"wypowiedzieć" English translation

PL

"wypowiedzieć" in English

PL

wypowiedzieć {perfective verb}

volume_up
Pan poseł Nyrup Rasmussen na pewno jasno i wyraźnie wypowie się na ten temat.
Mr Nyrup Rasmussen will express this clearly and articulately.
Jak zapewnimy dzieciom równy dostęp do możliwości wypowiedzenia własnej opinii?
How do we ensure equal access for children to express their views?
Chciałam wypowiedzieć się na temat sprawozdania Komisji Rybołówstwa - przedstawionego przez pana posła Vissera - dotyczącego kwestii ochrony zasobów rybnych.
I wanted to express my opinion on the report by the Committee on Fisheries - the report by Mr Visser - on fisheries conservation issues.
Czy ktoś reprezentujący Komisję chciałby się wypowiedzieć w tej sprawie?
Would a representative of the Committee like to say something about this?
Chcemy wypowiedzieć się ogólnie na temat wolności wyrażania opinii w Europie.
We want to say something in general about freedom of opinion in Europe.
Może pani komisarz Reding zechciałaby się wypowiedzieć w tej sprawie.
Perhaps Mrs Reding would like to say something on this subject.
Były tam wszystkie kłamstwa wypowiedziane przed i po.
It was all the lies that got told before and after.
Na temat finansów można wypowiedzieć się bardzo pozytywnie i mam nadzieję, że ubezpieczenia zostaną dodane do listy osiągnięć, jakie w tej dziedzinie dotychczas się dokonały.
Finance is a very positive story to tell, and I hope that insurance will be added to the list of progress that has been made so far in this area.
Dobrze wypowiedziana obietnica jest jak kamień naciągany w procy wprawiający nas w ruch poprzez całą historię, aż do samego końca.
A well told promise is like a pebble being pulled back in a slingshot and propels you forward through the story to the end.
wypowiedzieć (also: wypowiadać)
Decyzja białoruskich władz o wypowiedzeniu mandatu biura OBWE jest godna ubolewania.
The decision made by the Belarusian authorities to terminate the mission of the OSCE Office is regrettable.
Konsument będzie miał także prawo do wypowiedzenia umowy przed datą wymagalności kolejnej raty rocznej.
The consumer will also have the right to terminate the contract before each yearly payment.
Porozumienie w sprawie PNR nie ma terminu wygaśnięcia, nigdy nie zostało wypowiedziane i dlatego nadal obowiązuje.
The PNR agreement itself does not have an expiry date; it has never been terminated and thus continues to be in force.

Synonyms (Polish) for "wypowiedzieć":

wypowiedzieć

Context sentences for "wypowiedzieć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishChciałabym wypowiedzieć się na temat jednej poprawki, którą jutro zaproponujemy.
I would like to comment on one amendment that we will propose for tomorrow.
PolishChcę również wypowiedzieć się w kwestii tej dyrektywy.
- (PL) Madam President, I would also like to speak on the subject of this directive.
PolishNie możemy jednak wypowiedzieć krucjaty pojedynczemu krajowi.
However, we cannot, Mr President, declare a crusade against one individual country.
PolishChciałbym wypowiedzieć się na temat strategii UE 2020.
(LT) Ladies and gentlemen, I would like to talk about the EU 2020 strategy.
PolishChciałabym wypowiedzieć się na temat systemu informacyjnego Schengen.
Madam President, I would like to speak about the Schengen Information System.
PolishProcedura wymaga, aby zapytać, czy mówca chce wypowiedzieć się za czy przeciw.
The procedure asks whether a speaker wishes to speak for or against.
PolishPostaram się wypowiedzieć krótko. Wznowienie negocjacji z Mercosurem stanowi realny problem.
There are real concerns about the reopening of the negotiations with Mercosur.
PolishW krótkim czasie, w jakim muszę się wypowiedzieć, chciałabym podkreślić jedną kwestię.
In the short time I have to speak, I should like to underline one point.
PolishPo pierwsze, chciałbym bardzo jasno wypowiedzieć się na temat otwarcia rynku.
I would first like to be very clear on the opening up of the market.
PolishW tej kwestii chciałbym wypowiedzieć się we własnym imieniu.
author. - Mr President, I am talking in a personal capacity on this matter.
PolishCzy mogę uprzejmie poprosić o ciszę, abym mogła się wypowiedzieć?
Can I respectfully ask that I have some silence so I can actually make a speech?
PolishMogę się jednak wypowiedzieć na temat pomocy finansowej dla zainteresowanych stron.
However, I can speak on the financial assistance to those affected.
PolishPragnę wypowiedzieć się krótko na temat tego, co chciałbym zobaczyć w przyszłych budżetach.
I want to speak a little bit on what I would like to see in the budget for the future.
PolishNa koniec chciałbym wypowiedzieć się na temat charakteru tego partnerstwa.
Finally, Mr President, I would like to comment on the content of the partnership.
PolishNie mam czasu, aby wypowiedzieć się dzisiaj na ten temat w ciągu dwóch minut.
I do not have the time to answer this today in two minutes though.
PolishCzy mogę poprosić szanownego pana posła, aby pozwolił mi się wypowiedzieć.
Madam President, I can ask the honourable Member if he can give way to me.
PolishJeżeli chce Pani wypowiedzieć się na temat naszej debaty, to proszę to zrobić.
If you want to speak to make a point of substance, go ahead.
Polish(SK) Chciałbym wypowiedzieć się na temat systemu informacyjnego Schengen.
(SK) I would like to talk about the Schengen Information System.
PolishW sprawie tej muszą się wypowiedzieć także partnerzy społeczni, niekoniecznie oddzielnie.
The social partners must also give their views on the subject, and not necessarily separately.
PolishSą jednak dwie kwestie, na temat których chciałabym się wypowiedzieć.
There are, however, two specific issues that I would like to raise.