"wymienione ponizej" English translation

PL

"wymienione ponizej" in English

wymienione ponizej
Our team was informed that the translation for "wymienione ponizej" is missing.

Similar translations for "wymienione ponizej" in English

wymienić verb
poniżej adverb
poniżej preposition
English
poniżej

Context sentences for "wymienione ponizej" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWymienione poniżej działania niepożądane zgłaszano po zastosowaniu leku Cyanokit.
The following undesirable effects have been reported in association with Cyanokit use.
PolishPoniżej wymienione działania niepożądane mogą występować z różną częstością:
These side effects may occur with certain frequencies, which are defined as follows:
PolishNależy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przyjmuje leki wymienione poniżej.
Please inform your doctor if you are taking medicines according to the following list.
PolishPoniżej wymienione są najważniejsze leki mające wpływ na leczenie insuliną.
Listed below are the most common medicines which may affect your insulin treatment.
PolishDziałania niepożądane wymienione poniżej pogrupowano według częstości ich występowania:
The side effects are listed below, grouped by how likely they are to happen:
PolishDziałania niepożądane zgłaszane po szczepieniu uzupełniającym wymienioneponiżej. uk
Adverse reactions reported after booster vaccination are listed below. uc
PolishWymienione poniżej działania niepożądane występowały u pacjentów przyjmujących lek VIRAMUNE:
The side effects described below have been experienced by patients given VIRAMUNE:
PolishObserwowane objawy podmiotowe i przedmiotowe reakcji nadwrażliwości są wymienione poniżej.
The signs and symptoms of this hypersensitivity reaction are listed below.
PolishDziałania niepożądane zgłaszane po szczepieniu uzupełniającym wymienioneponiżej. od
Adverse reactions reported after booster vaccination are listed below.
PolishDziałania niepożądane wymienione poniżej obserwowano w przypadku dożylnego podawania leku Bondronat.
The side effects listed below were seen when Bondronat was given intravenously.
PolishPoniżej wymienione działania niepożądane zostały umieszczone w następujących kategoriach:
Adverse reactions are listed according to the following categories:
PolishUnia uznaje zatem prawa, wolności i zasady wymienione poniżej.
The Union therefore recognises the rights, freedoms and principles set out hereafter.
PolishWszystkie wymienione poniżej działania wystąpiły często (zdefiniowane jako > 1/ 100, < 1/ 10).
The frequency of all of the events listed below was common (defined as > 1/ 100, < 1/ 10).
PolishWymienione poniżej leki mogą oddziaływać z podanymi jednocześnie lekami moczopędnymi z grupy tiazydów:
When given concurrently, the following drugs may interact with thiazide diuretics:
PolishDziałania niepożądane są wymienione poniżej, uporządkowane według układów narządów i częstości występowania.
The adverse reactions are listed below, by system organ class and by frequency.
PolishDziałania niepożądane zostały wymienione poniżej według częstości zgłaszania w badaniach klinicznych:
Side effects are listed below by how commonly they have been reported in clinical trials:
PolishWymienione poniżej reakcje niepożądane zostały sklasyfikowane według częstości występowania:
The adverse reactions reported below are classified according to frequency of occurrence as follows:
PolishNa nowych kartach znajdują się wymienione poniżej sekcje, by ułatwić Ci szybkie znalezienie właściwej strony.
The following sections appear on new tabs to help you quickly get to the page you want.
PolishPoniżej wymienione leki mogą również wchodzić w interakcje z EFEXOR i dlatego należy stosować je z ostrożnością.
The following medicines may also interact with Efexor and should be used with caution.
PolishPoniżej wymienione objawy wskazują na niskie stężenie cukru we krwi: ból głowy, wzmożony apetyt, cz
The following symptoms indicate a low sugar level in the brain: headaches, intense hunger, nausea, uc