"wszakże" English translation

PL

"wszakże" in English

PL wszakże
volume_up
{conjunction}

1. elevated

wszakże (also: ale, jednak, lecz, z wyjątkiem)
volume_up
but {conj.}
Wszakże potem przywiodę zaś więźniów synów Amonowych, mówi Pan.
But afterward I will bring back the captivity of the children of Ammon, saith Jehovah.
To działania słuszne, trzeba je wszakże skonsolidować.
These moves are good but they have to be consolidated.
Wszakże nie jest pierwsze duchowne, ale cielesne, potem duchowne.
Howbeit that is not first which is spiritual, but that which is natural; then that which is spiritual.
wszakże (also: jednak, natomiast, niemniej, atoli)
volume_up
however {conj.}
Tworzenie i utrzymywanie jedności europejskiej wymaga wszakże też siły.
However, creating and maintaining European unity needs strength too.
Nie chciałem wszakże głosować przeciw innym kandydatom do akcesji.
However, I did not want to vote against the other accession candidates.
Jest to wszakże choroba niebezpieczna i nie mamy wiele czasu.
The disease, however, is a dangerous one, and our time is short.
Wszakże wziął Dawid zamek Syoński, a toć jest miasto Dawidowe.
Nevertheless David took the stronghold of Zion; the same is the city of David.
Wszakże spustoszony będzie Kenejczyk, aż cię Assur zaprowadzi do więzienia.
Nevertheless Kain shall be wasted, Until Asshur shall carry thee away captive.
A wszakże jako i inni ludzie pomrzecie, a jako jeden z książąt upadniecie.
Nevertheless ye shall die like men, And fall like one of the princes.
wszakże
Może to wszakże poskutkować jedynie ograniczeniem tego prawa.
After all, that could only result in this right being restricted.
Wszakże siedem miast rościło sobie pretensje do bycia miejscem narodzin Homera.
After all, seven towns laid claim to being Homer's birthplace.
Unia Europejska to wszakże Europa ojczyzn.
After all, the European Union is a Europe of nation states.

Context sentences for "wszakże" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishI czynił co było dobrego przed oczyma Pańskiemi, wszakże nie doskonałem sercem.
And he did that which was right in the eyes of Jehovah, but not with a perfect heart.
PolishKsiążęta mię prześladują bez przyczyny; wszakże słów twoich boi się serce moje.
Princes have persecuted me without a cause; But my heart standeth in awe of thy words.
PolishTeć są cztery rzeczy najmniejsze na ziemi, wszakże są mędrsze nad mędrców:
There are four things which are little upon the earth, But they are exceeding wise:
PolishWszakże i na takiego otwierasz oczy twoje, a przywodzisz mię do sądu z sobą.
And dost thou open thine eyes upon such a one, And bringest me into judgment with thee?
PolishA wszakże przecież kusili i draźnili Boga najwyższego, a świadectwa jego nie strzegli.
Yet they tempted and rebelled against the Most High God, And kept not his testimonies;
PolishWszakże zasię przywrócę więźniów Moabskich w ostateczne dni, mówi Pan.
Yet will I bring back the captivity of Moab in the latter days, saith Jehovah.
PolishSłowa obmówcy są jako słowa zranionych, a wszakże przenikają do wnętrzności żywota.
The words of a whisperer are as dainty morsels, And they go down into the innermost parts.
PolishA nachyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradła; wszakże tam nie wszedł.
and stooping and looking in, he seeth the linen cloths lying; yet entered he not in.
PolishA wszakże społem zgłupieli i poszaleli; z drewna brać naukę, jest wierutna marność!
But they are together brutish and foolish: the instruction of idols!
PolishA wszakże jakoby nieznajomą mową, i językiem obcym mówił do ludu twego.
Nay, but by [men of] strange lips and with another tongue will he speak to this people;
PolishByło to wszakże pokojowe wyrażanie stanowiska przez niektórych deputowanych.
This was a peaceful expression of opinion by a few elected Members.
PolishPrzez chwałę i zelżywość, przez niesławę i dobrą sławę, jakoby zwodziciele, wszakże prawdziwi;
by glory and dishonor, by evil report and good report; as deceivers, and [yet] true;
PolishI książęta zasiadają, a mówią przeciwko mnie; wszakże sługa twój rozmyśla w ustawach twoich.
Princes also sat and talked against me; [But] thy servant did meditate on thy statutes.
PolishNie posyłałem tych proroków, a wszakże bieżeli; nie mówiłem do nich, a wszakże oni prorokowali,
I sent not these prophets, yet they ran: I spake not unto them, yet they prophesied.
PolishWszakże się ja w Panu weselić będę, rozraduję się w Bogu zbawienia mego.
Yet I will rejoice in Jehovah, I will joy in the God of my salvation.
PolishA wszakże, jako Ja żyję, i napełniona jest chwałą Pańską wszystka ziemia:
but in very deed, as I live, and as all the earth shall be filled with the glory of Jehovah;
PolishA teraz prawdać to, żem ja jest pokrewny twój, wszakże jeszcze jest pokrewny bliższy nad mię.
And now it is true that I am a near kinsman; howbeit there is a kinsman nearer than I.
PolishWszakże zbawienie sprawiedliwych jest od Pana, który jest mocą ich czasu uciśnienia.
But the salvation of the righteous is of Jehovah; He is their stronghold in the time of trouble.
PolishUbogi i zdzierca spotkali się; a wszakże obydwóch oczy Pan oświeca.
The poor man and the oppressor meet together; Jehovah lighteneth the eyes of them both.
PolishBo tak mówi Pan: Spustoszona będzie wszystka ziemia, wszakże końca jeszcze nie uczynię.
For thus saith Jehovah, The whole land shall be a desolation; yet will I not make a full end.