PL wyznaczać
volume_up
[wyznaczam|wyznaczałbym] {imperfective verb}

1. general

To jeden ze sposobów na pojęcie tego jak komórki miejsca wyznaczają, gdzie znajduje się zwierzę.
So that's one way in which we think place cells determine where the animal is as it's exploring around.
Podobnie być może będzie z Islandią, natomiast bardzo trudno wyznaczać ramy czasowe innym krajom, które są słabiej przygotowane.
It may be the same with Iceland, but it is very difficult to determine time frames for other countries which are not so well prepared.
Oczywiście konieczne jest określenie odpowiednich kryteriów wyznaczania wysokości opłat lotniskowych i zakresu usług objętych opłatami.
Obviously it is necessary to determine the relevant criteria for airport charges and what these charges actually represent.
Ustalanie priorytetów jest sprawą trudną, lecz musimy je wyznaczać.
It is difficult to set priorities, but set them we must.
Jest to kolejny powód, dla którego powinniśmy wyznaczać cele, które są łatwiejsze do osiągnięcia.
This is a further reason why we should try to set targets that are easier to meet.
Sprawozdawca László Surjá pragnie wyznaczać priorytety budżetowe i bardzo to doceniam.
Rapporteur Mr Surján wants to set budgetary priorities, and I very much appreciate that.
Spotkają się oni osobiście za zamkniętymi drzwiami i wyznaczą prezydenta, którego oddelegujemy do Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej.
They will meet privately behind closed doors and appoint the president whom we shall send to the US and Latin America.
    W przypadku likwidacji, Rada Gubernatorów wyznacza likwidatorów i udziela im instrukcji odnośnie do przeprowadzenia likwidacji.
In the event of liquidation, the Board of Governors shall appoint the liquidators and give them instructions for carrying out the liquidation.
Głowa państwa - prezydent - jest wyznaczany przez premiera, po konsultacji z członkami gabinetu.
The President, the Head of State, is appointed by the Prime Minister in consultation with the cabinet members.
Jedną z takich inicjatyw jest wyznaczanie co roku Europejskiej Stolicy Kultury.
One of these is to designate a cultural capital of Europe.
W Traktatach wyznacza się Strasburg jako siedzibę Parlamentu, precyzując, że musi się tam odbywać 12 sesji miesięcznych rocznie.
The Treaties designate Strasbourg as the seat of Parliament and stipulate that 12 part-sessions must be held there annually.
Rada wyznacza również Roya Jenkinsa na stanowisko przewodniczącego Komisji.
The Council also designates Mr. Roy Jenkins as president of the Commission.

2. "do zrobienia czegoś"

wyznaczać (also: wyznaczyć)
volume_up
to depute [deputed|deputed] {vb} [form.] (for sth/to do sth)

3. "do czegoś"

wyznaczać (also: wyznaczyć)
volume_up
to tap [tapped|tapped] {vb} [Amer.] (for sth)

Context sentences for "wyznaczać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW zależności od Twojej lokalizacji możesz wyznaczać trasy dojazdu z jednego miejsca do drugiego.
Depending on your location, you can get directions from one location to another.
PolishStrach przed imigracją nie może już wyznaczać kierunku naszej polityki.
The fear of immigration must no longer guide our policies.
PolishMożesz również wyznaczać trasy dojazdu do znaczników i lokalizacji wyników wyszukiwania oraz w przeciwnym kierunku.
~~~ You can also create directions to and from markers and search results.
PolishMyślenie projektowe, zamiast wyznaczać sobie cel w konsumpcji zaczyna badać możliwość współuczestnictwa.
And I think it's partly their prototyping mentality that really allowed them to achieve the breakthrough.
PolishMinimalna wysokość kredytu: W latach 2007-2012 poszczególne KBC będą same wyznaczać minimalną wysokość kredytu.
Minimum size of loans: From 2007 to 2012 each NCB will apply a minimum size of its choice.
PolishChciałbym, aby Unia zaczęła wreszcie działać zamiast masowo wytwarzać kolejne strony dokumentów i wyznaczać terminy.
I would like us to actually start doing something, instead of just churning out more pages and setting deadlines.
Polishwyznaczać kierunki rozwoju w jakiejś dziedzinie
Polishwyznaczać kierunki rozwoju w jakiejś dziedzinie
PolishObecne przekazywanie pomocy ma sens, zważywszy, że premier Fayad wydaje się wyznaczać kurs zasługujący na nasze poparcie.
It is appropriate for us to provide aid, given that it now looks like Prime Minister Fayad is setting a course that deserves our support.
PolishMusimy wyznaczać sobie wyższe standardy niż te, które wyznaczamy innym, gdyż od tego zależy nasza wiarygodność i rzetelność.
The standards we impose on ourselves must be higher than those we impose on others, as this is the key to our credibility and integrity.
PolishŻąda coraz więcej, podczas gdy Parlament i Komisja powinny jedynie wyznaczać terminy lub nawet dokonywać cięć w swoich wydatkach.
They keep asking for more and more, while Parliament and the Commission should just be marking time or even cutting their spending.
PolishNie można tu wyznaczać terminów.
PolishDrugą kwestią, która wciąż powracała w dyskusjach na ten temat dotyczyła dolnego limitu kredytu, którego de facto nie możemy wyznaczać.
The second point that came up again and again in discussions in this regard was that we must not put a lower limit on the credits.
PolishRzeczywiście, głos zabierali przede wszystkim posłowie z Włoch, dlatego też teraz zacznę wyznaczać posłów spoza tego kraju.
It is very much the situation that mainly our Italian colleagues spoke, so I will take care of that and give the floor mainly to non-Italian Members.
PolishPo drugie, będą one wyznaczać drogę ku nowo pojawiającym się celom politycznym, nad realizacją których Komisja i Parlament powinny wspólnie pracować.
Secondly, they will point the way towards emerging policy objectives where the Commission and Parliament should work together.
PolishTo nie są cechy typowe dla starych mediów i rzadko odnoszą się do mediów dzisiejszych, ale będą wyznaczać rozrywkę przyszłości.
And these are not characteristics of old media, and they're barely true of the media of today, but they will define the entertainment of the future.
PolishMusi ona wyznaczać kres obecnej sytuacji na Kubie w dziedzinie praw człowieka.
Zapata's death must not be allowed to go down in history as meaningless; it must mark an end to the current human rights situation in Cuba.
PolishNie powinniśmy zwodzić mieszkańców Europy, ale powinniśmy wyznaczać sobie cele, które są rzeczywiście osiągalne.
That is what all this is about: we should not be giving the people of Europe the run-around, but should be doing things that are really achievable.
PolishRzeczywiście, jeżeli mamy wyciągnąć jakąś naukę z akcesji Rumunii i Bułgarii, niech będzie nią to, że nie powinniśmy wyznaczać konkretnej daty.
Indeed, if there is one lesson we have learned from the accession of Romania and Bulgaria, it is this: that we should not be giving a specific date.
PolishNaszym zdaniem rozsądniej będzie nie wyznaczać celów ilościowych od początku, tak by nie stwarzać jeszcze więcej przeszkód dla działalności małych gospodarstw rolnych.
In our opinion, it is more reasonable not to quantify these targets from the outset, so as not to create ever more obstacles to small-scale agriculture.