam, że nasi konsumenci chcą wiedzieć, skąd pochodzi ich żywność.
I and others believe that our consumers want to know where their food comes from.
PolishMusimy wspólnie walczyć o demokrację parlamentarną i stawić czoła jej zniedołężnieniu.
Let us stand together for parliamentary democracy and against its incapacitation.
PolishTo właśnie część pracy, którą przez wiele lat wykonywaliśmy wspólnie z Turcją.
This is precisely part of the work we have been developing with Turkey over the years.
PolishA to von Neumann i Morgenstern, którzy napisali wspólnie książkę „Teoria gier”.
And this is Von Neumann and Morgenstern, who wrote the "Theory of Games."
PolishZasiądźmy zatem do stołu, by wspólnie opracować dobrą dyrektywę w sprawie czasu pracy.
Let us now come to the table so that we can produce a good Working Time Directive.
PolishWszystkie trzy instytucje muszą znaleźć odwagę polityczną, by wspólnie tego dokonać.
All three institutions must find the political courage to do this together.
PolishCzy myśli pan, że możliwe jest rozpoczęcie dyskusji wspólnie, w ramach Rady?
Does he think it is possible to enter into discussions, together, within the Council?
PolishWszyscy wspólnie pracowaliśmy bardzo skutecznie i dzięki temu uzyskaliśmy dobre wyniki.
We have all worked together very effectively and achieved a good result from this.
PolishChcę podziękować Komisji za sposób, w jaki udało nam się wspólnie pracować.
I want to thank the Commission for the way in which we have worked together.