"wypłacać" English translation

PL

"wypłacać" in English

EN
PL

wypłacać [wypłacam|wypłacałbym] {imperfective verb}

volume_up
Setki firm były zmuszone zawiesić produkcję i wypłacać pracownikom jedynie 60% wynagrodzenia.
Hundreds of companies had to cease production and pay their employees just 60% of their wages.
Musimy wypłacać pieniądze, jakie zadeklarowaliśmy.
We must pay out the money that we have promised.
W związku z tym świadczenia rodzinne będzie wypłacać również Francja, zgodnie z własnymi przepisami.
Your family benefits will therefore also be paid by France, under its own rules.

Context sentences for "wypłacać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishBanknoty sprawdzone przez wykwalifikowany personel można wypłacać jedynie w kasach.
Banknotes which have been tested by trained staff can only be disbursed over the counter.
PolishW związku z tym świadczenia rodzinne będzie wypłacać również Francja, zgodnie z własnymi przepisami.
Your family benefits will therefore also be paid by France, under its own rules.
PolishNie, ma jedynie zamiar w dalszym ciągu wypłacać dopłaty wywozowe.
No, it wants to continue paying out export refunds.
PolishPrzez dwa tygodnie w obiegu będą obie waluty, przy czym resztę będzie się wypłacać tylko w euro.
There will be a two-week period when both currencies are in circulation, with change normally provided in euro.
PolishPomoc można wypłacać bezpośrednio organizacjom zajmującym się przedmiotową dziedziną, bez asysty państwa trzeciego.
It can be paid out directly to organisations working in the field, without the support of the third country.
PolishJednak w określonych sytuacjach kraje UE mogą wypłacać w ten sposób mniej pieniędzy i w zamian udzielać wsparcia powiązanego z produkcją.
But under certain conditions, EU countries may give less money and instead provide support linked to production.
PolishZ zadowoleniem przyjmuję ogłoszenie przez belgijskie koleje państwowe (SNCB), że będzie stosować ten system i wypłacać zaliczki.
I welcome the announcement by the National Railway Company of Belgium (SNCB) that it will be using this system and making advance payments.
PolishTo prawda, że Komisja zgodziła się w negocjacjach na to, by wypłacać jakąś część wynagrodzenia pracownikom podczas strajku, jednak nie całość tego wynagrodzenia.
It is true that the Commission has agreed a negotiated solution that during a strike officials may be paid some of their salary, but normally not all of it.
PolishMam też nadzieję, że niedługo zajmie się Pan wraz z ministrami rolnictwa kwestią funduszu kryzysowego, który należałoby wypłacać z nadwyżki, jaka nadal jest dostępna w budżecie rolnym.
I also hope that you will soon argue the case with the agriculture ministers for an emergency fund, to be paid for from the surplus still available in the agriculture budget.