PL

wykonać {perfective verb}

volume_up
1. general
Przed każdym wstrzyknięciem zawsze należy wykonać test bezpieczeństwa.
Always perform the safety test before each injection.
Wystarczy pomyśleć, jak ogromne jest to zadanie; musimy jednak je wykonać.
Just think what an enormous task that is, but we have to perform it.
Przed użyciem wstrzykiwacza zawsze należy wziąć nową igłę i wykonać test bezpieczeństwa..
Before use always attach a new needle, and perform a safety test.
To byłoby trochę trudne do wykonania, Howardzie.
That would be a little hard to accomplish, Howard.
Po pierwsze, chciałbym podziękować sprawozdawcy za świetnie wykonaną pracę.
Firstly, I should like to thank the rapporteur for the superb work he has accomplished.
Przetoż gdy to wykonam, a onym jako zapieczętowany ten pożytek oddam, pójdę przez was do Hiszpanii;
When therefore I have accomplished this, and have sealed to them this fruit, I will go on by you unto Spain.
Jestem przekonany, że niezależnie od tego, co zostało do zrobienia, w przyszłości można to wykonać.
I am sure that whatever remains to be done can still be achieved in the future.
A nasza praca była bardzo trudna do wykonania.
And the work we have been doing was completely difficult to do and to achieve it.
Zgadzam się z panią komisarz, że musimy wykonać swoje zadanie, że sami w zróżnicowany sposób musimy zrealizować cel w wysokości 20 %.
I agree with the Member of the Commission that we must do our homework, we ourselves must achieve the target of 20% by various means.
kiedy należy wykonać badania stężenia cukru we krwi i czy należy wykonać badania moczu,
tell you when to check your blood sugar level, and whether you need to carry out urine tests,
A zatem ważne jest dla nas, aby wykonać ten projekt.
It is therefore important for us to carry out this project here.
Nie ma wywiadu, te samoloty nie są w stanie wykonać skutecznie swej misji.
There is no intelligence service, and these aircraft are not in a position to carry out their mission effectively.
Dosłownie, pomyślcie o proteinach jako o podprogramach, które można powiązać razem, żeby wykonać program.
Literally, think of proteins as subroutines that you can string together to execute a program.
Nie da się wykonać nakazu aresztowania, jeśli sąd nie ma pojęcia o stanie sprawy.
You cannot execute an arrest warrant without the judiciary understanding what the simple facts of the case are.
Do Komisji wciąż jednak należy obowiązek odpowiedniego wykonania tego budżetu.
The Commission still needs to execute this budget correctly.
Miejsce i dzień wykonania ostatniego wstrzyknięcia powinno się zanotować.
Keep a record of where and when you last gave yourself an injection.
Lista zadań to funkcja Google Maila zaprojektowana po to, aby ułatwić śledzenie zadań do wykonania.
Tasks is a feature designed to help you keep track of the things you need to do.
„ Prowadzenie notatek dotyczących miejsc i dat wykonania wstrzyknięć ”).
(see the example: ‘Keeping track of your injection sites and dates’).
Nie obserwowano niezgodności pomiędzy produktem MabThera, a polichlorkiem winylu czy polietylenem, będących materiałami, z których wykonane są pojemniki lub zestawy do infuzji.
No incompatibilities between MabThera and polyvinyl chloride or polyethylene bags or infusion sets have been observed.
U 35 % analizowanych pacjentów obserwowano przejściową trombocytopenię (płytki krwi < 100 x 109/ l) po podaniu filgrastymu i wykonaniu leukaferezy.
Transient thrombocytopenia (platelets < 100 x 109/ l) following filgrastim administration and leukapheresis was observed in 35 % of subjects studied.
U 35 % analizowanych pacjentów obserwowano przemijającą trombocytopenię (płytki krwi < 100 x 109/ l) po podaniu filgrastymu i wykonaniu leukaferezy.
Transient thrombocytopenia (platelets < 100 x 109/ l) following filgrastim administration and leukapheresis was observed in 35 % of subjects studied.
Do dnia dzisiejszego nie wykonano w tym obszarze żadnych działań naprawczych.
To date, no rehabilitation measures have been pursued in that area.
2. "kopie"
wykonać (also: zrobić, robić, wykonywać)
3. "coś"
I że w czasie XXI wieku będziemy mieć dość mocy obliczeniowych, by na przykład wykonać symulację obszarów ludzkiego mózgu.
And we will have plenty of computation as we go through the 21st century to do things like simulate regions of the human brain.

Context sentences for "wykonać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

PolishPotrzebny sprzęt Aby samodzielnie wykonać wstrzykniecie leku, potrzebne będą:
Equipment that you need To give yourself a subcutaneous injection you will need:
PolishNależy wykonać trzy oddzielne cykle podawania preparatu od dnia 0, 14 i 60- tego.
Three separate 5-day treatments must be performed at day 0, day 14 and day 60.
PolishMyślę, że jest to podstawa oraz zasadnicza część pracy, jaką powinniśmy wykonać.
I think this is a core and fundamental part of the work that we should do.
PolishProgram działania na rok 2009 został już zatwierdzony i trzeba go wykonać w tym roku.
Actions for 2009 have already been approved and they are to be enforced this year.
PolishI wykonać wizualizację tych danych w postaci sieci, takiej, jak sieć społeczna.
And then we can visualize this data like a network, like a social network.
Polish(Śmiech) Stanowi to pokaźną część Biblii, tak więc uznałem, że muszę to jakoś wykonać.
(Laughter) But it's a big part of the Bible, so I figured I had to address it.
PolishJeśli w strzykawce pojawi się krew, należy wyjąć igłę i wykonać wkłucie w innym miejscu.
If you see blood in the syringe, remove the needle and put it in another place.
PolishPodanie podskórnie należy wykonać w górną część ramienia, udo, pośladek lub brzuch.
Subcutaneous administration should be in the upper arms, thighs, buttocks, or abdomen.
PolishW przypadku większych objętości, wstrzyknięcie należy wykonać w więcej niż jedno miejsce.
In case of larger volumes, more than one site should be chosen for the injection.
PolishDla każdego pacjenta będzie można wykonać do 100 różnych prób wirusowych.
For each patient, we will be able to do up to 100 different viral loads per patient.
PolishI przez to musimy wykonać masę pracy, która wykracza poza sam Internet.
And so we're going to have to do a lot of work that goes beyond just the Internet.
PolishTo jest dopiero wstęp do ważnej pracy, jaką trzeba wykonać w Kopenhadze.
This is only the prelude to the important work that needs to be done in Copenhagen.
PolishPrzed rozpoczęciem leczenia produktem Diacomit należy wykonać badanie morfologii krwi.
Blood counts should be assessed prior to starting treatment with Diacomit.
PolishPrzed rozpoczęciem leczenia produktem Diacomit należy wykonać badanie czynności wątroby.
Liver function should be assessed prior to starting treatment with Diacomit.
PolishTą pracę trzeba wykonać na początku łańcucha produktowego - tam, gdzie do tego dochodzi.
Work needs to be done at the start of the product chain where this happens.
PolishPrzede wszystkim musimy wykonać naszą pracę domową i opracować odpowiednie przepisy prawne.
Above all, we must do our homework and formulate the appropriate legal provisions.
PolishW związku z tym czynności opisane w poniższej instrukcji należy wykonać dwukrotnie.
Hence, the instructions here below need to be repeated a second time.
PolishBył dzień 21-szego, a my wiedzieliśmy, że trzeba to wykonać do 28-go.
And I think this was the 21st, and we knew this had to be built and up by the 28th.
PolishPrzed rozpoczęciem terapii należy wykonać badania wrażliwości bakterii.
Prior to initiation of therapy, bacteriological sensitivity tests should be conducted.
PolishObrazowanie metodą SPECT należy wykonać w okresie od trzech do sześciu godzin po iniekcji.
SPECT imaging should take place between three and six hours post-injection.