"wykorzystywać" English translation

PL

"wykorzystywać" in English

PL wykorzystywać
volume_up
[wykorzystuję|wykorzystywałbym] {imperfective verb}

Prawdopodobnie możemy aktywniej wykorzystywać nasze przedstawicielstwa.
We can probably use our representation offices more actively.
Nie powinno się wykorzystywać maszyn dopóki podstawy przedmiotu są niejasne.
You shouldn't use the machine until you get the basics of the subject.
Nawet jeśli terroryści zaczną wykorzystywać gołębie do przesyłania korespondencji.
Even if terrorists begin to use pigeons for correspondence.
Brak równowagi i tendencja do wykorzystywania praw człowieka dla celów politycznych mają miejsce wszędzie.
Imbalance and the tendency to abuse human rights for party political ends are found everywhere.
Wykorzystywanie seksualne dzieci oraz pornografia dziecięca (
Sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography (
Część z nich bywa bardzo często wykorzystywana przez pracodawców.
Some are very often subjected to abuse from their employers.
Grecja nie ma kolonii, które mogłaby wykorzystywać, ale ma wytrzymałość.
Greece has no colonies to exploit, but it does have staying power.
Musimy tworzyć więcej wynalazków i w większym stopniu je wykorzystywać.
We need to create more inventions and exploit them more.
Koniecznie należy stawić czoło sieciom przestępczym, które wykorzystują desperację ludzi.
The criminal networks that exploit people's desperation must be tackled.
wykorzystywać (also: wykorzystać)
volume_up
to harness [harnessed|harnessed] {v.t.} (resources, power)
Europy, w której wykorzystuje się kreatywność i chroni godność każdego obywatela dla wspólnego dobra.
A Europe in which creativity is harnessed and the dignity of each citizen is protected for the common good.
On tego bodźca dostarcza, wykorzystując siły naturalne, jak na przykład w serii obrazów, które powstały przy pomocy deszczu.
And he provides this push by harnessing natural forces, like in his series where he used rain to make paintings.
Wykorzystujemy energię słoneczną.
We're harnessing energy from the sun.
wykorzystywać (also: wykorzystać, mieć zły wpływ na)
volume_up
to play on {vb} (sth)
Okrutne gierki tych ludzi. ~~~ Wykorzystują niewinnych, naiwnych, pogrążonych w żałobie i potrzebujących.
But it is a cruel, vicious, absolutely conscienceless -- I'll be all right, keep your seats (Laughter) -- game that these people play.
Nie możemy wciąż stać z boku obojętni na ten mroczny spektakl, na sceny wykorzystywania seksualnego, które rozgrywają się przed naszymi oczami.
We cannot continue to stand by and remain indifferent to the play that is being enacted, to the sideshow of sexual exploitation that is unfolding before our eyes.
Zamówienia publiczne odgrywają także rolę w realizacji strategii Europa 2020 i są jednym z instrumentów, które mają być wykorzystywane do realizacji proponowanych celów.
Public contracts also play a key role in the Europe 2020 strategy, and are one of the instruments to be used to achieve the proposed goals.
wykorzystywać (also: wykorzystać)
Ale zasoby materialne Afryki nie są wykorzystywane do wydźwignięcia ludzi z ubóstwa co jest powodem frustracji i złości wielu Afrykanów.
But the mineral wealth of Africa is not being utilized to lift its people out of poverty. ~~~ That's what makes a lot of Africans very angry.
Kolejny przykład ze skrajnej prawicy: jak na ironię, ksenofobiczni nacjonaliści wykorzystują pożytki płynące z globalizacji.
Again with the example of the far right: that we find, ironically, xenophobic nationalists are utilizing the benefits of globalization.
I celem programu jest otwarcie ery odkryć naukowych i zrozumienie basenów oceanicznych wzdłuż i wszerz, wykorzystując szeroko dostępną interaktywną teleobecność.
And the goal of the program is to launch an era of scientific discovery and understanding across and within the ocean basins, utilizing widely accessible, interactive telepresence.
wykorzystywać (also: wykorzystać, wyzyskiwać, wyzyskać, wycyckać)
volume_up
to leech off {vb} [pej.]
wykorzystywać (also: wykorzystać)
Są jednak ludzie, którzy wykorzystują dzieci i będą oni korzystać z Internetu, by szkodzić im w jak największym stopniu.
However, there are those who prey on children and they will use the Internet as much as they possibly can to try to undermine children.
Wykorzystują ją do wielu celów, m.in. tkanie nici asekuracyjnych, owijanie jaj w procesie rozmnażania, bezpieczne odwroty i łapanie ofiar.
Spiders use silk for many purposes, including the trailing safety dragline, wrapping eggs for reproduction, protective retreats and catching prey.
To fantastyczne urządzenie, które dopiero zaczynamy w pełni wykorzystywać.
This is a fantastic device which is only beginning to be tapped.
I to jest to, co fotograf wykorzystuje, kiedy tworzy swój własny związek z widzem.
And this is what a photograph taps into when it makes its own powerful connection to a viewer.
Moim zdaniem nie wykorzystujemy w wystarczającym stopniu potencjału oferowanego przez te przedsiębiorstwa.
I think that the potential offered by these enterprises has not been tapped sufficiently.

Synonyms (Polish) for "wykorzystywać":

wykorzystywać

Context sentences for "wykorzystywać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie wolno nam wykorzystywać wyznania jako narzędzia w konflikcie politycznym.
For us, religion cannot be used as a means of exploitation in political conflict.
PolishNie wolno wykorzystywać kultury, religii i tradycji do uzasadniania aktów przemocy.
Culture, religion and tradition must not be used to justify acts of violence.
PolishNie wolno wykorzystywać kultury, religii i tradycji jako uzasadnienia aktów przemocy.
Culture, religion and tradition should not be used to justify acts of violence.
PolishBank zamiast wykorzystywać środki z budżetu UE pozyskuje je na rynkach kapitałowych.
It borrows money on the capital markets rather than drawing on the EU budget.
PolishRozpoczęliśmy to rolnictwo naturalne; zaczęliśmy wykorzystywać maszyny na polach.
You start getting this organic agriculture; you start putting machinery onto this stuff.
PolishAle obecnie istnieje jedynie 10% technologii, którą będziemy wykorzystywać w 2017 roku.
But only 10% of the technology that we will be using in 2017 is in existence today.
PolishKryzysu nie wolno wykorzystywać w celu obejścia, osłabienia, czy nawet zniesienia zasad.
The crisis must not be seized upon to circumvent, weaken or even abolish the rules.
PolishPowinniśmy raczej nieustannie wykorzystywać każdą okazję do realizowania oszczędności.
Instead, we should consistently pursue every opportunity to make savings.
PolishJak UE powinna wykorzystywać swe znaczne uprawnienia decyzyjne?
How do you think the EU should exert its improved capacity for decision-making?
PolishMusimy zatem wypatrywać szans i wykorzystywać je, a nie skupiać się na kwestiach negatywnych.
So we must look to the opportunities and take them, and not the negatives.
PolishMożna by je ponadto wykorzystywać w misjach zagranicznych (jak na przykład na Haiti).
In addition it could be used for missions abroad (such as Haiti).
PolishZamiast wykorzystywać każdą możliwość do realizowania oszczędności, zwiększane są wydatki.
Instead of taking every opportunity to save money, expenditure is being further increased.
PolishDo ich produkcji należy wykorzystywać produkty uboczne, takie jak słoma, ścinki i odpady.
By-products, such as straw, parings and waste in general, would be used in their production.
PolishTo fantastyczne urządzenie, które dopiero zaczynamy w pełni wykorzystywać.
This is a fantastic device which is only beginning to be tapped.
PolishBardzo ograniczone środki na rozwój należy wykorzystywać jak najskuteczniej i najefektywniej.
The scarce development resources must be used in the most effective and efficient manner.
PolishNie należy wykorzystywać tego samego miejsca ponownie przez co najmniej siedem kolejnych dni.
The same place must not be used again until at least seven days later.
PolishPowinniśmy naprawdę przestać się wygłupiać i wykorzystywać ludzką tragedię do celów politycznych.
We really must stop playing around and using human tragedy as a political opportunity.
PolishNie powinno się wykorzystywać praw człowieka jako pretekstu dla prowadzenia tych operacji.
Human rights should not be used as a pretext for these operations.
PolishBardzo ważne jest, aby te fundusze wykorzystywać i rozliczać we właściwy i skuteczny sposób.
It is vitally important that these funds are properly and efficiently spent and accounted for.
PolishPo drugie, Komisja musi lepiej wykorzystywać możliwość wstrzymywania płatności.
The second point is that the Commission must get better at utilising the opportunity to suspend payments.