"wynikać" English translation

PL

"wynikać" in English

PL

wynikać [wynikam|wynikałbym] {imperfective verb}

volume_up
1. general
Wynikają one zwłaszcza z zadłużenia, wysokich cen żywności i paliwa oraz zmian klimatycznych.
These arise, in particular, from debt, high food and fuel prices and climate change.
Wynikają one z samego charakteru tego sektora, który jest zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa i MŚP.
They arise from the very nature of this sector, which is dominated by micro-enterprises and SMEs.
Musimy też zadbać o szereg kwestii wynikających ze statusu UE w prawie międzynarodowym.
We also need to address a number of issues which arise because of the EU's status under international law.
Kliknięcia reklam Google muszą wynikać z faktycznego zainteresowania użytkowników.
Clicks on Google ads must result from genuine user interest.
Może wynikać z faktu, że kobiety nie otrzymują takich dobrych wynagrodzeń, jak mężczyźni.
It may result from the fact that women are not paid as well as men.
Obowiązek ten nie narusza obowiązku, który może wynikać z zastosowania artykułu III-431 akapit drugi.
This obligation shall not affect any obligation which may result from the application of the second paragraph of Article III-431.
W każdym razie powinno to jasno wynikać z dochodzenia.
In any case, this should emerge clearly from the investigation.
Z naszych wstępnych ustaleń wynika, co następuje:
The following issues emerge from our preliminary thinking:
Wynika to dość jasno z orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Racke.
This emerges quite clearly from the ruling of the European Court of Justice in the Racke case.
2. "z czegoś"
wynikać
W szczególności nie udało im się ocenić jak powszechne są przypadki nadużywania siły nabywczej, które mogą wynikać z takiej koncentracji.
In particular, they failed to evaluate the abuses of purchasing power which may follow from such concentration.
Zasady te wynikają w sposób logiczny z prac zapoczątkowanych na etapie dyskusji na temat systemu REACH.
These principles follow on logically from the work that was started when REACH was being discussed.
Ze sprawy Santa Casa nie wynika zatem, by Trybunał dał państwom członkowskim większą swobodę narzucania ograniczeń.
It does not therefore follow from the Santa Casa case that the Court has given Member States greater leeway to impose restrictions.

Context sentences for "wynikać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWłaściwe stosowanie Tamiflu do zapobiegania grypie powinno wynikać z indywidualnej
The appropriate use of Tamiflu for prevention of influenza should be determined on a case by
PolishObjawy te mogą wynikać z działania serotoninergicznego albo być objawami ekspozycji na produkt.
These symptoms may be due to either serotonergic effects or exposure symptoms.
PolishMusimy mieć więcej teorii i może ona jak najbardziej wynikać z analizy.
We have to have more theory, and it can come as much from the top down.
PolishTe działania mogą być spowodowane leczeniem lub mogą wynikać z choroby podstawowej.
These side effects may be due to the treatment or effects resulting from the underlying disease.
PolishWiemy, że rozwiązania i propozycje powinny wynikać z inspiracji lokalnych.
We know that solutions and proposals should be locally inspired.
PolishWymierzanie sprawiedliwości może wynikać z pragnienia zemsty, ale może również nieść pokój.
Justice can involve vengeance, but it can also bring peace.
PolishZróżnicowanie opłat lotniskowy powinno wynikać z przejrzystych, obiektywnych i jasnych kryteriów.
Differentiation in airport charges has to be based on transparent, objective and clear criteria.
PolishPrzejściowe fałszywie dodatnie reakcje mogą wynikać z reakcji przeciwciał IgM indukowanych przez szczepionkę.
The transient false positive reactions could be due to the IgM response by the vaccine.
PolishDziałanie to może wynikać z indukowania metabolizmu bupropionu.
This effect may be due to induction of bupropion metabolism.
PolishPytanie zaczyna dyskusję, bo z rysunku mogą wynikać 2 odpowiedzi.
And this starts conversation because the visual is created in such a way where you can defend two answers.
PolishZasady i warunki pracy nie mogą wynikać z sytuacji na rynku pracy, z dostępności do pracy.
Working terms and conditions cannot be driven by the situation on the labour market, and availability for work.
PolishJej istota musi wynikać z naszych podstawowych wartości: przede wszystkim z solidarności i sprawiedliwości społecznej.
It should draw its essence from our most fundamental values: social justice and solidarity.
PolishBędzie to wynikać nie tylko z jego bezpośrednich konsekwencji, ale też z postawy moralnej zaprezentowanej obywatelom.
Not only through its direct consequences, but also by the moral stand that we show our citizens.
PolishLokalizacje portów lotniczych muszą wynikać nie tyle z ambicji władz, co z logiki działań.
Airport location should be determined not so much by the ambitions of the authorities involved as by the logic of each situation.
PolishMusi ona wynikać z wyważonej oceny wpływu.
It should be based on a well-balanced impact assessment.
PolishMoże to wynikać z pewnych nieporozumień.
And that can also come from some kind of confusions.
PolishMalejąca liczba przypadków inwazyjnej choroby pneumokokowej u starszych dzieci może wynikać częściowo z naturalnie nabytej odporności.
The decrease in the incidence of IPD seen in older children may be partly due to naturally acquired immunity.
PolishZatem brak wiedzy na jego temat może wynikać z tego, że dotychczas Fundusz zapewnił pomoc finansową w nielicznych tylko przypadkach.
Lack of knowledge may be due to the fact that this fund has provided assistance in relatively few cases as yet.
PolishMoże to wynikać z kilku czynników.
This may be due to a number of factors.
PolishWartości te mogą wynikać tylko ze wzajemnego poznania i zrozumienia się, tworząc tym samym europejską kulturę sądowniczą.
These values can only come from mutual recognition and understanding, which will then give rise to a European judicial culture.