"wy" English translation

PL

"wy" in English

volume_up
wy {pron.}
EN
PL

wy {pronoun}

volume_up
wy (also: ty, pan, pani, panna)
volume_up
ye {pron.} [obs.]
Boście wy sprawcy kłamstwa: wszyscyście wy lekarze nikczemni.
But ye are forgers of lies; Ye are all physicians of no value.
Ale jeźli przecię w złości trwać będziecie, tedy i wy, i król wasz poginiecie.
But if ye shall still do wickedly, ye shall be consumed, both ye and your king.
W on dzień wy poznacie, żem ja jest w Ojcu moim, a wy we mnie, i ja w was.
In that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you.
wy (also: cię, ty, pan, pani)
Często słyszy się: "wy, Europejczycy, wy stawiacie warunki!”
People often say 'you Europeans, you impose conditions!'
Wiecie, objawienie jest zwykle czymś, było gdzieś porzucone, a wy to znajdujecie.
And you know, an epiphany is usually something you find that you dropped someplace.
Jeżeli on reprezentuje każdego, w pewien sposób wy reprezentujecie nikogo.
If you represent everyone, in some ways you represent no one.
wy (also: ty, pan, pani, panna)
volume_up
thou {pron.} [obs.]
Do dołu rzekę: Ojcem moim jesteś; a do robaków: Wy jesteście matką moją, i siostrą moją.
If I have said to corruption, Thou art my father; To the worm, [Thou art] my mother, and my sister;
Lecz ty, o Boże miłościwy, łaskawy, i miłosierny, nieskwapli wy, i wielkiego miłosierdzia
But thou art a God ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, and abundant in lovingkindness, and forsookest them not.
A mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, żem rzekł: Jestem Synem Bożym?
say ye of him, whom the Father sanctified and sent into the world, Thou blasphemest; because I said, I am [the] Son of God?

Context sentences for "wy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishRzekł im Piłat: Weźmijcie go wy, a ukrzyżujcie, boć ja w nim żadnej winy nie znajduję.
Pilate saith unto them, Take him yourselves, and crucify him: for I find no crime in him.
PolishI rzekł Piłat: Weźmijcież go wy, a według zakonu waszego osądźcie go.
Pilate therefore said unto them, Take him yourselves, and judge him according to your law.
PolishZawsze miesza insulin szybko działaj c i insulin długo działaj c w podanej wy ej kolejno ci.
Always mix fast-acting and long-acting insulin in this order.
PolishLudzie podchodzili do nas i pytali: "Hej, co wy robicie?" "To tylko sztuka."
So we could just walk in the street during the next days and the photos would get revealed by themselves.
PolishWy tutaj wiecie o co chodzi, więc zrobię krótki, 60 sekundowy wstęp.
This is a crowd that does know what it is, so I'll like just do like the 60-second crib-note version.
PolishSkładajcie wy do uszów waszych słowa te: albowiem Syn człowieczy ma być wydany w ręce ludzkie.
Let these words sink into your ears: for the Son of man shall be delivered up into the hands of men.
PolishJednak przy obowiązujących podatkach nasze okręgi wyborcze nie mogą pozwolić sobie na taką szczodrość, jak wy.
However, with their taxes, our constituents cannot afford your generosity.
PolishNie wiedziałem jednak, że Izaak Newton grał w Moody Blues, a wy?
But I didn't know that Isaac Newton was in the Moody Blues.
PolishCo Wy na to, jeśli powiedziałabym: koniec z górnictwem skał twardych?
What if we were to say, no more hard rock mining?
PolishCo możemy zrobić, aby obniżyć ten 18%-wy udział w emisjach?
What can we do to bring down this 18% share of emissions?
PolishAle Jezus obróciwszy się, zgromił je, i rzekł: Nie wiecie wy, jakiego jesteście ducha.
PolishRzekli mu: Iż nas nikt nie najął; i rzekł im: Idźcie i wy do winnicy, a co będzie sprawiedliwego, weźmiecie.
They say unto him, Because no man hath hired us.
PolishMinęła połowa czasu badań, a wy ukończyliście tylko 1% prac."
But that was really right on schedule.
PolishA Ojciec, który mię posłał, onże świadczył o mnie, któregoście wy głosu nigdy nie słyszeli, aniście osoby jego widzieli;
And the Father that sent me, he hath borne witness of me.
PolishLecz Absalom, któregośmy byli pomazali nad sobą, zginął w bitwie; a teraz przeczże wy zaniedbywacie przyprowadzić zasię króla?
And Absalom, whom we anointed over us, is dead in battle.
PolishSpójrzcie co my,,, Spójrzcie co wy zrobiliście.
Look what we've ... look what they've done.
PolishZakładamy, że publiczność, taka jak wy, Zakładamy, że publiczność, taka jak wy, będzie robić założenia.
Now, how do we go about that sort of thing? ~~~ We depend on the fact that audiences, such as yourselves, will make assumptions.
Polishalergiczny, obrzęk naczyniorucho wy
Allergic reaction Allergic oedema / angiooedema
PolishWitajcie rządy bogatych krajów, sprzedające broń rządom krajów biednych, wy, których nie stać na podarowanie im jedzenia.
Hello governments of rich countries selling arms to governments of poor countries who can't even afford to give them food.
PolishNie widzę go na fotografii nie jestem pewien jak wy.