"wyprodukować" English translation

PL

"wyprodukować" in English

PL wyprodukować
volume_up
{perfective verb}

Ludzie są w stanie wyprodukować własny materiał opałowy z odpadów.
People can make their own cooking fuel from waste products.
W naszym świecie używamy około 350 polimerów, by wyprodukować coś takiego.
In our world we use about 350 polymers to make all this.
Więc powiedzmy, że chcieliście wyprodukować detergent.
So let's say you wanted to make detergent.
Możecie mi wierzyć, że możemy tego wyprodukować kilkadziesiąt kilogramów rocznie.
And we can produce from this, believe you me, several dozens of kilograms on an annual basis.
Jaka kultura mogłaby wyprodukować coś takiego, a potem oznaczyć go i sprzedać dzieciom?
What kind of culture would produce a product of this kind and then label it and sell it to children?
Kamery IP mogą zrobić o wiele więcej niż tylko wyprodukować wideo.
IP cameras can do a lot more than just produce a video feed.

Context sentences for "wyprodukować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polish(Śmiech) Potem Ghosn zgodził się wyprodukować takie samochody.
When you want a fish you get a woman and when you need a woman you get a fish.
PolishTo właśnie on potrafi wyprodukować stopy i palce techniką SDM.
He's the one able to build this shape-deposition manufactured feet and toes.
PolishJeśli jednak robi się zbyt ciepło glony nie mogą wyprodukować cukru.
And the algae give the corals sugar, and the corals give the algae nutrients and protection.
PolishDzięki takiej przewadze można wyprodukować mnóstwo samochodów.
Well with that sort of advantage you can churn out a lot of cars.
PolishPotem Ghosn zgodził się wyprodukować takie samochody.
(Laughter) And Ghosn came up and said, "I have the car, Mr. Peres; I will build you the cars."
PolishSzczepionek, które możemy szybko wyprodukować.
Vaccines that we can manufacture quickly.
PolishDo Unii Europejskiej przywozi się o wiele za dużo ryb, które w rzeczywistości jesteśmy w stanie wyprodukować samodzielnie.
There are far too many fish being imported into the European Union which we could actually be producing ourselves.
PolishŻadna reklama, żadna sprytna kampania marketingowa, za żadne pieniądze nie mogłaby wyprodukować, ani stworzyć takiej renomy.
No amount of advertising, no clever marketing campaign, at any price, could have produced or created this much goodwill.
PolishJak wieloma maseczkami dysponujemy w Europie i jak wiele można byłoby wyprodukować w razie wybuchu takiej epidemii?
How many masks are available in Europe, and what quantities could be produced in the event of an outbreak of this kind of disease?
PolishDzięki temu wiemy jak wyprodukować go tanio, Dzięki temu wiemy jak wyprodukować go tanio, jak bezpiecznie się z nim obchodzić.
But it tells us that we know how to create it, we know how to create it cost effectively, we know how to handle it safely.
PolishCzy wiadomo, jak wiele leków zgromadzono w Europie i jak wiele można byłoby wyprodukować w przypadku wybuchu epidemii?
Is there an overview of how much medication is currently stored in Europe and how much could be produced in the event of an outbreak?
PolishPo pierwsze nigdy dotąd nie udało nam się wyprodukować na czas szczepionki dla więcej niż 260 milionów ludzi.
Well, first of all, at no time in history have we succeeded in making in a timely fashion, a specific vaccine for more than 260 million people.
PolishAle nie ważne, jak to zrobicie, nigdy nie uda się wam wyprodukować aparatu kosztującego normalnie 100 tys. dolarów za nic, lub niemal nic.
No matter how you do that, you're not going to start with a 100,000-dollar instrument and bring it down to no-cost.
Polish. ~~~ Jesteśmy w stanie wyprodukować go naprawdę tanim kosztem, żeby mógł zostać dziecięcym kompanem.
We specked it out to actually be doable with a very, very low-cost bill of materials, so that it can become a childhood companion for kids.
PolishMówi się, że trzeba wyprodukować szczepionki, czy jest jednak pewne, że opracowane szczepionki będą przydatne we wszystkich przypadkach?
We are told that vaccines must be made, but is it certain that those vaccines that are going to be developed will be fit for use in all cases?
PolishDługoterminowy cel do 2020 roku pozostawia wystarczająco wiele czasu na okresy przejściowe, by organizacje badawcze i przemysł mogły opracować i wyprodukować nowe silniki.
The long-term goal of 2020 leaves enough time for transition periods so that research organisations and the industry can develop and manufacture new engines.