PL

wyznaczony {adjective masculine}

volume_up
W 1994 r. zostałem wyznaczony po raz pierwszy w imieniu tej Izby - za co chciałbym podziękować - do grupy Westendorp.
In 1994 I was appointed for the first time on behalf of this House - for which I should like say thank you - to the Westendorp Group.
Głosowałem za przyjęciem rezolucji, w pracach nad którą zostałem wyznaczony do pełnienia funkcji sprawozdawcy z ramienia Komisji Gospodarczej i Monetarnej.
I voted for the resolution for which I was appointed rapporteur on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs.
Dowódcą misji został wyznaczony irlandzki generał Pat Nash, zatem to on będzie podejmował wszelkie decyzje w kwestii działań oddziałów na miejscu.
Irish Lieutenant General Pat Nash has been appointed to front this mission, and he will therefore be calling the shots - excuse the pun - concerning troop activities on the ground.
wyznaczony (also: przesadzony)
wyznaczony (also: tajny, ograniczony, poufny)
wyznaczony (also: desygnowany)
Ustalono następnie, że rok 2009 zostanie wyznaczony jako rok obchodów dwudziestej rocznicy demokratycznych przemian w Europie Środkowo-Wschodniej.
It was subsequently agreed that 2009 be designated as the 20th anniversary of democratic change in Central and Eastern Europe.

Context sentences for "wyznaczony" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishParlament i Komisja Europejska oświadczyły, że wyznaczony zostanie nieprzekraczalny termin.
Parliament and the Commission have declared that a strict deadline would be set.
PolishWyznaczony został ambitny cel związany z utworzeniem wspólnego rynku transatlantyckiego do roku 2015.
An ambitious goal, to complete the transatlantic market by the year 2015, has been set.
PolishAby osiągnąć wyznaczony w ten sposób cel, członkowie Rady Europejskiej uzgodnili również szczegółową strategię .
The European Council also agreed on a detailed strategy for achieving this goal.
PolishW związku z powyższym z zadowoleniem przyjmujemy nowy kierunek wyznaczony przez pana przewodniczącego Barroso.
We therefore welcome the new direction which has been developed by President Barroso.
PolishWe wszystkich parlamentach posiadających system grup politycznych wyznaczony jest oczywiście minimalny próg.
All parliaments that have a system of political groups have, of course, a minimum threshold.
PolishAby osiągnąć wyznaczony cel, musimy podjąć dużo więcej działań.
We have to take a series of measures to achieve our goal.
PolishChwilę później, miałam termin operacji wyznaczony na najbliższe tygodnie oraz receptę na grubą dawkę Percocetu.
Moments later, I had a surgery date just weeks away, and a big fat prescription for Percocet.
PolishProces ten został wyznaczony w planie działania z Bali.
This process has been outlined in the Action Plan from Bali.
PolishJak państwo wiedzą, wyznaczony cel wynosił 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii.
As you know, the target set was 20% of energy use through renewables.
PolishNiektóre elementy wniosku w tej sprawie są grubą przesadą, a wyznaczony harmonogram działań wiąże się z oczywistym ryzykiem.
The proposal also has elements of overkill, and the timetable set has obvious risks.
PolishMam nadzieję, że Parlament zagłosuje z pełną świadomością i utrzyma kurs wyznaczony przez panią poseł Morgan.
I therefore hope that Parliament will exercise its vote with awareness and will stick to the line set out by Mrs Morgan.
PolishKampanie budujące świadomość marki mają jasno wyznaczony cel: popularyzację i rozpowszechnienie produktu, usługi lub idei.
Branding campaigns have a unique goal: to raise awareness and visibility of your product, service, or cause.
PolishHarmonogram dla tej decyzji musi być wyznaczony podczas wiosennego szczytu i zostać wpisany do konkluzji szczytu.
The time frame for this decision must be determined at the spring summit and form part of the summit outcome document.
PolishPo wyborach Brice Hortefeux został zgodnie z prawem wyznaczony przez francuskie władze do zasiadania w tym Parlamencie.
Having been elected, Brice Hortefeux was legitimately put forward by the French authorities to sit in this Chamber.
PolishCel wyznaczony w strategii lizbońskiej wynosi 60 %.
PolishWyznaczony na tej podstawie końcowy okres półtrwania wynosił 29 h u pacjentów z umiarkowanym i 72 h u pacjentów z ciężkim zaburzeniem yb
Associated terminal half-life values were 29 h in moderate and 72 h in patients with severe renal impairment.
PolishPozytywny wniosek, jaki można z tego wyciągnąć, jest taki, że wyznaczony cel jest jasny i może być oceniany z praktycznego punktu widzenia.
The positive conclusion we can draw is that the stated objective is clear and can be evaluated practically.
PolishWyznaczony na tej podstawie końcowy okres półtrwania wynosił 29 h w umiarkowanym i 72 h u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek.
Associated terminal half-life values were 29 h in moderate and 72 h in patients with severe renal impairment.
PolishZatem w pełni popieram kurs wyznaczony przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.
Thus, I wholeheartedly support the course charted by the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety.
PolishWyznaczony termin podjęcia odpowiednich środków lub przedłożenia pierwszego okresowego raportu, jeżeli niemożliwe jest ustalenie dokładnej daty.
Due date for the follow-up measure or for the first interim report if a precise date cannot be committed to.