"wyliczyć" English translation

PL

"wyliczyć" in English

PL wyliczyć
volume_up
{verb}

Context sentences for "wyliczyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPoniższa tabelka stanowi przykład, jak wyliczyć właściwą dawkę leku
The table below is an example of how an appropriate dose is calculated:
PolishŻądamy konkretnych zobowiązań, które chcę wyliczyć jedno po drugim.
We want specific commitments and I would like to list them one by one.
PolishMoglibyście je wyliczyć w pięć minut.
PolishLudzie nie wierzą już, że przedsiębiorstwa będą przestrzegać wszystkich przepisów i że nie istnieje nic, czego nie dałoby się wyliczyć.
People no longer have faith that companies will observe all the regulations and that there is nothing that cannot be calculated.
PolishMożna to wyliczyć na kartce papieru, przyjrzeć się gwiazdom przez teleskop i zobaczyć, że nie ma martwych gwiazd większych niż 1.4
You can work it out on a piece of paper in a laboratory, get a telescope, swing it to the sky, and you find that there are no dead stars bigger than 1.4 times the mass of the Sun.
PolishNależy wyliczyć ilość fiolek przeznaczonych do rozpuszczania na podstawie indywidualnego schematu dawkowania dla danego pacjenta i wyjąć potrzebną ilość fiolek z lodówki.
Determine the number of vials to be reconstituted based on the individual patient's dosage regimen and remove the vials from the refrigerator.
PolishNie wystarczy tylko wyliczyć jednostki pływające i helikoptery: musimy zobaczyć, w jaki sposób te zasoby i sprzęt mogą być rzeczywiście działać w służbie agencji.
It is not enough simply to list vessels and helicopters: we need to see how this stock of resources and tools can in actual fact be put at the service of the Agency.