"wytwarzać" English translation

PL

"wytwarzać" in English

EN

PL wytwarzać
volume_up
[wytwarzam|wytwarzałbym] {imperfective verb}

To są rozgwiazdy, które potrafią wytwarzać światło.
There are starfish that can make light.
Możemy je wytwarzać; posiadamy taką technologię.
We can make them; we have that technology.
Organizm może także wytwarzać zbyt wiele cukru.
Your body can also make too much sugar.

Context sentences for "wytwarzać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW trakcie leczenia lekiem Extavia organizm pacjenta może wytwarzać substancje
During treatment with Extavia your body may produce substances called neutralising
PolishMożna do tego dołączyć odpady z żywności i warzyw oraz wytwarzać energię elektryczną.
Waste food and waste vegetables could also be mixed with it to create electricity.
PolishPacjenci z hemofilią B mogą wytwarzać przeciwciała (inhibitory) wobec czynnika IX.
Haemophilia B patients may develop antibodies (inhibitors) to factor IX.
PolishZwracam się do Pana w imieniu ludzi, którzy usiłują wytwarzać żywność.
I am appealing to you on behalf of the people who are trying to produce the food.
PolishW wyniku tego bakterie nie są w stanie wytwarzać dodatkowych białek i przestają się namnażać.
As a result, the bacteria cannot produce any more protein and will stop growing.
PolishPacjenci z hemofilią A mogą wytwarzać przeciwciała (inhibitory) przeciwko czynnikowi VIII.
Haemophilia A patients may develop antibodies (inhibitors) to factor VIII.
PolishMusimy też zacząć wytwarzać energię ze źródeł odnawialnych, o wiele więcej niż teraz.
They must also start to produce green energy, much more green energy.
PolishOrganizm może wytwarzać przeciwciała po zastosowaniu preparatu toksyny botulinowej typu A.
Your body may develop antibodies after you received Botulinum toxin type A preparations.
PolishPrzy pomocy tych trzech roślin, można wytwarzać całe potrzebne człowiekowi świeże powietrze.
With these three plants, you can grow all the fresh air you need.
PolishZaistniały także obawy, czy EXULETT można wytwarzać z zachowaniem ciągłej wysokiej jakości.
There were also concerns over whether EXULETT could be manufactured with consistent good quality.
PolishMusimy wytwarzać i utrzymywać tu zdrowe środowisko, a nasi rolnicy potrzebują godziwego wynagrodzenia.
We must produce and maintain a healthy environment here. Our farmers need a fair wage.
PolishReproduction is authorised provided the source is acknowledged. wówczas w stanie wytwarzać przeciwciała szybciej.
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. the proteins.
PolishDostaje się do środka, dzieli się, zaczyna wytwarzać molekuły do mechanizmu wyczuwania liczebności (quorum sensing).
It gets in, it starts growing, it starts secreting its quorum sensing molecules.
PolishCzy w przyszłości będziemy mogli wytwarzać rzeczy z jedzenia?
Could we be manufacturing from foodstuffs in the future?
Polish. - (GA) Musimy zaakceptować fakt, że w Europie wytwarza się oraz będzie się wytwarzać energię jądrową.
We must accept the fact that nuclear power is being generated and will be generated in Europe.
PolishByć może moglibyśmy nawet zacząć je samodzielnie wytwarzać.
Perhaps we could even start producing them ourselves.
PolishPacjenci otrzymujący preparat Myozyme mogą wytwarzać przeciwciała (białka wytwarzane w odpowiedzi na preparat Myozyme).
Patients who receive Myozyme may develop antibodies (proteins that are produced in response to Myozyme).
PolishJeśli nagle znaleźlibyście się na bezludnej wyspie ile z rzeczy które macie w kieszeniach moglibyście wytwarzać po 10 tysiącach lat?
It's as if the people in this room were plonked on a desert island.
PolishZ tego względu przemysł motoryzacyjny musi zainwestować w nowe technologie, aby móc wytwarzać samochody ekologiczne.
The car manufacturing industry therefore needs to invest in new technologies to be able to produce green cars.
PolishChciałbym, aby Unia zaczęła wreszcie działać zamiast masowo wytwarzać kolejne strony dokumentów i wyznaczać terminy.
I would like us to actually start doing something, instead of just churning out more pages and setting deadlines.