"wyrobić" English translation

PL

"wyrobić" in English

PL wyrobić
volume_up
{verb}

Młodzi ludzie poznają, co ich różni, ale też co ich łączy, i mogą wyrobić sobie osobisty pogląd na inny kraj.
Young people learn about differences, but also about the things they have in common with their hosts and this enables them to develop their own personal impression of their host country.
Obecnie mamy prawidłową harmonizację wyrobów budowlanych - a rozumiem przez to wytwarzanie wyrobów budowlanych.
We now have good harmonisation of construction products, by which I mean the manufacture of construction products.
Około 92 % producentów wyrobów budowlanych, tj. 65 tysięcy przedsiębiorstw, stanowią MŚP, zatrudniające poniżej 250 osób.
Approximately 92% of companies manufacturing construction materials are SMEs with fewer than 250 employees.
Najważniejsze eksportowane produkty to sprzęt elektryczny i elektroniczny, maszyny, produkty żywnościowe oraz wyroby chemiczne.
The country‘s main manufactured exports include electric and electronic equipment, machinery, foodstuffs and chemicals.
Będzie dotyczył zarówno wyrobów wyprodukowanych na miejscu, jak również wyrobów pochodzących z importu.
It will apply both to products produced here and to imported products.
Najważniejsze sektory to produkcja samochodów, inżynieria precyzyjna, sprzęt elektroniczny i komunikacyjny, wyroby chemiczne i farmaceutyczne i wiele innych.
Germany is the world's third largest economy, producing automobiles, precision engineering products, electronic and communications equipment, chemicals and pharmaceuticals, and much more besides.
Są one obowiązkowe dla wyrobów włókienniczych importowanych z krajów trzecich, ale nie są już obowiązkowe dla wyrobów włókienniczych wytwarzanych w państwach członkowskich.
These are mandatory for textiles imported from third countries, but no longer mandatory for textiles produced in Member States.

Synonyms (Polish) for "wyrobić":

wyrobić

Context sentences for "wyrobić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWiększość posłów nie mogła samemu wyrobić sobie poglądu na tę sytuację.
Most Members were unable to form an idea of the situation using their own resources.
PolishAby móc wyrobić sobie takie zdanie, dzisiaj rano śledziłem debatę bardzo dokładnie.
In order to be able to come to this assessment, I followed the debate this morning very closely.
PolishWydaje mi się, że potrzeba szerszej dyskusji w tej kwestii, tak aby użytkownicy mogli wyrobić sobie naprawdę realny pogląd.
There must be more on this area, I would think, so that users genuinely obtain an effective insight.
PolishW kraju, w którym zarejestrujesz pojazd, powinieneś wyrobić stałe tablice rejestracyjne.
You will need to go to your national customs office, where you will make a special VAT declaration and pay the applicable VAT for your new car.
PolishJeśli jest to używane auto, prawdopodobnie będziesz musiał wyrobić zwykłe niemieckie tablice rejestracyjne, nawet jeśli potrzebujesz ich na krótki okres.
If it is a used car, you will probably have to get ordinary German registration, even for a short period.
PolishCzy byłoby możliwe, pani komisarz, rozpowszechnienie niewielkiego przewodnika pomagającego naszym współobywatelom wyrobić dobre nawyki?
Might it be possible, Commissioner, for you to distribute a kind of small guide to help our fellow citizens adopt good habits?
PolishObywatele, członkowie grup interesu, decydenci i ogół opinii publicznej będą mogli dzięki temu wyrobić sobie własne zdanie na temat tego, co się dzieje w Brukseli.
Citizens, stakeholders, decision-makers and the public at large can then form their own views of what is going on in Brussels.
PolishJeśli uważnie przyjrzeć się fotografiom dostępnym w Internecie, można wyrobić sobie pojęcie o skali przemocy użytej przeciwko marokańskim siłom policyjnym.
Looking carefully at the images available on the Internet, one can measure the level of violence used against the Moroccan law enforcement authorities.