"wypełniać" English translation

PL

"wypełniać" in English

PL

wypełniać [wypełniam|wypełniałbym] {imperfective verb}

volume_up
1. general
Kobiety mogą wypełniać wspomnianą wcześniej rolę wyłącznie, jeżeli będą miały taką szansę.
Women can fulfil the above-mentioned role only if they are given the opportunity to do so.
Komisja osiągnęła ten cel dzięki przedstawieniu przedmiotowego planu i będzie nadal wypełniać swoje obowiązki, by zagwarantować wdrożenie planu.
The Commission has done so by presenting this plan and will continue to do so to ensure its implementation.
Podczas tych spotkań przyjmuje się zobowiązania, które faktycznie są później wypełniane.
These meetings are events where commitments are made that do actually come true.
To czas, w którym wszyscy powinniśmy wypełniać swoje obowiązki i zadania.
This is a time for all of us to fulfil our responsibilities and our commitments.
Kobiety mogą wypełniać wspomnianą wcześniej rolę wyłącznie, jeżeli będą miały taką szansę.
Women can fulfil the above-mentioned role only if they are given the opportunity to do so.
Siły Unii Europejskiej EUFOR powinny również zostać odpowiednio wyposażone, aby mogły wypełniać swoje zadania.
EUFOR must also be adequately equipped to fulfil its mandate.
Parlament Europejski wypełnia swoje długoletnie zobowiązanie, czcząc pamięć ofiar.
The European Parliament is fulfilling a longstanding obligation when it bows its head in memory of the victims.
Wypełniamy mandat, który otrzymaliśmy w imieniu państw członkowskich wobec Turcji i innych krajów kandydujących.
We are fulfilling the mandate we received for negotiating on behalf of the Member States with Turkey and with other candidate countries.
Jeżeli nie będziemy mieli dostępu do dokumentów, żadna z instytucji UE nie będzie wypełniać swojej funkcji, ani nie będzie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych obywateli.
If we are not given access to the documents, none of the EU institutions will be fulfilling its role or meeting our citizens' expectations.
W rzeczywistości istnieje ryzyko, że organizacje pozarządowe nie będą w stanie wypełniać swoich misji.
Indeed, NGOs risk no longer being able to accomplish their mission.
Gdy tylko zostanie przyjęty, omawiany program umożliwi im wypełnianie misji w sposób bardziej niezależny i skuteczny.
When adopted, the programme will enable them to accomplish their mission in a more independent and more efficient manner.
Tak zaiste mówi Pan: Jako się jedno wypełnią siedmdziesiąt lat Babilonowi, nawiedzę was, a potwierdzę wam słowa swego wybornego o przywróceniu was na to miejsce.
For thus saith Jehovah, After seventy years are accomplished for Babylon, I will visit you, and perform my good word toward you, in causing you to return to this place.
Funkcja Autouzupełnianie ułatwia wypełnianie formularzy internetowych za pomocą jednego kliknięcia.
Use the AutoFill feature to help you complete web forms with one click.
Dzięki temu pola logowania są automatycznie wypełniane przy kolejnych odwiedzinach w tych witrynach.
The browser can then automatically complete the sign-in fields for you when you next visit these websites.
Jeśli chcesz podzielić formularz na sekcje, aby ułatwić jego czytanie i wypełnianie, dodaj nagłówki sekcji.
Add section headers if you'd like to divide your form in sections to make it easier to read and complete.
3. IT
Dyrektorzy przedsiębiorstw nie są w nich po to, żeby całymi dniami wypełniać formularze.
Company directors are not there to fill in forms the whole day long.
The brain doesn't need to fill that in.
Jeśli masz wątpliwości dotyczące któregoś z pól, nie wypełniaj go.
Fill in the search fields with the details you remember confidently.

Synonyms (Polish) for "wypełniać":

wypełniać

Context sentences for "wypełniać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishIstotne jest również, aby wypełniać podjęte wcześniej decyzje i zobowiązania.
It is also important to honour the decisions and commitments made in the past.
PolishTo czas, w którym wszyscy powinniśmy wypełniać swoje obowiązki i zadania.
This is a time for all of us to fulfil our responsibilities and our commitments.
PolishI mogą być Państwo pewni, że zawsze będziemy wypełniać to zobowiązanie.
And you can be sure that we will always live up to this responsibility as well.
PolishA kiedy dowiemy się, jak wypełniać luki genów, będziemy mogli złożyć całą nić DNA.
And when we learn how to close the gene gaps, then we can put a full string of DNA together.
PolishDyrektorzy przedsiębiorstw nie są w nich po to, żeby całymi dniami wypełniać formularze.
Company directors are not there to fill in forms the whole day long.
PolishKobiety mogą wypełniać wspomnianą wcześniej rolę wyłącznie, jeżeli będą miały taką szansę.
Women can fulfil the above-mentioned role only if they are given the opportunity to do so.
PolishUE mogłaby wypełniać swoje zadania mając do dyspozycji 15% obecnego budżetu!
The EU could perform its tasks with 15% of the current budget!
PolishPozwoli ono EBI lepiej wypełniać swoje zadania w zakresie współpracy i pomocy rozwojowej.
It will enable the EIB better to meet its own goals regarding cooperation and development aid.
PolishNależy przyznać im realną władzę, tak, aby mogli egzekwować swoje prawa i wypełniać zobowiązania.
They must be given real powers so that they can exercise their rights and responsibilities.
PolishW rzeczywistości istnieje ryzyko, że organizacje pozarządowe nie będą w stanie wypełniać swoich misji.
Indeed, NGOs risk no longer being able to accomplish their mission.
PolishTo my mamy ich wolę wypełniać, a nie odwrotnie.
It is we who are supposed to be putting their will into action, not the other way around.
PolishUważam, że nowi strażnicy zewnętrznych granic muszą być w stanie idealnie wypełniać swoją rolę.
In my view, the new guardians of the external borders must actually have the capacities to perform their role.
PolishSiły Unii Europejskiej EUFOR powinny również zostać odpowiednio wyposażone, aby mogły wypełniać swoje zadania.
EUFOR must also be adequately equipped to fulfil its mandate.
PolishSupermarkety, zakłady przetwórstwa i konsumenci muszą oczywiście wypełniać swoje zobowiązania w tym zakresie.
Obviously supermarkets, processors and consumers need to fulfil their responsibilities in this respect.
PolishMoim zdaniem Europa powinna wypełniać swoją rolę.
In my opinion Europe must assume its own responsibilities.
PolishWszystkie kraje strefy euro powinny wypełniać zobowiązania znowelizowanego Paktu Stabilności i Wzrostu.
It is important that commitments under the revised Stability and Growth Pact are met in all euro area countries.
PolishTen mechanizm ma decydujące znaczenie, toteż Rada Praw Człowieka może wypełniać swój mandat w każdy możliwy sposób.
This mechanism is vital so that the Human Rights Council can fulfil its mandate in whatever way possible.
PolishPoprzez wpływ na proces negocjacyjny posłowie mogą należycie wypełniać mandat poselski.
Influence over the negotiating process would allow Members to discharge their mandate properly as Members of the European Parliament.
PolishZnaczy to, że zaczyna się wypełniać gorącym powietrzem.
PolishOczywiście, żeby Europol mógł wypełniać swoją rolę, państwa muszą mieć w udział w zasilaniu systemu EIS w zadowalającym stopniu.
Of course, for Europol to play its part, the Member States must contribute to the EIS satisfactorily.