"wyrazne" English translation


Showing results for "wyraźny". "wyrazne" is currently not in our dictionary.
PL

"wyrazne" in English

PL wyraźny
volume_up
{adjective masculine}

1. general

Inicjatywa obywatelska stanowi bardzo wyraźny priorytet prezydencji Rady.
The Citizens' Initiative is a very clear priority for the Presidency of the Council.
Istnieje wyraźny związek pomiędzy śmiertelnością okołoporodową matek i samostanowieniem.
There is a clear link between maternal mortality and self-determination.
W państwa sprawozdaniach istnieje wyraźny związek pomiędzy przeszłością i przyszłością.
There is a clear link between the past and the future in your reports.
wyraźny (also: jasny, zdecydowany, jednoznaczny, jawny)
Dlaczego nie znalazła się w nim żadna wyraźna wzmianka o podziale obciążeń?
Why is there nothing more explicit here on burden-sharing?
Po drugie, potrzebna jest wyraźna kontrola przestrzegania praw człowieka w państwie wykonania.
Secondly, we need to have an explicit human rights check in the executing state.
That needs to be made explicit, and not implicit.
wyraźny
volume_up
pronounced {adj.} (accent, tendency, change)
W stanie stacjonarnym brak liniowości może być bardziej wyraźny.
At steady state the non-linearity may be more pronounced.
Bezpieczeństwo energetyczne ma wyraźny wymiar zewnętrzny.
Energy security has a pronounced external dimension.
Niemniej szkoda, że sukces ten nie był bardziej wyraźny. Zdecydowanie potrzeba więcej pracy.
Nonetheless, it is regrettable this success was not more pronounced, and more work is certainly required.
Europa ustanowiła wyraźną hierarchię w nowej dyrektywie ramowej w sprawie odpadów.
Europe has set a clear-cut hierarchy in the new framework directive on waste.
Moim zdaniem pan poseł wskazał na ogromny problem, ale w tej chwili nie możemy rozwiązać go w sposób wyraźny i prosty.
I think he has identified a major problem, but at this moment the question cannot be resolved in a clear-cut and simple manner.
Również zdaniem Komisji, rzecz w tym, by ustalić wyraźne gwarancje w celu zapobieżenia nadużyciom systemu.
For the Commission as well, it is a matter of establishing clear-cut guarantees in order to avoid abuse of the system.
Mało wyraźne, kosmetyczne zmiany uzgodnione na szczycie G20 lub w Brukseli nie zmienią diametralnie sytuacji.
The vague cosmetic touch-ups decided on at the G20 or in Brussels will not fundamentally change the situation.
Jednak mimo to cieszę się, że w Parlamencie tak znacząca większość z taką wyraźną determinacją postanowiła rozstrzygnąć tę sprawę w sposób, na który właśnie się zdecydowaliśmy.
Nonetheless, I am glad that Parliament has shown such clear determination by such a clear majority to settle the issue in the way that we have now decided.
Jeżeli chodzi o Szwecję, najlepszym rozwiązaniem byłoby wyraźne ustanowienie w traktacie UE, że kwestie związane z rynkiem pracy powinny być rozstrzygane na szczeblu krajowym.
As far as Sweden is concerned, the best solution would instead be for it to be clearly laid down in the EU Treaty that matters relating to the labour market should be decided at national level.
wyraźny (also: oddzielny, odrębny)
Najważniejszy w tych kompromisowych rozwiązaniach przyjętych przez Parlament Europejski jest odrębny charakter polityki spójności i wyraźne zobowiązanie do niej.
The most important thing in these compromise resolutions of the European Parliament is the discrete nature of the cohesion policy and a clear commitment to that.
wyraźny (also: widoczny, jasny, oczywisty, ewidentny)
W odniesieniu do Stanów Zjednoczonych skutek wynikający z roli lidera jest, moim zdaniem, bardzo wyraźny.
As regards the United States, this leadership effect has, in my opinion, been very evident.
Ryzyko stanie się bardziej wyraźne, gdy patrzymy na rok 2008.
The risks will be more evident looking towards 2008.
W świetle wydarzeń z 11 września 2001 r. konieczność ochrony podróżnych stała się tym wyraźniej widoczna.
The need to protect travellers has become even more evident in the wake of the events of 11 September 2001.
Jest to tym wyraźniej zauważalne, im bardziej akcja zbliża się do 9 listopada 1989 roku.
This becomes all the more noticeable as the plot homes in on the ninth of November, 1989.
Dała również o sobie znać wyraźna predylekcja reżyserki do kreowania takich obrazów scenicznych, które są dużym wyzwaniem dla aktorów.
Pohle’s love of sets that challenge actors was very noticeable.
Dostrzega się również coraz wyraźniej niechęć młodych ludzi do podejmowania pracy w tym niewątpliwie ciężkim sektorze.
Also noticeable is the increasing reluctance of young people to take up work in what is, undoubtedly, a difficult sector.
wyraźny (also: jawny)
volume_up
overt {adj.}
Statystyki stanowią wyraźny sygnał, że problem jest narastający, że zmiany demograficzne są wyraźne w Europie.
Current statistics provide a clear signal that the problem is getting worse and that demographic changes in Europe are unequivocal.
W zeszłym roku z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że turecki rząd otrzymał wyraźny i jednomyślny mandat dla prowadzenia dalszych reform.
Last year, we welcomed the fact that the Turkish Government had received a clear and unequivocal mandate for further reforms.
Unia Europejska zaoferowała ponadto wyraźne i jednoznaczne wsparcie mniejszości serbskiej w Kosowie i będzie takie działania kontynuowała.
The European Union has also offered clear and unequivocal support for the Serbian minority in Kosovo and will continue to do so.
wyraźny
volume_up
unmistakable {adj.} (marked: atmosphere, desire)
wyraźny (also: szczery, otwarty, płatny z góry)
wyraźny (also: słyszalny, dosłyszalny)
wyraźny (also: rzucający się w oczy)
Niestety istotną cechą tego sprawozdania jest wyraźne dążenie do promowania stanowisk Parlamentu Europejskiego w sprawach dotyczących polityki leśnej.
Unfortunately, the salient feature of this report is its manifest desire to advance the positions of the European Parliament on matters concerning forestry policy in general.
wyraźny (also: ostry, poważny, skrajny, czysty)
volume_up
stark {adj.}
wyraźny (also: oczywisty, mocniejszy)

2. "głos"

wyraźny (also: pełny, pompatyczny, napuszony)
volume_up
orotund {adj.} [form.]

Context sentences for "wyrazne" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishHydroksymocznik wykazuje wyraźne działanie genotoksyczne w wielu systemach badań.
Hydroxycarbamide is unequivocally genotoxic in a wide range of test systems.
PolishNiezbędne jest tutaj wyraźne określenie, co można uznać za szczególne okoliczności.
Here, it is necessary to define clearly what counts as a special circumstance.
PolishZadałam Radzie wyraźne pytanie i chciałabym uzyskać odpowiedź.
Mr President, I asked a direct question to the Council and I would like an answer.
PolishMusimy dzisiaj wyrazić wyraźne żądanie przerwania ognia, lecz to nie wystarczy.
Today, clearly, we must issue a strong demand for a cease-fire, but this is not enough.
PolishJeden z mówców powiedział, że w tym obszarze występują wyraźne braki instytucjonalne.
One of the speakers here said there are clearly institutional shortages in this area.
PolishW ostatnich latach podjęto wyraźne wysiłki na rzecz osiągnięcia tego celu.
Significant efforts have been made over the last few years to achieve this.
PolishHydroksymocznik wykazuje wyraźne działanie genotoksyczne w wielu różnych układach testowych.
Hydroxycarbamide is unequivocally genotoxic in a wide range of test systems.
PolishDwa głośniki w wersji stereo dają pewność, że pracownicy będą wyraźne słyszeć swoich rozmówców.
The duo speaker version ensures your employees will hear conversations clearly.
Polish"Osiągnąć do 2014 roku 3 % lub więcej”: tak brzmi bardzo wyraźne wskazanie ze strony UE.
'Get within the 3% by 2014 or else': that is the very strong message coming from the EU.
PolishDziękuję pani komisarz za tak wyraźne stanowisko.
(DE) Mr President, thank you Commissioner for speaking so plainly.
PolishCRIXIVAN może być stosowany w okresie ciąży wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza.
If you are pregnant, you should take CRIXIVAN only if your doctor decides it is clearly needed.
PolishU osoby o słabym metabolizmie efekty będą bardziej wyraźne niż u osoby o metabolizmie intensywnym.
A poor metaboliser would have more marked effects than an extensive metaboliser.
PolishPrzedmiotowa rezolucja zawiera również wyraźne wskazanie, że oczekujemy wyników do 2009 r.
This resolution also indicates clearly that we expect results by 2009.
PolishWyraźne przesłanie otrzymają również obywatele bułgarscy i rumuńscy: że Europa mówi im "tak”.
A strong message will also be sent to Bulgarian and Romanian citizens.
PolishCieszę się, że wreszcie podjęliśmy takie wyraźne, wspólne zobowiązanie.
I am happy now that we have come to this strong joint commitment.
PolishJeśli przegapicie moment, wrażenia nie będą tak jaskrawe i wyraźne.
And if you let time go by, it kind of softens and smooths the edges.
PolishPrezydencja węgierska wprowadza wyraźne rozgraniczenie pomiędzy tymi dwiema sprawami.
The Hungarian Presidency clearly separates these two issues.
PolishWstrzymuję się od głosu z uwagi na niedostatecznie wyraźne sformułowanie niektórych punktów.
I am abstaining from the vote, because some points are still not worded sufficiently clearly.
PolishTakie jest dość wyraźne sformułowanie, którym Komisja Europejska otwiera swoją zieloną księgę.
This is the fairly strong wording with which the European Commission opens its Green Paper.
PolishKażdy produkt rolny w UE powinien mieć wyraźne oznaczenie miejsca pochodzenia surowców.
Every agricultural product in the EU must be clearly labelled with the origin of the raw materials.