"wstawić" English translation

PL

"wstawić" in English

PL

wstawić {verb}

volume_up
1. general
Zawsze można zmieniać kolory, wstawić farbę aluminiową lub mogę włożyć tam cokolwiek.
You can always be changing colors, put aluminum paint, or I could put anything into this.
Wiemy, że mając uszkodzone biodro, możemy wstawić protezę.
We know that if we have a damaged hip, you can put an artificial hip in.
Uznałam, że warto wstawić pauzę do mojej przemowy.
For some reason, I thought it would be a good idea to put an intermission in my talk.
Cieszę się że udało mi się go wstawić, to był pokaz moich umiejętności.
I'm just happy I was able to add it up to 100, because that's my skill set.
Można wziąć zestaw danych i wstawić go tutaj.
You can take a data set and put it there.
Jest to przydatne, jeśli chcesz oddzielić w dokumencie dwie pojęciowo różne części, tekst lub wstawić obraz, oddzielając go od tekstu.
This is useful if you want to break up an idea, text or set an image apart from text in your document.
wstawić (also: wstawiać)
volume_up
to inset {v.t.} (line, page, map)
wstawić (also: wsadzić)
Zawsze można zmieniać kolory, wstawić farbę aluminiową lub mogę włożyć tam cokolwiek.
You can always be changing colors, put aluminum paint, or I could put anything into this.
Wiemy, że mając uszkodzone biodro, możemy wstawić protezę.
We know that if we have a damaged hip, you can put an artificial hip in.
Może też wstawić nogi tam, gdzie powinny być czułki.
Or it could take a fly and put legs where its antennae should be.
2. linguistics
Po utworzeniu rysunku, dokonaniu jego edycji i udostępnieniu go innym osobom może być pożądane wstawienie go (umieszczenie) na przykład w dokumencie Google.
Once you’ve created your drawing, and have edited and shared it with others, you might want to insert it (embed it) in a Google document, for example.
3. "do tekstu"
wstawić (also: wstawiać)
volume_up
to interpolate {v.t.} (word, line)
4. linguistics: "w środek wyrazu"
wstawić (also: wstawiać)

Synonyms (Polish) for "wstawić":

wstawić

Context sentences for "wstawić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWystarczy wybrać odpowiedni tekst z menu, aby wstawić go bezpośrednio do pola.
Just select the text you want to use from the menu to insert it directly into the field.
PolishAby wstawić obraz w komórce, możesz skorzystać z jednej z następujących czterech opcji:.
To insert an image inside of a cell, you may use one of the following four options:
PolishAby wstawić podział strony, kliknij menu Wstaw i wybierz opcję Podział strony.
To insert a page break, click the Insert menu and select Page break.
PolishProponuję wstawić słowa "członkowie Falun Gong” za słowami "działacze związku zawodowego”.
My proposal is to insert, after 'trade union activists', the words 'Falun Gong members'.
PolishTrzeba wstawić się za rybakami, którzy trudnią się tradycyjnym łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym.
There has to be a voice in favour of the small fisherman and small fisherwoman.
PolishProwadziłem wykład dla IKEI i od razu chcieli wstawić tu sofę.
I lectured on this for Ikea, and they wanted to see the sofa immediately here.
PolishEdytując dokument, możesz wstawić podział strony, aby kontynuować pracę na następnej stronie.
While editing a document you can insert a page break to start working on the next page.
PolishAby wstawić obraz do arkusza kalkulacyjnego, wykonaj następujące czynności:.
To insert an image in your spreadsheet, follow these steps:
PolishAby wstawić liczbę stron, kliknij Wstaw i wybierz Liczba stron.
To insert a page count, click the Insert menu and select Page count.
PolishJeśli chcesz wstawić reklamy Google do swoich interaktywnych treści multimedialnych, musisz przestrzegać:.
If you'd like to insert Google ads into your interactive media content, you must comply with:
PolishAby wstawić obraz tła do slajdu, wykonaj następujące kroki:.
To insert a background image in a slide, follow these steps:
PolishAby wstawić w dokumencie przypisy, wykonaj następujące kroki:.
To insert footnotes in your document, follow these steps:
PolishUżytkownicy usługi Witryny Google mogą wstawić arkusz kalkulacyjny za pomocą funkcji Wstaw dostępnej w tej usłudze.
For Google Sites users: Use the Insert feature of Google Sites to insert a spreadsheet.
PolishAby wstawić obraz do rysunku, wykonaj następujące kroki:.
To insert an image into your drawing, follow these steps:
PolishMusieli wstawić kuloodporne szyby bo inne po prostu nie wytrzymywały.
You can't get in the car; it's got bulletproof glass on the windows because they'll blow out the windshield otherwise.
PolishPo "listy osób” wstawić "w sposób drastyczny”.
After 'list of individuals responsible for', insert 'severe'.
PolishOto jak wstawić tekst WordArt do slajdu:.
Here’s how to insert word art into a slide:
PolishAby na przykład wstawić pustą kolumnę na lewo od wybranej kolumny, wybierz Wstaw 1 z lewej z menu rozwijanego.
For example, to insert a blank column to the left of the column you selected, you'd select Insert 1 left from the drop-down menu.
PolishAby wstawić obraz w dokumencie:.
PolishAby wstawić obraz tła:.