"występować" English translation

PL

"występować" in English

PL występować
volume_up
[występuję|występowałbym] {imperfective verb}

1. general

Jednocześnie poprzez wybór odpowiednich tematów media występują w roli strażnika i wpływają w ten sposób na życie codzienne.
Media devices also perform the role of gatekeeper, choosing important themes, and this has an effect on the agenda of everyday life.
W pewnych przypadkach występowały kliniczne objawy działań toksycznych.
Interaction studies have only been performed in adults.
Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji oraz nie stwierdzono występowania innych rodzajów interakcji.
No interaction studies have been performed and no other forms of interaction have been identified.
Poniżej wymienione działania niepożądane mogą występować z różną częstością:
These side effects may occur with certain frequencies, which are defined as follows:
Działania niepożądane mogą występować z różną częstością, opisaną poniżej:
Side effects may occur with certain frequencies, which are defined as follows:
Rzadko mogą występować reakcje anafilaktoidalne i aż do wstrząsu włącznie.
In rare cases anaphylactoid reactions ranging to shock may occur.
Jeżeli chodzi o kraje, w których występują większe problemy finansowe, musimy rozegrać tę sprawę w duchu solidarności i spójności.
In relation to countries with greater financial difficulties, the way we play it must involve solidarity and cohesion.
Odnotowywano rzadko (≥ 1/ 10 000 do < 1/ 1 000) występowanie zespołu Sweeta, chociaż w niektórych przypadkach mogło odgrywać rolę współistnienie chorób rozrostowych układu krwiotwórczego.
Rare (1/ 10,000 to < 1/ 1,000) cases of Sweet's syndrome have been reported, although in some cases underlying haematological malignancies may play a role.
Odnotowywano bardzo rzadko (≥ 1/ 10 000 do < 1/ 1 000) występowanie zespołu Sweeta, chociaż w niektórych przypadkach mogło odgrywać rolę współistnienie chorób rozrostowych układu krwiotwórczego.
Rare (1/ 10,000 to < 1/ 1,000) cases of Sweet's syndrome have been reported, although in some cases underlying haematological malignancies may play a role.
występować (also: wystąpić, następować, nastąpić)
volume_up
to supervene {v.i.} [form.]

2. "z czymś"

występować (also: wyskakiwać, wystąpić, wyskoczyć)
volume_up
to come out {vb} (with sth)
Cóż, mam nadzieję, że on i jego grupa będą także występować przeciwko islamizacji Europy, chociaż nie spodziewam się zbyt wiele.
Well, I hope that he and his group will also come out against the Islamicisation of Europe, although I shall not hold my breath.
Występuję w oceanach jedynie w warunkach beztlenowych, ulega całkowitej saturacji z udziałem siarkowodoru. ~~~ To wystarczy, aby otrzymać go z roztworu.
. ~~~ It can only occur if the surface of the ocean has no oxygen, and is totally saturated with hydrogen sulfide -- enough, for instance, to come out of solution.
W świetle statystyk, prezentowanych przez ONZ oraz przez coroczne raporty monitoringu ludności świata, występowanie przeciwko prawom seksualnym i reprodukcyjnym jest nieetyczne i niemoralne.
In view of the statistics we hear from the United Nations and the World Population Monitoring Report every year, it is unethical and immoral to come out against sexual and reproductive rights here.

3. politics

volume_up
to secede {vb} (from sth)

Context sentences for "występować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishCzęste działania niepożądane, które mogą występować częściej niż u 1 na 100 osób:
Common side effects which may affect more than 1 person in 100, are listed below
PolishSenność, obrzęki obwodowe i astenia mogą występować częściej u osób starszych.
Somnolence, peripheral oedema and asthenia may be more frequent in the elderly.
PolishPrzy braku skutecznego monitorowania łowisk problemy będą występować zawsze.
If there is no effective monitoring of fisheries, there will always be problems.
PolishMoże występować duża zmienność osobnicza dotycząca kinetyki, do 70 % CV % dla AUC.
The inter-individual variation in kinetics may be large, up to 70 CV% for AUC.
PolishBardzo częste działania niepożądane Mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów:
Very common side effects These are likely to affect more than 1 in 10 patients:
PolishJeśli problemy będą występować nadal, trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie ochronne.
If you continue to have problems, you'll need to answer your security question.
PolishW tym celu Unia Europejska musi występować bardziej zdecydowanie w negocjacjach z WTO.
To this end, the European Union must be firmer in its negotiations with the WTO.
PolishWpływ taki może nie występować u pacjentów przyjmujących lek w stałej dawce.
Patients stabilized on a specific dosage will not necessarily be restricted.
PolishPo zakropleniu preparatu EMADINE przez pewien czas może występować niewyraźne widzenie.
You may find that your vision is blurred for a time just after you use EMADINE.
PolishInne częste działania niepożądane Mogą występować częściej niż u 1 na 100 pacjentów:
Other common side effects These are likely to affect more than 1 in every 100 people:
PolishBardzo częste działania niepożądane, które mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób:
Very common side-effects which may affect more than 1 person in 10 are listed below:
PolishCzęściej mogą występować zakażenia w czasie terapii lekiem Remicade.
You might get infections more easily while you are receiving Remicade treatment.
PolishWładze publiczne powinny występować jako organizacje beneficjenckie dla celów projektów.
Public authorities should act as beneficiary organisations for the projects.
PolishZ tego względu może występować niewielka reaktywność krzyżowa z penicylinami.
In this respect, there may be some cross-reactivity with penicillins.
PolishReceptory erytropoetyny mogą występować na powierzchni komórek wielu różnych nowotworów.
Erythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
PolishReceptory erytropoetyny mogą występować na powierzchni wielu różnych komórek nowotworowych.
Analogous results have been found in animal experiments in uraemic and normal rats.
PolishPoniżej wymieniono bardzo częste działania niepożądane, czyli takie, które mogą występować
Very common side-effects which may affect more than 1 person in 10 are listed below:
PolishSenność, obrzęki obwodowe, astenia mogą występować częściej u pacjentów w podeszłym wieku.
Somnolence, peripheral oedema and asthenia may be more frequent in elderly patients.
Polishjeśli pacjent choruje na nadciśnienie, ponieważ może występować zwiększone ryzyko
if you have high blood pressure, as you may have a higher risk of having protein in your urine.
PolishReceptory erytropoetyny mogą występować na powierzchni wielu różnych komórek nowotworowych.
Erythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.