"wszystkie" English translation

PL

"wszystkie" in English

EN

PL wszystkie
volume_up
{pronoun}

wszystkie (also: wszystek, wszystko, wszyscy, calutki)
volume_up
all {pron.}
Nie wierzyłam w siebie, prawdziwą siebie, we wszystkie części siebie, wszystkie części nas wszystkich.
Because I wasn't believing in me, really me, all the bits of me -- all the bits of all of us.
Wszystkie debaty na posiedzeniach plenarnych będą tłumaczone na wszystkie języki.
All the debates in plenary will be translated into all the languages.
Poniżej znajduje się rozwinięte lewe menu pokazujące wszystkie dostępne opcje.
Below you can see the left hand menu fully extended, showing you all the available options.

Context sentences for "wszystkie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPearl Jam, w ciągu ostatnich dwóch lat wydali 96 albumów Wszystkie odnisły sukces.
Pearl Jam, 96 albums released in the last two years. ~~~ Every one made a profit.
PolishI rzekł Achis do Dawida: Zaiste stróżem głowy mojej postanowię cię po wszystkie dni.
And Achish said to David, Therefore will I make thee keeper of my head for ever.
PolishWszystkie działania należy realizować w ścisłej współpracy z włoskimi władzami.
Everything must be done in close collaboration with the Italian authorities.
PolishPo pierwsze jednak musimy stworzyć wszystkie te warunki, aby wprowadzić to w życie.
First, however, we must create the many conditions we need to implement that.
Polish. ~~~ wszystkie wartości celów trzeba dodawać ręcznie.
If you were using Approach #1, you would need to add up each goal total manually.
PolishWszystkie objawy stanu zapalnego powinny być zdiagnozowane i odpowiednio leczone.
Any inflammatory symptoms should be evaluated and treatment instituted when necessary.
PolishTo podstawowa kwestia, o której musimy pamiętać, podejmując wszystkie działania.
It is a fundamental issue which we bear in mind in every measure we take.
PolishA prawie wszystkie są z winy człowieka, nie maszyny a maszyny mogą im zapobiec.
Do you know that driving accidents are the number one cause of death for young people?
PolishI jest tak samo z patrzeniem na te wszystkie pytania o to jak rzeczy się zdarzają.
And it's the same thing in looking at these questions of how things happen.
PolishAle nie można żądać od nas otwarcia wszystkich rynków, gdy Rosja wszystkie zamyka.
But we cannot be asked to open everything up while Russia is closing everything down.
PolishPadły tutaj wszystkie opinie o tym, ale pan Dimas się do tego nie odniósł.
Many opinions were put forward on this subject, but Mr Dimas did not discuss them.
PolishTe wszystkie przedsięwzięcia nie były przewidziane w wieloletnich ramach finansowych.
None of these undertakings was provided for in the Multiannual Financial Framework.
PolishBiorąc pod uwagę wszystkie badania, wykazał się większą skutecznością niż placebo.
Looking at the studies taken together, it was more effective than placebo.
PolishPo usunięciu nazwy zakresu wszystkie odniesienia do niej przestaną być aktualizowane.
When you delete a range name, any references to this name will no longer be updated.
PolishPamiętaj jednak, że nie mamy możliwości odpowiadać indywidualnie na wszystkie przypadki.
We'll investigate your report, but we're unable to respond to individual cases.
PolishDlatego istotne są wszystkie działania, które mogą przyczynić się do zmiany tej sytuacji.
Anything that can contribute to changing this situation is therefore important.
PolishOczywiście oczekujemy, że wszystkie przyszłe rządy będą respektowały ten układ.
Of course, we expect that any future government would respect the deal.
PolishWszystkie nowe objawy podmiotowe i przedmiotowe wymagają uważnej i natychmiastowej oceny.
Any new behavioural sign or symptom requires careful and immediate evaluation.
PolishNie może być tak, - i w pełni podzielam tutaj wszystkie głosy, - że są podwójne standardy.
I support everything said in the House today. We cannot condone double standards.
PolishWszystkie tutaj zgromadzone zacznijmy od przyznania, że mamy szczęście.
So for any of us in this room today, let's start out by admitting we're lucky.