"wszelkiego rodzaju" English translation

PL

"wszelkiego rodzaju" in English

PL wszelkiego rodzaju
volume_up
{adjective masculine}

wszelkiego rodzaju
To powoduje napięcia, tarcia wszelkiego rodzaju, które są bardzo niepokojące.
This is producing all sorts of tensions, all sorts of dynamics that are deeply disturbing.
Ponadto środki będą kierowane do wszelkiego rodzaju fundacji politycznych.
And on top of that money will be channelled into all sorts of political foundations.
Państwa członkowskie - i one też załączają wszelkiego rodzaju specjalne wnioski.
The Member States - and they attach all sorts of special requests.

Similar translations for "wszelkiego rodzaju" in English

wszelki adjective
wszelki pronoun
English
rodzaj noun

Context sentences for "wszelkiego rodzaju" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSprzeciwiam się pomocy finansowej dla wszelkiego rodzaju ekstremizmów i zamieszek.
I am opposed to financial aid for any kind of extremism or disorder.
PolishMusimy jednak zachować czujność w tej kwestii i strzec się przed wszelkiego rodzaju demagogią.
However, we must be vigilant on this point and guard against any kind of demagogy.
PolishOpodatkowanie, w szczególności wszelkiego rodzaju harmonizacja, jest zawsze kwestią delikatną.
Taxation, particularly any form of harmonisation, is always a sensitive issue.
PolishPotrzebowały jej ofiary wszelkiego rodzaju terroryzmu, a co więcej, proszą nas o nią.
The victims of all types of terrorism needed it, and what is more, they are asking us for it.
PolishTworzenie się zdrowych wrzecion mitotycznych jest niezbędne do podziału komórek wszelkiego rodzaju.
Formation of healthy mitotic spindles is necessary for division in all cell types.
PolishTak wygląda prawdziwy świat komputerów, lamp, wszelkiego rodzaju artykułów elektrycznych.
This is what the real world of computers, lamps, electrical appliances of all kinds, looks like.
PolishNiekiedy jednakże wydaje się ona wyliczeniem wszelkiego rodzaju socjoekonomicznych obietnic.
Sometimes, however, it does seem like an enumeration of all kinds of socio-economic promises.
PolishWszelkiego rodzaju bagatelizowanie ostrożności może prowadzić do nieodwracalnych skutków.
Any carelessness on our part may have irrevocable consequences.
PolishNależy poinformować lekarza o wszelkiego rodzaju przebytych chorobach nowotworowych.
Tell your doctor if you have ever had any type of cancer.
PolishTym samym należy uwzględnić tu statki zajmujące się rybołówstwem na podstawie porozumień wszelkiego rodzaju.
Consequently, vessels fishing under all kinds of agreements should be included.
PolishOd nas wszystkich zależy zapobieganie wszelkiego rodzaju dyskryminacji.
It is up to all of us to prevent discrimination of any kind.
PolishPomimo wszelkiego rodzaju kłopotów politycznych państwa te pracowały ciężko, by spełnić te kryteria.
Despite all kinds of political troubles, they have worked very hard to comply with these criteria.
PolishNie dzieje się dokładnie tak samo w przypadku ropy, innych źródeł energii lub surowców wszelkiego rodzaju.
That is not exactly the same in the case of oil, other energies or raw materials of all kinds.
PolishKolejnym powodem, dla którego jestem tutaj dzisiaj jest to, że naprawdę polubiłem wszelkiego rodzaju media.
That led me to another step of why I'm here today, is because I really liked media of all kinds.
Polishmożemy przekazać wszelkiego rodzaju metadane o świecie.
So here, we're taking the extra step of also broadcasting it.
PolishLub, szczerze, to reklamowania wszelkiego rodzaju produktów.
Or, frankly, for advertising with all kinds of products.
PolishPonadto mnóstwo wszelkiego rodzaju materiału znalazło się w rzekach, strumieniach i innych ciągach wodnych.
Furthermore, a lot of debris of all kinds has been deposited in rivers, streams and other watercourses.
PolishJesteśmy gotowi pracować nad ograniczeniem wszelkiego rodzaju błędów w realizacji budżetu Unii Europejskiej.
We are ready to work to reduce all kinds of errors in the implementation of the European Union budget.
PolishKiedy używamy tego na miejscu, możemy przekazać wszelkiego rodzaju metadane o świecie.
When you use it on the spot, it means that you're able to bring all of that metadata and information about the world to you.
PolishJestem przeciwna wszelkiego rodzaju dyskryminacji, nawet pozytywnej, ponieważ zawsze ktoś pada jej ofiarą.
I am against discrimination of any kind, even positive, as it inevitably leads to the creation of victims.