PL

wypełnić {perfective verb}

volume_up
Pani komisarz mówi, że czuje, że misja została wypełniona.
She says she feels the mission has been accomplished.
Jeźli zaś cielca ofiarować będziesz na ofiarę całopalenia, albo na ofiarę wypełnienia ślubu, albo na ofiarę spokojną Panu,
And when thou preparest a bullock for a burnt-offering, or for a sacrifice, to accomplish a vow, or for peace-offerings unto Jehovah;
Wypełnił Pan popędliwość swoję, i wylał gniew zapalczywości swojej, i zapalił ogień na Syonie, który pożarł grunty jego.
Jehovah hath accomplished his wrath, he hath poured out his fierce anger; And he hath kindled a fire in Zion, which hath devoured the foundations thereof.
Inne informacje (prosimy wypełnić)
Other Information (please complete)
Zaginęły dokumenty ich spraw lub sami nie potrafią wypełnić wniosku, a nie stać ich na adwokata.
Their case files have been lost, or they do not know how to complete the application by themselves, and cannot afford a lawyer.
Przypomniały mi się czeskie formularze podatkowe, których zwykli obywatele nie są w stanie wypełnić bez pomocy doradcy podatkowego.
It reminds me a little of the tax return forms in the Czech Republic, which ordinary citizens cannot complete without a tax advisor.
Należy wypełnić europejskie oświadczenie sprawcy kolizji.
Fill out the European accident statement.
Będziemy także starali się wypełnić plan bardziej wyczerpujących krajowych oświadczeń o określonej treści.
We will also try to fill out the idea of more comprehensive national declarations with specific substance.
Ilu z was musiało kiedyś wypełnić online formularz, wymagający odczytania takich zniekształconych znaków?
How many of you had to fill out some sort of web form where you've been asked to read a distorted sequence of characters like this?

Context sentences for "wypełnić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDopiero teraz nadchodzi czas, aby te zapisy i postanowienia wypełnić treścią.
Only now has the time come to give those provisions and resolutions real content.
PolishTurcja powinna zająć się tymi kwestiami i z własnej woli wypełnić istniejące braki.
Turkey must tackle these issues and dismantle these deficits of its own accord.
PolishWykorzystajmy ją, aby wypełnić tę olbrzymią lukę między nami a obywatelami Europy.
Let us make the most of it to bridge the huge gap between us and Europe's citizens.
PolishJeżeli jej się to uda, uda jej się wypełnić jej obowiązki w tej dziedzinie.
If it does this, it will be capable of meeting its own responsibilities in this matter.
PolishPrzez wiele lat Komisja Europejska planowała wypełnić tę lukę w prawie spółek.
For many years the European Commission has had plans to close this loophole in company law.
PolishPrzed rozpoczęciem wlewu podłączyć zestaw dostępu dożylnego i wypełnić go preparatem Erbitux.
Connect the infusion line and prime it with Erbitux before starting the infusion.
PolishW opinii VVD Turcja powinna najpierw wypełnić podjęte wiążące zobowiązania.
The VVD believes, in fact, that Turkey must first adhere to a number of firm commitments.
PolishMusimy wypełnić nasze zobowiązania wobec obywateli i implementować prawo, które tworzymy.
We must meet our obligations to the citizens and implement the legislation which we make.
PolishNiedobór pracowników we wspomnianych zawodach można równie dobrze wypełnić naszymi pracownikami.
The professions in question can be perfectly well filled by our own workers.
PolishDlatego też musimy wypełnić tę lukę realizacyjną, która występowała w strategii lizbońskiej.
That is why we need to close this delivery gap that prevailed under the Lisbon Strategy.
PolishJest to luka prawna, którą Parlament stara się wypełnić przy wsparciu ze strony Komisji.
It is a loophole which Parliament, with the assistance of the Commission, is seeking to close.
PolishMusimy również wypełnić nasz obowiązek przyjęcia ludzi uciekających przed prześladowaniami i wojną.
We also need to fulfil our duty to receive people who are fleeing persecution and war.
PolishJeśli podjęto zobowiązanie, należy je wypełnić i wdrożyć w tym i innych obszarach.
If a commitment has been made, then this must be fulfilled and implemented in this and all other areas.
PolishMusimy również wypełnić lukę, jaka oddziela nas od USA i Japonii.
We also need to bridge the gap between ourselves, the US and Japan.
PolishMusimy wypełnić go wszystkim, co nowoczesne i zachować w nim wszystko, co jest ponadczasowe.
We need to fill it with everything that is modern and preserve in it everything that is timeless.
PolishA następnie musimy podjąć ogromne wyzwanie, aby wypełnić lukę.
And then we must rise to the enormous challenge of bridging the gap.
PolishJedynie w ten sposób możemy wypełnić mandat zjednoczenia Europy, który nam powierzono w wyborach.
It is the only way that we can fulfil the mandate which we were elected for: to unite Europe.
PolishBy móc wypełnić swą misję, NATO potrzebuje odpowiednich zasobów finansowych, wojskowych i ludzkich.
NATO needs sufficient financial, military and human resources to be able to fulfil its mission.
PolishNależy wypełnić próżnię zarówno w sferze władzy, jak i bezpieczeństwa.
The power as well as the security vacuum must be filled.
PolishJest to model, który Europa prezentuje światu i jest to zobowiązanie, które musimy wypełnić.
This is the model that Europe is presenting to the world and this is the commitment to which we are bound.