"wymiar" English translation

PL

"wymiar" in English

PL wymiar
volume_up
{masculine}

wymiar (also: gabaryt)
To nadaje temu wszystkiemu nowy wymiar i jest to wymiar faszystowski, zdaniem tej części Izby.
That adds a new dimension, and it is a dimension of the Fascists, on this side of the House.
To sprawozdanie podkreśla polityczny wymiar europejskiego rynku energetycznego.
This report underlines the political dimension of the European energy market.
Po trzecie, zewnętrzny wymiar przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
Thirdly, the external dimension of the area of freedom, security and justice.
wymiar (also: samolot, równia)
volume_up
plane {noun}
wymiar (also: rozmiar, wielkość, gabaryt)
volume_up
size {noun}
Gąbkę można przyciąć na wymiar i nadać jej odpowiedni kształt, jeśli jest za duża.
The sponge can be cut to the correct size and shaped if too large.
W przypadku mniejszych ran gąbkę można przyciąć na wymiar i nadać jej odpowiedni kształt, jeśli jest za duża.
For smaller wounds, the sponge can be cut to the appropriate size and shaped if too large.
Zatem inny wymiar lub kształt obłoku, czy wilgotne środowisko w drzewie oddechowym mogą mieć znaczenie.
Therefore, the different cloud size/ shape or the humid environment that exists in the respiratory tree may be relevant.

Context sentences for "wymiar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishProblem ten ma także swój wymiar dotyczący zatrudnienia i roli kobiet w przemyśle.
One aspect of this issue concerns the employment and role of women in industry.
PolishWymiar sprawiedliwości stanowi również jeden z sektorów wymagających głębokich reform.
The administration of justice is another sector requiring fundamental reform.
PolishZarówno wymiar urlopu macierzyńskiego, jak i jego warunki finansowe są różnorodne.
Both the length of, and the financial support for, maternity leave vary.
PolishDzisiejszy wymiar pozwala nam mówić o końcu tego powojennego dziedzictwa.
As things now stand we can state that part of our post-war legacy has gone forever.
PolishW tym kontekście należy nadać wymiar nowej definicji solidarności w Europie.
In this context we need to redefine the meaning of solidarity in Europe.
PolishWymiar sprawiedliwości w sprawach karnych został całkowicie podporządkowany władzy państwa.
The judiciary in criminal cases has been totally subordinated to state power.
PolishObecnie obszar wymagający poważnych reform stanowi wymiar sprawiedliwości.
Justice is now the area in which hard-hitting reform is still required.
PolishMusimy wzmocnić wymiar prewencyjny paktu na rzecz stabilności i wzrostu.
We must strengthen the preventive force of the Stability and Growth Pact.
PolishUżywają tych emocji by nadać tworzonym przez siebie światom głębszy wymiar.
Then they use these emotions to dimensionalize the worlds they create.
PolishCzasami trudno to zauważyć, zważywszy na wymiar antyglobalistycznej retoryki w Europie.
You would not always realise that from the volume of European anti-globalisation rhetoric.
PolishRozdział Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych odnotował wzrost o 4,7 %.
The chapter on Justice in Civil and Criminal Matters, in particular, has increased by 4.7%.
Polish(PT) Sprawozdanie pana posła Favy stanowi postęp i nadaje ludzki wymiar przepisom imigracyjnym.
(PT) The Fava report introduces progress and humanisation into the immigration laws.
PolishJest to bardzo poważne zjawisko polityczne mające nieprzewidywalny wymiar i konsekwencje.
This is a very serious political development with unforeseeable dimensions and implications.
PolishOznacza to, że bardzo silny nacisk położono na wymiar cywilny.
This means that a very strong emphasis has been placed on the civilian side of things.
PolishDzięki temu Roberto Zucco zyskuje taki wymiar, który pozwala na interakcje z innymi postaciami sztuki.
Roberto Zucco was given shape in that other characters in the play reacted to him.
PolishWymiar społeczny i ekonomiczny nadużywania alkoholu w Irlandii jest prawie nie do oszacowania.
The social and economic impact of alcohol abuse on Ireland as a whole is almost incalculable.
Polish. - Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych słusznie znajduje się w gestii państw członkowskich.
in writing. - Criminal justice is rightly the responsibility of EU Member States.
PolishNieszczęście, jakiego doświadczyli obywatele Japonii, ma ogromny wymiar.
(LV) Madam President, the misfortune that the Japanese people have experienced is immense.
PolishObecny kryzys ma aspekt załamania finansowego, ale ma on także wymiar energetyczny, żywnościowy.
The current crisis appears to be a financial collapse, but energy and food are also involved.
PolishMożna sobie wyobrazić wymiar aktywności tektonicznej i wulkanicznej Marsa.
So, that gives you an idea of the tectonic events or volcanic events which have happened on that planet.