"wykonywać pracę" English translation

PL

"wykonywać pracę" in English

wykonywać pracę
Our team was informed that the translation for "wykonywać pracę" is missing.

Similar translations for "wykonywać pracę" in English

wykonywać verb
prace noun
English
praca noun

Context sentences for "wykonywać pracę" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMam nadzieję, że zagraniczne media będą mogły wykonywać swoją pracę bez ograniczeń.
I hope that foreign media will be able to do their work without restrictions.
PolishPomaga nam lepiej wykonywać naszą pracę, i pozwala czuć się lepiej, gdy ją wykonujemy.
Helps us do our jobs better, and helps us feel better when we do them.
PolishDlatego ta niewielka kwota pieniędzy jest tak rozpaczliwie potrzebna, byśmy mogli wykonywać swoją pracę.
This small amount of money is therefore desperately needed for carrying out our work.
PolishKiedy ludzie musieli zmienić pracę, i wykonywać ją.
When people basically had to go somewhere else to work and carry out the work.
PolishTylko w ten sposób ustawodawca może sprawnie wykonywać swoją pracę.
Only in this way can the legislator do his job efficiently.
PolishPrzyrzekła wykonywać swoją pracę - jeśli zostanie mianowana na to stanowisko - zgodnie z dwiema zasadami.
If appointed to this office, she promises to carry out her work according to two principles.
PolishZostaliśmy wybrani przez obywateli, aby wykonywaćpracę, i powinniśmy być z tego przez nich rozliczani.
We are elected by the citizens to do a job and we are entitled to be held to account by them.
Polish(Śmiech) Wolałabym dalej wykonywać pracę którą kocham.
(Laughter) I would prefer to keep doing this work that I love.
PolishChodzi tu wyłącznie o wolę polityczną i naprawdę mam nadzieję, że Izba ta będzie mogła wykonywać swoją pracę.
It is entirely a matter of political will, and I truly hope that this House will be allowed to do its job.
PolishRybacy proszą tylko o jedno: aby mogli żyć z pracy, którą wykonują, i aby mogli wykonywać swoją pracę.
Fishermen are asking for only one thing: to be able to make a living from their work and to be able to do their job.
PolishOne muszą wykonywać swoją pracę w podzieniach.
They have to carry out their work at the underground.
PolishW ten sposób możemy wydajniej wykonywać swoją pracę.
This way we can do our job more efficiently.
PolishAby OLAF mógł skutecznie wykonywać swoją pracę, należy szybko dostarczać rzetelne dane liczbowe w elektronicznej formie.
Reliable figures should be provided quickly, and in electronic form, so that OLAF can do its work efficiently.
PolishPanuje tam bardzo wrogie środowisko, 150 stopni Celsjusza, 10'000 PSI Mimo to autonomiczne roboty mogą tam zejść i wykonywać niezbędne prace.
Very hostile environments, 150˚ C, 10,000 PSI. ~~~ Autonomous robots going down, doing this sort of work.
PolishBędziemy nadal wykonywać naszą pracę.
Polishwykonywać coś jako swoją pracę zarobkową
PolishPo prostu musimy wypracować dla badaczy podział na grupy oraz stworzyć ramy prawne, które pozwolą im wykonywać pracę, której oczekuje od nich społeczeństwo.
We simply need to create the grouping and legal framework for researchers to do the job society expects of them.
PolishOdebrano ludziom uprawnienia socjalne, państwo będzie bowiem przekazywało zasiłki potrzebującym, tylko jeżeli zgodzą się wykonywać pracę na cele społeczne.
Social rights have been negated, the state only providing subsidies to the needy if they agree to do community work.
PolishPowinniśmy dalej naciskać na przywódców Birmy, aby zmusić ich do tego, by pozwolili międzynarodowym agencjom wykonywać swoją pracę.
Let us continue to keep the pressure on the Burmese leadership and force them to allow the international aid agencies to carry out their work.
PolishMożemy perfekcyjnie dobrze wykonywaćpracę, jeśli Komisja będzie nas stale informować i myślę, że będzie to bardzo ważne.
We can perfectly well take on that job if the Commission keeps us continuously informed and briefed, and I think this will be something very important.

Other dictionary words

Polish
  • wykonywać pracę

Have a look at the English-Norwegian dictionary by bab.la.