"wzbogacić" English translation

PL

"wzbogacić" in English

PL wzbogacić
volume_up
{verb}

wzbogacić

Context sentences for "wzbogacić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTo ruch, który jest dosyć niezwykły jak na lalki, więc każdą lalkę teatralną staramy się wzbogacić o taką możliwość.
It's the kind of original movement for any puppet for us onstage.
PolishNawet nie muszą jeszcze się wzbogacić.
PolishŁamane są prawa człowieka a programy pomocowe pomagają raczej wzbogacić się garstce ludzi, niż poprawić dobrobyt zwykłych obywateli.
Human rights are being abused and aid projects help a handful of people to get richer rather than improve the wellbeing of ordinary people.
PolishI tak na przykład zaniedbywane choroby tropikalne - jako dziedzina, w której brakuje siły nabywczej - mogłyby wzbogacić się o nowe leki.
Neglected tropical diseases, for example - that is to say an area where there is no buying power - would then be able to obtain new medicines.
PolishPragnę powiedzieć panu posłowi Catanii, że oczywiście skorzystamy z całego mnóstwa pomysłów, zawartych w jego sprawozdaniu, by wzbogacić program sztokholmski.
I would say to Mr Catania that we will obviously take from his report a whole series of ideas to flesh out the Stockholm programme.
PolishOperacja Atalanta rozumiana była jako polityczna okazja, aby w trakcie prezydencji francuskiej wzbogacić Europejską Politykę Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO) o wymiar morski.
Operation Atalanta was conceived as a political opportunity to add a maritime dimension to ESDP during the French Presidency.
PolishDostępne dotychczas na szczeblu europejskim dane dotyczące ochrony środowiska należy w średniej perspektywie wzbogacić, aby poprawić możliwości w zakresie oceny strategii politycznej.
Environmental data currently available at European level should be expanded in the medium term to facilitate policy assessment.
PolishPosłuży to ochronie pracowników i zapobiegnie zakłócaniu konkurencji przynoszącemu korzyści przedsiębiorstwom chcącym się wzbogacić dzięki nielegalnym pracownikom.
This serves to protect workers and prevents competition being distorted in a way which benefits those enterprises that wish to grow rich on the backs of illegal workers.
PolishPowinniśmy pamiętać nie tylko o tym systemie oznakowania, ale także o innych możliwościach, z których możemy korzystać, by wzbogacić konsumenta w wiedzę i możliwość wyboru towarów.
We must bear in mind not only the marking system but also the other available means to us of boosting consumers' knowledge and ability to choose between goods.