"wynagrodzić" English translation

PL

"wynagrodzić" in English

PL wynagrodzić
volume_up
{verb}

1. general

Pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
The employer agrees to pay remuneration to the employee.
Setki firm były zmuszone zawiesić produkcję i wypłacać pracownikom jedynie 60% wynagrodzenia.
Hundreds of companies had to cease production and pay their employees just 60% of their wages.
Dotyczy: przejrzystości w odniesieniu do wynagrodzeń dla kadry zarządzającej
Subject: Transparency with regard to management pay
wynagrodzić
Ponadto wielkość inwestycji może odstraszyć wielu inwestorów, zanim nawet zdążą pomyśleć o wynagrodzeniu w postaci 250 mld euro nieoczekiwanego przypływu gotówki.
In addition, the amount of investment is likely to frighten off many investors before they can even think about recouping this EUR 250 billion providential windfall.
wynagrodzić
Nie otrzymując za swą pracę wynagrodzenia osoby te nie są w stanie ponosić kosztów działalności organizacji.
Since the volunteers are not remunerated, they are unable to support the activities of the NGO.
wynagrodzić (also: wynagradzać)
volume_up
to requite {vb} [form.] (for sth with sth)
wynagrodzić (also: nagrodzić)
Polityków tych należałoby, oczywiście, odpowiednio wynagrodzić za ich wysiłki.
These politicians would, of course, need to be handsomely rewarded for their efforts.
Jeżeli pan to osiągnie, niech Bóg panu wynagrodzi, a jeżeli nie - niech On pana osądzi.
If you achieve this, may God reward you, and if not, may He hold you to account.
Róbmy, co do nas należy, zarówno tu, jak i tam, a przyszłość wynagrodzi nas wszystkich.
Let us all accomplish our duties both here and there, and the future will reward all of us.

2. "coś"

wynagrodzić (also: zrekompensować)
volume_up
to make amends {vb} (for sth)
W jaki sposób Komisja zamierza wynagrodzić europejskim producentom straty, które ponieśli z jej niezbitej winy?
How does the Commission intend to make amends to European producers for the damage that it has clearly caused them?
Nasz kontynent naprawdę zaciągnął u Haiti dług i ma obowiązek wynagrodzić długie lata dominacji i eksploatacji.
Our continent is truly indebted to Haiti and has a duty to make amends for so many years of domination and plundering.

Context sentences for "wynagrodzić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPolityków tych należałoby, oczywiście, odpowiednio wynagrodzić za ich wysiłki.
These politicians would, of course, need to be handsomely rewarded for their efforts.
PolishMusimy udzielić ofiarom pomocy i wynagrodzić cierpienia, nie tylko doraźnie, ale także w nadchodzących miesiącach.
The victims will have to be assisted and compensated not only in the very short term, but also in the months to come.
PolishNależy dziś dostrzec ten potencjał, wynagrodzić go i spożytkować dla wzrostu i rozwoju całego kontynentu.
Today, these abilities should be recognised, rewarded and put at the service of the growth and development of the whole continent.
PolishUważam, że śmierć wszystkich osób, które straciły życie w czasie rewolucji, należy wynagrodzić poprzez prawdziwy postęp w kierunku demokracji.
I believe that all of the victims who lost their lives during the revolution should be atoned for through positive progress towards democracy.
PolishJednak uważam, że niewielki wzrost cen dla rolników w żaden sposób nie jest w stanie wynagrodzić strat z ostatnich dziesięcioleci.
Ultimately, however, I believe that the slight price increase for our farmers does not in any way bring the price adjustment that would make up for the losses of recent decades.
PolishOchrona praw autorskich wynosi obecnie maksymalnie 50 lat, a w moim przekonaniu okres ten nie wystarcza do tego, aby rzetelnie wynagrodzić artystów za ich twórczą pracę i wykonania.
Copyright protection currently lasts for a maximum of 50 years, and in my opinion this period is not sufficient to give fair remuneration to artists for their creative work and performance.